Now showing items 21-33 of 33

  • Klima, arealbruk og økosystemregnskap 

   Aslaksen, Iulie; Bye, Brita; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Rørholt, Anne; Steinnes, Margrethe; Kaushal, Kevin Raj; Storrøsten, Halvor Briseid; Dalen, Hanne Marit; Lindholt, Lars; Hagem, Cathrine; Rognerud, Live Margrethe; Randen, Trine Heil Braathu (Others, 2023)
  • Krake søker make? : fordeling av ektepars yrkesinntekt 1973-1997 

   Aslaksen, Iulie; Wennemo, Tom; Aaberge, Rolf (Journal article, 2000)
   Økningen i kvinners yrkesaktivitet i de siste 25 årene har hatt stor betydning for familienes økonomi. I denne artikkelen drøfter vi hvordan økningen i kvinnenes inntekt har påvirket inntektsfordelingen for ektepar. Spesielt ...
  • Kunnskapsgrunnlag for monetær verdsetting i økosystemregnskap. Vurdering av data og metode 

   Randen, Trine Heill Braathu; Grimsrud, Kristine M.; Svae, Lavinia Kristin; Grimstad, Martin Lundeby; Aslaksen, Iulie; Garnåsjordet, Per Arild (Notater;2024/24, Working paper, 2024-04)
   Notatet viser resultatene fra en utredning av kunnskapsgrunnlaget for monetær verdsetting i økosystemregnskap på oppdrag fra Miljødirektoratet. Dette arbeidet er en del av en større utredning av hvordan et økosystemregnskap ...
  • Naturindeksen og økosystemtjenester – en bro mellom økologi og økonomi? 

   Aslaksen, Iulie; Framstad, Erik; Granåsjordet, Per Arild; Nybø, Signe; Skarpaas, Olav (, Journal article, 2013)
   Økosystemtjenester er foreslått som metode for å synliggjøre naturverdier i økonomiske og politiske beslutningsprosesser. Noen ser dette som en pragmatisk tilnærming for å gi naturverdier større vekt, mens andre mener ...
  • Naturregnskap ser økonomi, klima og naturgoder i sammenheng 

   Aslaksen, Iulie; Bye, Brita; Garnåsjordet, Per Arild; Grimsrud, Kristine; Randen, Trine Heil Braathu; Rognerud, Live Margrethe; Rørholt, Anne; Steinnes, Margrete (Peer reviewed; Journal article, 2023-09)
   Norge har ambisiøse mål i klimapolitikken og politikken for naturforvaltning. Endret arealbruk er den viktigste årsaken til tap av naturmangfold og har også negativ klimaeffekt. Å se klima og natur i sammenheng er viktig ...
  • Optimal sequencing of hydroelectric and thermal power generation under energy price uncertainty and demand fluctuations 

   Aslaksen, Iulie; Bjerkholt, Olav; Brekke, Kjell Arne (Discussion Paper;No. 39, Working paper, 1988-10)
   The choice between hydro and thermal power in electricity supply is analyzed under stochastic demand and stochastic fuel cost. The first formulation gives rise to an optimal stopping problem, where the investment in hydro ...
  • Plausible futures for the Norwegian Offshore Energy Sector: Business as Usual, Harvest or Rebuild? 

   Stoknes, Per Espen; Aslaksen, Iulie; Goluke, Ulrich; Randers, Jørgen; Garnåsjordet, Per Arild (Discussion Paper;No. 958, Working paper, 2021-08)
   The global energy transition from fossil to low-carbon energy challenges the future of the Norwegian petroleum sector, a major factor in the country’s economy, now facing financial climate risk and longterm declining demand, ...
  • "The worth of a wildflower" : precautionary perspectives on the environmental risk of GMOs 

   Aslaksen, Iulie; Myhr, Anne Ingeborg (Discussion Papers;No. 476, Working paper, 2006)
   Abstract: How much is a wildflower worth? Inspired by “The worth of a songbird” by Funtowicz and Ravetz (1994) we use the value of a wildflower as symbol of the complexity of evaluating environmental qualities and risks. ...
  • Urban Green. Integrating ecosystem extent and condition as a basis for ecosystem accounts. Examples from the Oslo region 

   Garnåsjordet, Per Arild; Steinnes, Margrete; Cimburova, Zofie; Nowell, Megan; Barton, David Nicholas; Aslaksen, Iulie (Discussion Paper;No. 941, Working paper, 2020-11)
   The article enhances the knowledge base for assessment of urban ecosystem services, within UN System of Environmental-Economic Accounting Experimental Ecosystem Accounting (SEEA EEA), which is based on spatial extent ...
  • Urban green. Integrating ecosystem extent and condition data in urban ecosystem accounts. Examples from the Oslo region 

   Garnåsjordet, Per Arild; Steinnes, Margrete; Cimburova, Zofie; Nowell, Megan; Barton, David Nicholas; Aslaksen, Iulie (Journal article, 2021)
   The article enhances the knowledge base for the assessment of urban ecosystem services, within the United Nations System of Environmental-Economic Accounting Ecosystem Accounting (SEEA EA), recently adopted as an international ...
  • Valuation of social capital and environmental externalities 

   Aslaksen, Iulie; Brekke, Kjell Arne (Discussion Papers;No. 277, Working paper, 2000)
   The transition from more traditional to modern modes of production has large implications for time allocation, accumulation of social capital, market and non-market production, consumption, as well as for the environmental ...
  • Økonomi, miljø og levekår i Arktis 

   Glomsrød, Solveig; Aslaksen, Iulie; Holtsmark, Bjart (Journal article, 2007)
   Nordområdene er sterkt påvirket av både den globale økonomiske utviklingen og klimaproblemene. Klimaproblemene gir sterkere utslag på høyere breddegrader og forventes å endre natur og levevilkår i Arktis langt utover de ...
  • Økonomidebatt, frihet og ansvar 

   Aslaksen, Iulie; Koren, Charlotte (Others, 2006)
   Lederartikkelen i Økonomisk forum nr. 5 oppfordrer til å starte et nytt internettforum for debatt mellom samfunnsøkonomer. Lederskribenten påpeker mangelen på fagdebatt blant økonomer og stiller spørsmålet: «Er det rett ...