• Hovedrevisjon av nasjonalregnskapet i 2011 

      Todsen, Steinar (Journal article, 2010)
      Forbedringer i nasjonalregnskapets beregningsmetoder og kildestatistikk innarbeides gjennom hovedrevisjoner eller tallrevisjoner omtrent hvert femte år. For å sikre konsistente tidsserier foretas det da også historiske ...