• Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport 

      Toutain, Jun Elin Wiik; Taarneby, Gaute; Selvig, Eivind (Rapporter;2008/49, Report, 2008-12-10)
      Energi til transportformål står for en stadig økende andel av vårt totale energiforbruk. Den økte transporten av både mennesker og gods er en konsekvens av velstandsutviklingen i Norge. Vi reiser mer, både privat og i ...