• Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 1998 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf; Åserud, Remy (Rapporter;2001/35, Report, 2001-10-26)
   Formålet med denne rapporten er å ordne kommunene i sammenliknbare grupper. Med sammenliknbare grupper mener vi her at kommuner innenfor en og samme gruppe opererer under tilnærmet like økonomiske rammebetingelser. Dette ...
  • Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2003 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf; Galloway, Taryn Ann (Rapporter;2006/8, Report, 2006-03-14)
   Formålet med denne rapporten er å ordne kommunene i sammenliknbare grupper etter økonomiske rammebetingelser. Dette betyr for det første at kommunene blir ordnet etter hvilke kostnader de står overfor for å innfri ...
  • Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2008 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf (Rapporter;2011/8, Report, 2011)
   Formålet med denne rapporten er å ordne kommunene i sammenliknbare grupper etter økonomiske rammebetingelser. Dette betyr for det første at kommunene blir ordnet etter hvilke kostnader de står overfor for å innfri ...
  • Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013 

   Langørgen, Audun; Løkken, Sturla A.; Aaberge, Rolf (Rapporter;2015/19, Report, 2015-04)
   Formålet med denne rapporten er å ordne kommunene i sammenliknbare grupper etter økonomiske rammebetingelser. Dette betyr for det første at kommunene blir ordnet etter hvilke kostnader de står overfor for å innfri ...
  • Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2018 

   Kringlebotten, Marit; Langørgen, Audun; Thorud, Anne Brit (Rapporter;2020/18, Report, 2020-04-29)
   Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en kommunegruppering basert på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Denne grupperingen ble første gang publisert i 1998. Det er lagt opp til en oppdatering av ...
  • Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2020 

   Kringlebotten, Marit; Langørgen, Audun (Rapporter;2020/48, Report, 2020-12-09)
   Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en kommunegruppering basert på kommunenes folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen blir blant annet benyttet i kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA) og i forbindelse med ...
  • Inntektselastisiteter for kommunale tjenester 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf (Rapporter;2006/10, Report, 2006)
   En inntektselastisitet viser den prosentvise økningen i utgiftene i en bestemt tjenesteytende sektor når de kommunale inntektene øker med 1 prosent. Størrelsen på inntektselastisitetene viser derfor i hvilken grad de ulike ...
  • Inntektssystemet for kommunene : Måling av utgiftsbehov og fordelingsvirkninger 

   Langørgen, Audun (Rapporter;2001/27, Report, 2001-08-17)
   Inntektssystemet er et statlig opplegg for å fordele rammetilskudd mellom kommunene. Et viktig siktemål for inntektssystemet er å utjevne de økonomiske forutsetningene for et likeverdig tjenestetilbud. Formålet med ...
  • Kapitalkostnader i kommunene 

   Langørgen, Audun; Rønningen, Dag (Rapporter;2002/34, Report, 2002-12)
   Formålet med denne rapporten er å analysere variasjoner i kommunenes avskrivninger slik de er rapportert inn i KOSTRA for 2001. Det blir påpekt at målemetoden i KOSTRA kan gi opphav til feilkilder fordi det ikke blir ...
  • Kommunenes bundne kostnader 2011-2013: Estimater fra modellen KOMMODE 

   Langørgen, Audun; Løkken, Sturla A.; Aaberge, Rolf (Notater / Documents;2015/43, Working paper, 2015-11)
   Formålet med dette notatet er å dokumentere nye estimeringsresultater fra kommunemodellen KOMMODE. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bruker estimeringsresultater fra modellen blant annet i arbeidet med å revidere ...
  • Kommunenes økonomiske atferd 1972-2009 

   Langørgen, Audun; Løkken, Sturla; Aaberge, Rolf (Rapporter;2013/21, Report, 2013-05)
   Utviklingen av en simultan mikroøkonometrisk modell for kommunenes økonomiske atferd ble startet i 1995 og var basert på data fra 1993. Modellen kalles KOMMODE og er seinere blitt estimert på grunnlag av data for hvert ...
  • Kostnadsbesparelser ved sammenslåing av kommuner 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf; Åserud, Remy (Rapporter;2002/15, Report, 2002)
   Denne rapporten beregner kostnadsbesparelser som kan oppnås ved å slå sammen to eller flere nabokommuner til en ny felleskommune. Beregningene viser effekter av flere eksempler på mulige sammenslåinger. Med utgangspunkt i ...
  • Like kommuner 1998 

   Langørgen, Audun; Åserud, Remy (Journal article, 2001)
   Ved sammenlikninger mellom kommuner er det nyttig å vite noe om hvilke kommuner som det er mest relevant å sammenlikne. For å belyse dette spørsmålet har vi konstruert en avstandsindeks som tar hensyn til 13 ulike ...
  • Local government preferences, individual needs, and the allocation of social assistance 

   Langørgen, Audun; Rønningen, Dag (Discussion Papers;No. 380, Working paper, 2004)
   Abstract: Governments that pursue welfare and equalization goals frequently target cash transfers to individuals that suffer from limited economic opportunities and poverty. To achieve the desired allocation of welfare ...
  • Local governments, in-kind transfers, and economic inequality 

   Aaberge, Rolf; Eika, Lasse; Langørgen, Audun; Mogstad, Magne (Discussion papers;888, Working paper, 2018-11)
   We examine how in-kind transfers provided by local governments affect economic inequality. The allocation of in-kind transfers to households and the adjustment for differences in needs are derived from a model of local ...
  • Long-term effects of school spending. Evidence from exiting cohort size variation 

   Langørgen, Audun; Løkken, Sturla A. (Discussion Paper;No. 1006, Working paper, 2023-08)
   This paper investigates the long-term effects of local government education spending on child outcomes, including income, educational attainment, and family formation in adulthood. We propose a novel identification ...
  • Måling av barnefattigdom. Utredning av supplerende fattigdomsmål 

   Langørgen, Audun; Barstad, Anders; Eika, Lasse; Wiik, Kenneth Aarskaug (Rapporter;2024/7, Report, 2024-02)
   Formålet med denne rapporten er å utrede, analysere og anbefale et sett av supplerende fattig domsmål som gir et mer helhetlig og dekkende bilde av situasjonen til barn i fattige familier. Vi har lagt vekt på at de ...
  • Measuring the benefits from public services : the effects of local government spending on the distribution of income in Norway 

   Aaberge, Rolf; Langørgen, Audun (Discussion Papers;No. 339, Working paper, 2003)
   Abstract: The purpose of this paper is to provide an evaluation of how local public in-kind benefits affect the distribution of income in Norway. To this end, a method that accounts for differences between municipalities ...
  • Measuring the benefits from public services: the effects of local government spending on the distribution of income in Norway 

   Aaberge, Rolf; Langørgen, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   The purpose of this paper is to provide an evaluation of how local public in-kind benefits affect the distribution of income in Norway. To this end, a method that accounts for differences between municipalities in capacity ...
  • Noen kommuner er mer like enn andre kommuner 

   Langørgen, Audun (Journal article, 1999)
   Alle kommuner er forskjellige, men noen kommuner er mer like enn andre kommuner. Denne artikkelen er et forsøk på å måle hvilke kommuner som er mer like enn de andre kommunene. Dette blir gjort ved hjelp av en avstandsindeks som ...