Now showing items 21-40 of 52

  • Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring 

   Gjefsen, Hege Marie; Gunnes, Trude; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2014/31, Report, 2014-10)
   SSB har med ujevne mellomrom produsert framskrivinger av tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft siden 1993. Den makroøkonomiske modellen MODAG1 blir brukt til å framskrive etterspørselen etter utdanning, ...
  • Godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel for de fleste typer arbeidskraft 

   Stølen, Nils Martin (Journal article, 2002)
   Med noen unntak ser det ut til å bli godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel for de fleste typer arbeidskraft i de nærmeste årene. Hjelpepleiere og ingeniører er to utdanningsgrupper det kan bli mangel på de nærmeste ...
  • Has growth in supply of educated persons been important for the composition of employment? 

   Stølen, Nils Martin; Åvitsland, Turid (Discussion Papers;No. 187, Working paper, 1997)
   In the Norwegian fabricated metal industry there has been a shift in demand from unskilled to skilled workers during the period 1972 to 1990, and relative demand for white collar employees has also increased. The paper ...
  • Helse- og sosialpersonell 2000-2014 : Faktisk utvikling mot tidligere framskrivinger 

   Stølen, Nils Martin; Bråthen, Remy; Hjemås, Geir; Otnes, Berit; Texmon, Inger; Vigran, Åsne (Rapporter;2016/19, Report, 2016-05-23)
   Sysselsettingen i helse- og sosialtjenestene vokste med nær 100 000 årsverk fra 2000 til 2014. Økningen ble en god del sterkere enn SSB la til grunn ved årtusenskiftet. Uten innvandring hadde helsepersonellmangelen vært større.
  • Importandeler og relative priser: En MODAG-rapport 

   Stølen, Nils Martin (Rapporter;1983/33, Report, 1983-12-02)
  • Is there a NAIRU in Norway? 

   Stølen, Nils Martin (Discussion Paper;No. 56, Working paper, 1990-12)
   Unemployment in Norway stayed at a rather low level both in the sixties and the seventies. In the same period Norwegian manufacturing industries lost competitiveness. A lower rate of unemployment than the equilibrium rate, ...
  • Kan behovet for helse- og omsorgstjenester dekkes? 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit Linnea; Holm, Inger; Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Journal article, 2009)
   Flere eldre og bedre standard på helse- og omsorgstjenester vil kreve at en større andel av ungdomskullene enn i dag velger denne typen utdanning. Handlingsregelen og dagens skattesatser kunne finansiert en betydelig økning ...
  • Levealdersutvikling og delingstall 

   Brunborg, Helge; Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Journal article, 2008)
   Det har vært en betydelig økning i tallet på pensjonister siden folketrygden ble innført i 1967. Veksten fortsetter og vil bli særlig sterk de nærmeste tiårene fordi levealderen fortsatt forventes å øke, samtidig som store ...
  • Life time pension benefits relative to life time contributions 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Discussion papers;825, Working paper, 2015-10)
   Over the life course members of an insurance system normally will contribute by payments when in working age, and later receive pension benefits as e.g. disabled or old-age pensioners. Total expected discounted contributions ...
  • Makroøkonomiske virkninger av endringer i pensjonssystemet 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2003)
   Eldrebølgen vil, med videreføring av dagens velferdsordninger, kreve betydelig skatteskjerpelse. De tre forslagene til pensjonsreform som foreslås i Pensjonskomisjonens foreløpige rapport, vil svekke dette behovet, blant ...
  • Makroøkonomiske virkninger av endringer i pensjonssystemet 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2003/13, Report, 2003)
   Rapporten analyserer og beregner langsiktige makroøkonomiske virkninger av å erstatte dagens system for alderspensjon med ett av tre alternative systemer: 1 En "modernisert folketrygd", finansiert via statlig pensjonsfond 2 ...
  • MODAG A a medium term annual macroeconomic model of the Norwegian economy 

   Bergan, Roar; Cappelen, Ådne; Longva, Svein; Stølen, Nils Martin (Discussion Papers;No. 18, Working paper, 1986-10-15)
   This paper presents the structure and main empirical characteristics of MODAG A, a medium term annual macroeconomic model of the Norwegian economy. The model has an input-output structure with 41 commodities and 33 ...
  • Norwegian pension reform : defined benefit versus defined contribution 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Discussion Papers;No. 669, Working paper, 2011)
   Abstract: Norway. The new system fulfils several criteria for a defined contribution scheme. Earnings from all years in work count in the accumulation of entitlements, and an actuarial rule converting the final balance ...
  • Opparbeidede pensjonsrettigheter, nasjonale tall 2014-2018 

   Røstadsand, Jon Ivar; Stølen, Nils Martin; Fredriksen, Dennis (Rapporter;2021/18, Report, 2021-05-06)
  • Oppdaterte framskrivinger av arbeidsstyrke, pensjonsutgifter og finansbyrde 

   Fredriksen, Dennis; Gunnes, Trude; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2008)
   I forbindelse med pensjonsreformen har Statistisk sentralbyrå gjennomført oppdaterte beregninger av eff ektene på pensjonsutgifter, arbeidsstyrke og fi nansieringsbyrde. Utgangspunktet for blant annet utdanning og ...
  • Pension reform in Norway : microsimulating effects on government expenditures, labour supply incentives and benefit distribution 

   Stensnes, Kyrre; Stølen, Nils Martin (Discussion Papers;No. 524, Working paper, 2007)
   Abstract: A much higher old-age dependency ratio, together with more generous pension benefits, will lead to a substantial increase in the future public pension expenditures burden in Norway. A pension reform implemented ...
  • Pensjonsreformen : virkninger på arbeidstilbud, finansieringsbyrde og fordeling 

   Fredriksen, Dennis; Stensnes, Kyrre; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2007)
   Aldringen av befolkningen vil i de neste tiårene har stor betydning for offentlige budsjetter, blant annet gjennom økte utgifter til alderspensjon. En omlegging av det norske pensjonssystemet i retning av et mer aktuarisk ...
  • Pensjonsreformen : virkninger på arbeidstilbud, finansieringsbyrde og fordeling 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2009)
   Aldringen av befolkningen i de nærmeste tiårene vil blant annet innebære en sterk økning i offentlige utgifter til alderspensjon. Den vedtatte pensjonsreformen vil delvis motvirke dette. Foruten å begrense utgiftsveksten ...
  • Pensjonsreformen – økte utgifter til alderspensjon motvirkes av sterkere vekst i arbeidsstyrken 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2011)
   De siste års konkretisering av elementer i pensjonsreformen har ført til at effektene av reformen på utgiftene til alderspensjon og arbeidsstyrken har blitt noe redusert. Dette skyldes det avtalte opplegget for videreføring ...
  • Pensjonsreformen. Virkninger på statsfinanser, effektivitet og fordeling 

   Stensnes, Kyrre; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Rapporter;2007/11, Report, 2007)
   Pensjonsreformen er den viktigste velferdsreformen i Norge på mange tiår. Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå har hatt en sentral rolle i pensjonsreformen gjennom vår modell for simulering av skolegang, arbeid ...