• Desentralisert lønnsdannelse : avindustrialisering og økt ledighet selv med et tøffere arbeidsliv 

   Bjørnstad, Roger; Johansen, Per Richard (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Det er for tiden et press for desentralisering av lønnsdannelsen i Norge. Argumentene er av mikroøkonomisk art, som at arbeidskraften lettere allokeres dit den kaster mest av seg. De makroøkonomiske konsekvensene kan derimot ...
  • Drivkrefter bak konjunkturforløpet på 1990-tallet 

   Johansen, Per Richard; Eika, Torbjørn (Journal article, 2000)
   Artikkelen gir en nedkortet presentasjon av en analyse av drivkrefter bak konjunkturforløpet på 1990-tallet, som SSB har utført for det såkalte Sysselsettingsutvalget.1 Analysen viser at hovedkonklusjonene fra tidligere studier ...
  • Inkonsistens mellom finans- og pengepolitikken? 

   Johansen, Per Richard (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   En realappresiering av norske kroner er en nødvendig følge av økt bruk av oljeinntekter. Forutsetningen for pengepolitikken var at denne realappresieringen kunne skje i form av høyere inflasjon enn hos våre handelspartnere. ...
  • Innfasing av oljeinntekter : kommentar til Torvik 

   Johansen, Per Richard (Others, 2003)
   I en Aktuell kommentar i Økonomisk forum nr. 8 2003 drøfter Ragnar Torvik effekten av innføringen av handlingsregelen for finanspolitikken med referanse til det han kaller «den brede internasjonale faglitteratur» om ...
  • Kommunenes beskatningsfrihet og stabiliseringspolitikken 

   Johansen, Per Richard (Journal article, 2005)
   Makroøkonomiske stabiliseringshensyn kan ikke begrunne dagens sterke begrensninger i kommunene beskatningsrett. Endringer i norsk økonomi over tid har gjort at kommunenes betydning for stabiliseringspolitikken er blitt ...
  • Makroøkonomiske virkninger av ulike måter å bruke realavkastningen av Petroleumsfondet på 

   Johansen, Per Richard; Holm, Inger (Journal article, 2001-09)
   De nye retningslinjene for den økonomiske politikken som ble framlagt i mars i år, åpner for økt bruk av oljeinntektene. I denne artikkelen studeres makroøkonomiske virkninger av ulike måter å anvende disse inntektene på. ...
  • MODAG –en makroøkonomisk modell for norsk økonomi 

   Boug, Pål; Dyvi, Yngvar; Johansen, Per Richard; Naug, Bjørn E. (Sosiale og økonomiske studier;108, Book, 2002)
   MODAG er en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, utviklet i Statistisk sentralbyrå. Den benyttes særlig som analyseverktøy av Finansdepartementet, men brukes også av Statistisk sentralbyrå til egne analyser og til ...
  • Prognoser for internasjonal økonomi : står vi foran en amerikansk konjunkturavmatning? 

   Benedictow, Andreas; Johansen, Per Richard (Journal article, 2005)
   SSBs prognoser for internasjonal økonomi har det siste året avveket fra gjengs oppfatning. De fleste prognosemiljøer forventer fortsatt høy vekst internasjonalt de nærmeste årene fremover, om enn ikke like kraftig som i ...
  • Rekordsterk oppgang i norsk økonomi 

   Johansen, Per Richard (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Vi er nå inne i det fjerde året med klar konjunkturoppgang i norsk økonomi. I denne fireårsperioden ligger det an til at veksten i privat sektor utenom oljevirksomheten vil være den høyeste på over 40 år, ja kanskje vi ...
  • Virkninger av inntektsreguleringslovene 1988-1990 

   Eika, Torbjørn; Johansen, Per Richard (Rapporter;1991/6, Report, 1991-03-22)
  • Virkningsberegninger på KVARTS 

   Johansen, Per Richard; Jørgensen, Jørn-Arne (Rapporter;2006/6, Report, 2006-02-09)
   Statistisk sentralbyrås makroøkonometriske kvartalsmodell KVARTS er konstruert med tanke på å fange opp de sentrale mekanismer i norsk økonomi som er viktige for konjunktur- og politikkanalyser på kort og mellomlang sikt. ...