• Årlig og kronisk fattigdom i Norge :en empirisk analyse av perioden 1993-2001 

   Galloway, Taryn Ann; Mogstad, Magne (Rapporter;2006/20, Research report, 2006)
   Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av kronisk og årlig fattigdom i Norge fra perioden 1993- 2001. Dessuten ønsker vi å studere i hvilken grad individer som har lav inntekt i en kort periode er utsatt ...
  • Barn og unges miljø og helse : prosjektrapport fra arbeidsgruppen 

   Ekornrud, Trond; Kjelvik, Julie; Lunde, Elin Skretting (Notater;2011/3, Working paper, 2011)
   Rapporten Barn og unges miljø og helse er sluttproduktet til en arbeidsgruppe bestående av Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Utdanningsdirektoratet, samt Statistisk sentralbyrå som har ledet arbeidet. ...
  • Barn og unges miljø og helse : prosjektrapport fra arbeidsgruppen 

   Ekornrud, Trond; Kjelvik, Julie; Lunde, Elin Skretting (Notater;2011/3, Working paper, 2011)
   Rapporten Barn og unges miljø og helse er sluttproduktet til en arbeidsgruppe bestående av Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Utdanningsdirektoratet, samt Statistisk sentralbyrå som har ledet arbeidet. ...
  • Det er da de unge etablerer seg : høykonjunktur på boligmarkedet 

   Andersen, Arne (Journal article, 2001-09)
   Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang, ville se sin sjanse til en rimelig "inngangsbillett". Slik er det imidlertid ikke: Flest unge etablerer seg når prisene ...
  • Does parental income matter for onset of offending? 

   Galloway, Taryn Ann; Skarðhamar, Torbjørn (Discussion Papers;588, Working paper, 2009)
   Although several established theories of crime often suggest an association between socio-economic background and youth criminal involvement, the empirical evidence for such claims diverges considerably. The aim of this ...
  • Foreldre kommer sjelden etter : enslige mindreårige asylsøkere med oppholdstillatelse 

   Pettersen, Silje Vatne (Journal article, 2008-04)
   Noen enslige mindreårige asylsøkere som fikk oppholdstillatelse i Norge, har i ettertid også fått sine foreldre til landet. Det gjaldt ikke mange, kun 4 prosent i perioden 1996-2005. I de fleste tilfellene var det mor som ...
  • Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper 

   Kirkebøen, Lars Johannessen (Rapporter;2010/43, Research report, 2010)
   Denne rapporten er en del av et prosjekt som tar sikte på å estimere betydningen av økonomiske insentiver, i form av fremtidig lønn/inntekt, for ungdommers valg av utdanning. Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet, ...
  • Høykonjunktur på boligmarkedet : unge er ikke blitt presset ut 

   Andersen, Arne (Journal article, 2001-10)
   Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig "inngangsbillett". Slik er det imidlertid ikke: Flest unge etablerer seg når prisene ...
  • Jentene er mest hjemme : barn og unges tidsbruk 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2002-10)
   Barn er hjemme 15 timer per dag og jentene er mer hjemme enn guttene. De eldre tenåringene legger seg naturlig nok betydelig seinere enn 9-12-åringene. Til gjengjeld står de opp tilsvarende seinere. En betydelig del av ...
  • : Jenter og gutter bruker tiden forskjellig : barn og unges tidsbruk 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2002-10)
   Hovedaktiviteten til både barn og unge er skolegang. Svært få barn har inntektsgivende arbeid i vanlig betydning, men en stor del utfører oppgaver hjemme som de får betalt for. Både blant barn og unge er det jentene som i ...
  • Kvalitetsforskjeller i barnevernets arbeid 

   Henningsen, Morten; Kornstad, Tom (Rapporter;2010/4, Research report, 2010)
   Barnevernet er opprettet med det overordnede formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rette tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge ...
  • Living conditions of youth of immigrant origin : young people who have grown up in Norway with parents from Pakistan, Turkey or Vietnam 

   Løwe, Torkil (Rapporter;2008/51, Research report, 2008)
   This report is based on interviews with 870 young people aged 16-25 who were either born in Norway or immigrated to Norway before the age of six, and both of whose parents were born in Pakistan, Turkey or Vietnam. Three ...
  • Multisystemisk terapi - ny behandling av unge med åtferdsproblem 

   Kalve, Trygve (Journal article, 2003)
   Multisystemisk terapi (MST) er eit nytt behandlingstilbod til ungdommar som er i ferd med å hamne på skråplanet. Behandlinga rettar seg mot åtferdsvanskar hos den unge sjølv, og er ikkje aktuell dersom omsorgsvikt i heimen ...
  • Når flytter de unge hjemmefra? : utflytting fra oppveksthjemmet 

   Dommermuth, Lars (Journal article, 2009-03)
   Å flytte hjemmefra er ofte det første steget i overgangen fra ungdom til voksenalder. Det er et skifte til et mer uavhengig liv, enten i et studentkollektiv, egen hybel eller samboerskap. Alderen for oppbruddet har endret ...
  • NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data 

   Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Do skills protect against exclusion in adult ages, and how important are the skills acquired before the age of 16 years versus those acquired later on? We match the scores on numeracy and literacy skills from the 2011 PIAAC ...
  • Norske tenåringsmødre - få, men fattige 

   Kleven, Laila; Haugen, Oddbjørn (Journal article, 2004-06)
   Det blir stadig færre tenåringsmødrer i Noreg, samstundes er dei økonomiske levekåra til desse mødrene klårt dårlegare enn for mødrer som får barn seinare i livet. I 2001 hadde tenåringsmødrer meir enn tre gonger så stort ...
  • Reconsidering the theory on adolescent-limited and life-course persistent antisocial behaviour 

   Skarðhamar, Torbjørn (Discussion Papers;587, Working paper, 2009)
   This article presents a critical review of the taxonomic theory of adolescent-limited and life-course persistent antisocial behaviour (Moffitt 1993) and its empirical evidence. This influential theory suggests that there ...
  • Små sosiale skiller i barn og unges mediebruk 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2003-12)
   Det er ingen klare indikasjoner på at mediebruken blant barn og unge er sterkt medvirkende til å opprettholde sosial ulikhet. Likevel er det slik at barn av foreldre med høy utdanning og yrkesstatus bruker radio og trykte ...
  • The lost generation: Effects of youth labor market opportunities on longterm labor market outcomes 

   Haaland, Venke Furre (Discussion Papers;No. 835, Working paper, 2016-02-04)
   This study shows that local unemployment rates at the age of graduation from compulsory school and high-school have negative effects on males’ earnings, employment and disability pension when measured as late as age ...
  • Tre av ti enslige mindreårige får hjelp : enslige mindreårige asylsøkere i barnevernet 

   Kalve, Trygve; Allertsen, Linda M. (Journal article, 2008-04)
   Hvor mange av dem som har kommet til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, får hjelp fra barnevernet, og hvilke typer barnevernstiltak får de? For første gang har vi en analyse som forteller noe om denne gruppen barn ...