• Blanda resultat av fastlegereforma : kontinuitet mellom lege og pasient 

   Finnvold, Jon Erik; Svalund, Jørgen (Journal article, 2004)
   Fleire enn tidlegare har fast lege. Ein har dermed nådd eit sentralt mål med innføringa av fastlegeordninga (FLO). Dei som før var utan fast lege, men som har fått det etter FLO, har mindre behov for legetenester ann andre. ...
  • Etter innføring av fastlegeordning : Brukervurderinger av allmennlegetjenesten 

   Finnvold, Jon Erik; Paulsen, Bård; Svalund, Jørgen (Rapporter;2005/1, Report, 2005-01-04)
   Sommeren 2001 ble allmennlegetjenesten i Norge organisert etter fastlegesystemet. Innføring av fastlegeordning er en viktig reform i norsk helsetjeneste. Det er gjennomført et betydelig arbeid for å evaluere reformen og ...
  • Flere eldre mottar hjemmesykepleie : pleie- og omsorgstjenester 

   Abrahamsen, Dag Ragnvald; Svalund, Jørgen (Journal article, 2005)
   Antallet institusjonsplasser har gått ned de senere år, mens flere mottar hjemmesykepleie. Videre har det blitt flere plasser i institusjoner som er rettet mot personer med helsesvikt, og færre aldershjem. Samtidig som ...
  • Funksjonshemmede i Europa 

   Svalund, Jørgen (Journal article, 2004-03)
   Andelen som rapporterer at de har en funksjonshemning er i Norge om lag på samme nivå som gjennomsnittet i EU-landene. I vårt naboland Danmark sier 5 prosentpoeng flere at de har en funksjonshemning, mens en del færre ...
  • Helse 

   Svalund, Jørgen; Kjelvik, Julie (Journal article, 2004-09)
   Gjennom hele 1900-tallet er den generelle helsetilstanden i den norske befolkningen blitt bedre. Den egenrapporterte helsetilstanden har vært uforandret de siste 20-25 årene, samtidig som forventet levealder øker. Endringer ...
  • Kvinner lever lenger - med flere sykdommer : helse 

   Svalund, Jørgen (Journal article, 2005-09)
   Vi lever stadig lenger, og avstanden mellom menns og kvinners dødelighet krymper. Samtidig som kvinner lever lenger, har de i større grad varig sykdom. Selv om den egenrapporterte helsetilstanden i befolkningen har vært ...
  • Pasienterfaringer i allmennlegetjenesten før og etter fastlegeordningen : Del I kronikeres erfaringer : del II kapasitetsforskjeller hos allmennlegene 

   Finnvold, Jon Erik; Svalund, Jørgen (Rapporter;2005/34, Research report, 2005-11-25)
   Fastlegeordningen var spesielt rettet mot mennesker med kronisk sykdom. Vi har undersøkt hvordan personer med varige kroniske helseplager har opplevd ulike sider ved allmennlegetjenesten før og etter reformen. Kapittel 1-5 ...
  • Velferdsstatens siste hull? 

   Svalund, Jørgen (Journal article, 2005-06)
   En ikke ubetydelig andel av den norske befolkningen lar være å gå til tannlegen fordi de ikke har råd. Særlig gjelder dette mange med lav inntekt, spesielt i alderen 25-44 år.