• Materielle og sosiale mangler : utslag av fattigdom 

   Normann, Tor Morten (Rapporter;2011/28, Research report, 2011)
   Fattigdom kan defineres og avgrenses på mange ulike måter, og det kan ha betydning for hvilke utslag fattigdom får. Denne rapporten bygger på rapporten Fattigdomsrisiko – en levekårstilnærming utgitt i 2009 (Normann ...
  • Unge uføres levekår 

   Sæther, Jan-Petter (Rapporter;2009/35, Research report, 2009)
   I denne rapporten sammenligner vi forskjeller i ulike levekårsforhold for personer som fikk varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne i ung alder, med gjennomsnittsbefolkningen. Utgangspunktet for analysene er ...
  • Virkningen av Arbeids- og velferdsdirektoratets tiltakssatsing blant sosialhjelpsmottakere : en evaluering basert på data fra FD-Trygd 

   Rønsen, Marit; Skarðhamar, Torbjørn (Rapporter;2006/41, Research report, 2006)
   Et sentralt satsingsområde i Regjeringens Tiltaksplan mot fattigdom (St.meld. nr. 6, 2002-2003) er målrettede arbeidsmarkedstiltak overfor langtids sosialhjelpsmottakere. Dette er personer som har mottatt sosialhjelp i ...