• Forsikring i nasjonalregnskapet 

   Hansen, Halvard; Olsen, Kristin (Journal article, 1998)
   Som de fleste andre tjenesteytende næringer bidrar forsikringsnæringene stadig mer til verdiskapningen i norsk økonomi, og i 1995 sto forsikring for vel 1 prosent av bruttonasjonalprodukt og ca. 0,7 prosent av samlet ...
  • Hovedrevisjon av nasjonalregnskapet 

   Skoglund, Tor (Journal article, 2011)
   SSB skal 22. november publisere tall fra en hovedrevisjon av nasjonalregnskapet. De reviderte tallene vil bli tilpasset ny statistikk og den nye næringsstandarden SN2007. Revisjonen bidrar til bedre kvalitet og ...
  • Hovedrevisjon av nasjonalregnskapet i 2006 

   Brathaug, Ann Lisbet (Journal article, 2005)
   Forbedringer i nasjonalregnskapet (metode og data) innarbeides gjennom hoved-/tallrevisjoner om lag hvert femte år. For å sikre sammenlignbare tidsserier foretas det da også historiske tilbakeregninger. En ny hovedrevisjon ...
  • Hovedrevisjon av nasjonalregnskapet i 2011 

   Todsen, Steinar (Journal article, 2010)
   Forbedringer i nasjonalregnskapets beregningsmetoder og kildestatistikk innarbeides gjennom hovedrevisjoner eller tallrevisjoner omtrent hvert femte år. For å sikre konsistente tidsserier foretas det da også historiske ...
  • Nasjonalregnskapets historie i Norge. Fra fri forskning til lovregulert statistikk 

   Halvorsen, Tore; Simpson, Liv Hobbelstad; Skoglund, Tor (Sosiale og økonomiske studier;112, Book, 2011)
   Abstract The Norwegian System of National Accounts has a long tradition compared with most other countries. In Norway the first phase of the history of national accounts was characterised by studies aiming at estimating ...
  • Noen problematiske begreper i nasjonalregnskapet - et historisk tilbakeblikk 

   Halvorsen, Tore; Skoglund, Tor (Journal article, 2011)
   Nasjonalregnskapets oppgaver er ikke bare knyttet til tallfesting. Selve begrepsapparatet, og navnsettingen av begrepene, er i seg selv viktig for å forstå, analysere og kommunisere om ulike elementer i samfunnsøkonomie ...
  • Penger og kryptovaluta i nasjonalregnskapet: Diskusjonsnotat 

   Finstad, John Anders; Halvorsen, Tore (Notater / Documents;2019 / 16, Working paper, 2019-03-26)
   Dette dokumentasjonsnotatet omhandler nasjonalregnskapets prinsipielle behandling av kryptovaluta. Nasjonalregnskapet skal i prinsippet dekke alle økonomiske verdier og beskrive hvordan verdiene skapes og anvendes. Behandlingen ...
  • Reviderte nasjonalregnskapstall 1970-2010 

   Gimming, Kristian; Halvorsen, Tore; Skoglund, Tor; Sørensen, Knut Ø. (Journal article, 2011)
   Næringsinndelingen i nasjonalregnskapet er nå tilpasset SSBs nye næringsstandard SN2007 som bygger på EU-standarden NACE Rev. 2. Alle EU- og EØS-land er forpliktet til å ta i bruk denne standarden fra høsten 2011. ...
  • Satelittregnskap for petroleumsressursene 

   Todsen, Steinar (Journal article, 1998-05)
   I denne artikkelen publiseres de første resultatene fra satelittregnskapet for petroleumsressursene. Det gir en oversikt over beholdninger og beholdningsendringer av råolje, NGL og naturgass på norsk kontinentalsokkel, ...
  • Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass i nasjonalregnskapet. Dokumentasjonsnotat 

   Tjønneland, Bård Ola (Notater / Documents;2018/18, Working paper, 2018-04-25)
   Notatet gir en samlet oversikt over begreper, viktige beregningsprinsipper og hovedelementer i beregningsopplegget for tjenestenæringen tilknyttet utvinning i nasjonalregnskapet. Notatet fokuserer på beregningsopplegget ...
  • Utvinnings- og rørtransportnæringen i nasjonalregnskapet. Dokumentasjonsnotat 

   Tjønneland, Bård Ola (Notater / Documents;2018/17, Working paper, 2018-04-25)
   Dette notatet gir en samlet oversikt over begreper, viktige beregningsprinsipper og hovedelementer i beregningsopplegget for petroleumsvirksomheten i nasjonal¬regnskapet. Notatet fokuserer på hvordan de to hovedkildene, ...