• Er statsbudsjettet godt tilpasset den økonomiske situasjonen? 

   Bjørnstad, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Trolig ble verken prognosene i nasjonalbudsjettet eller ekspansiviteten i finanspolitikken endret etter at den internasjonale finanskrisen eskalerte med Lehman Brothers-konkursen 15. september, selv om budsjettet ble ...
  • Innfasing av oljeinntekter : kommentar til Torvik 

   Johansen, Per Richard (Others, 2003)
   I en Aktuell kommentar i Økonomisk forum nr. 8 2003 drøfter Ragnar Torvik effekten av innføringen av handlingsregelen for finanspolitikken med referanse til det han kaller «den brede internasjonale faglitteratur» om ...
  • Kommentar til Nasjonalbudsjettet - 1989 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1988)
   Den sittende regjering har sterk tro på at etterspørselsregulering er et ganske effektivt virkemiddel for å styre aktivitetsnivået i økonomien. I mange år har denne tilsynelatende enkle resept vært betraktet med stor skepsis ...
  • Kommentarer til Nasjonalbudsjettet 2011 

   Holmøy, Erling (Journal article, 2010)
   De fleste kommentarer til Statsbudsjettet (SB) består av relativt rituell kritikk og skuffelse fra politisk opposisjon og interessegrupper over hvordan regjeringen vil prioritere innenfor sin ramme, i 2011 anslått til ...
  • Kommentarer til Nasjonalbudsjettet 2011 

   Holmøy, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Mine kommentarer i det følgende begrenser seg til det makroøkonomiske stoffet i NB-11, og jeg vil peke på noen mangler som kanskje ikke ville vært der dersom faglige hensyn hadde vært enerådende.
  • Korfor fekk vi nasjonalbudsjettet? 

   Bjerve, Petter Jakob (Journal article; Peer reviewed, 1991)
  • Nasjonalbudsjett på sporet? 

   Eika, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Et år etter at «uroen» i internasjonale finansmarkeder gikk over i «krise», er interessen knyttet til Nasjonalbudsjettet ekstra stor. Balanseringen mellom stimulering av skjermet virksomhet, frykt for en ny boligprisboble, ...
  • Nasjonalbudsjettet 2004 : ikke så ekspansivt som det gir inntrykk av 

   Hammersland, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Nasjonalbudsjettet for 2004 er ikke så ekspansivt som økningen i det strukturelle underskuddet skulle tilsi. Faktisk ser mesteparten av økningen i underskuddet mer ut til å skyldes trygdeytelser og betaling av gamle ...
  • Noen merknader til Nasjonalbudsjettet 2005 

   Cappelen, Ådne (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   I denne kommentaren til Nasjonalbudsjettet 2005 argumenteres det for at finanspolitikken bør være litt strammere i 2005 enn regjeringens forslag. Både konjunkturutviklingen og handlingsregelen for finanspolitikken tilsier ...
  • Noen prinsipielle kommentarer til Nasjonalbudsjettet 

   Holmøy, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Disposisjonen av de følgende kommentarene følger stort sett listen over hovedformålene med budsjettpolitikken. Disse slås fast på s. 60: 1. Hovedformålet er å styre bruken av fellesskapets midler til offentlig ...
  • Noen synspunkter på Nasjonalbudsjettet 2001 

   Moum, Knut (Journal article, 2000)
   Nasjonalbudsjettet er trolig det viktigste offentlige styringsdokumentet i Norge. Her oppsummerer Regjeringen sine politiske hovedmål, presenterer en analyse av den økonomiske situasjonen overfor Storting og allmennhet, ...
  • Sosialøkonomenes oppmarsj og nasjonalbudsjettet 

   Bjerkholt, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Årene etter 1945 var gjennombruddet for sosialøkonomer som profesjon. Et sammentreff av omstendigheter ga i løpet av få år samfunnsøkonomer en sterk forankring i forvaltningen og den offentlige diskurs. Stor grad av ...