Now showing items 1-20 of 157

  • Analyser av fritidsbyggområder. Status og utvikling i bruk av arealer til fritidsbebyggelse innen utvalgte tema 

   Haagensen, Trine (Rapporter;2017/34, Report, 2017-11-28)
   I 2016 var det 454 000 fritidsbygg i Norge. De fleste er oppført utenfor tettbygde fritidsbyggområder, det vil si som enkeltstående eller i en samling med opptil fire bygg. Mer enn 236 000 fritidsbygg er oppført utenfor ...
  • Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035 

   Hjemås, Geir; Zhiyang, Jia; Kornstad, Tom; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2019/11, Report, 2019-05-09)
   Statistisk sentralbyrå har utarbeidet oppdaterte og forbedrede framskrivinger av tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell. Sammenlignet med de forrige framskrivingene som ble publisert i 2012, har vi utnyttet ...
  • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere 

   Claus, Gunnar; Næsheim, Helge (Rapporter;2017/24, Report, 2017-08-22)
   Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Blant innvandrere gikk andelen ...
  • Avskrivninger på boliger. En analyse basert på salg av brukte boliger 

   Cappelen, Ådne; Haglund, Anders; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar (Rapporter;2017/20, Report, 2017-07-04)
   Hvilken innvirkning har boligens alder og andre kvalitative trekk på boligverdien? Ved å sammenlikne verdien av boliger som er like når det gjelder en rekke kjennetegn, viser SSBs medarbeidere hvor stor betydning alder har ...
  • Barnetilsynsundersøkelsen 2016. En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge 

   Moafi, Hossein (Rapporter;2017/35, Report, 2017-12-01)
   En enda større andel av barn i alderen 1–5 år går i barnehage i 2016 enn i 2010, viser rapporten «Barnetilsynsundersøkelsen 2016». Økningen skyldes først og fremst en større andel ett- og toåringer i barnehage. 94 prosent ...
  • Barriers to progress in REDD preparations. Can high quality satellite data save time and costs? 

   Grimsrud, Kristine; Halvorsen, Bente (Rapporter;2018/28, Report, 2018-08-30)
   This report discusses economic barriers to participation and progress in REDD Readiness preparation among non-Annex 1 forest countries. The report provides an economic-theoretical framework for discussing cost-effective ...
  • Befolkningsframskrivingene 2018. Modeller, forutsetninger og resultater 

   Leknes, Stefan; Løkken, Sturla A.; Syse, Astri; Tønnessen, Marianne (Rapporter;2018/21, Report, 2018-05-26)
   Denne rapporten presenterer befolkningsframskrivingene 2018, med hovedresultater, beskrivelse av forutsetningene og dokumentasjon av modellene. En befolkningsframskriving er en beregning av befolkningens framtidige ...
  • Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040 

   Bråthen, Remy; Hjemås, Geir; Holmøy, Erling; Ottersen, Ingunn Hegstad (Rapporter;2015/29, Report, 2015)
   Denne rapporten fremskriver etterspørselen etter arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten frem mot 2040. Realistiske fremskrivninger er viktige når man skal dimensjonere kapasiteten i tilbudet av helsetjenester, hvilket ...
  • Beregninger av pensjonsformue 

   Fredriksen, Dennis; Halvorsen, Elin (Rapporter;2019/29, Report, 2019-10-08)
   Statistisk sentralbyrås Inntekts- og formuesstatistikk skal vise fordelingen av inntekter og formue blant landets husholdninger. Formuesstatistikken omfatter finansiell formue (for eksempel bankinnskudd, aksjer, obligasjoner) ...
  • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100 

   Holmøy, Erling; Strøm, Birger (Rapporter;2017/31, Report, 2017-11-01)
   Rapporten analyserer den isolerte betydningen av realistisk inn- og utvandring i hvert år mot 2100 for materiell levestandard og offentlige finanser. Analysen har inngått i et oppdrag for Finansdepartementet og Utvalget ...
  • Bolig og boforhold. - for befolkningen og utsatte grupper 

   Revold, Mathias Killengreen; Sandvik, Lene; With, Mari Lande (Rapporter;2018/13, Report, 2018-04-23)
   Denne rapporten skal gi et bredt bilde av boforholdene i Norge, med fokus på grupper med en spesielt utsatt bosituasjon. Analysene i rapporten er basert på data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser og ...
  • Boligutgiftsbegrepet i forbruksundersøkelsene: En metodestudie 

   Dahl, Grete (Rapporter;1979/5, Report, 1979-05-02)
   Denne rapporten gir en vurdering av boligutgiftsbegrepet i Statistisk Sentralbyrås forbruksundersøkelser. Det er gjort rede for internasjonale anbefalinger for definisjon av boligutgiftene og foretatt sammenlikninger med ...
  • Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger. Hvem bosettes hvor, og hva er sammenhengen mellom bosettingskommunens egenskaper og videre integreringsutfall? 

   Tønnessen, Marianne; Synøve N., Andersen (Rapporter;2019/13, Report, 2019-05-13)
   Flyktninger som får opphold i Norge blir vanligvis bosatt av statlige myndigheter i en av landets kommuner. Norge har mer enn 400 kommuner, og det er stor variasjon fra kommune til kommune når det gjelder forhold som for ...
  • Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge 

   Andersen, Synøve N.; Kornstad, Tom (Rapporter;2017/37, Report, 2017-12-11)
   De fem første årene etter innvilget opphold øker andelen siktede gjerningspersoner blant innvandrere, før dette stabiliseres og deretter synker etter ti års botid. Sammenhengen mellom botid og kriminalitet varierer etter ...
  • Bruk av kommunale boliger 

   Holmøy, Aina (Rapporter;2018/15, Report, 2018-05-03)
   Denne rapporten legger frem hovedfunn og dokumentasjon av undersøkelse om bruk av kommunale boliger. Kommunale boliger er grunnsteinen i kommunenes boligsosiale arbeid. Kommunene rapporterte til KOSTRA at de i 2016 ...
  • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2014 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2016/02, Report, 2016-01-19)
   Det ble brukt plantevernmidler på 34 prosent av arealene som var med i undersøkelsen – en andel som var relativt lik den i 2011. Ser man bort fra eng og beiteareal, ble 94 prosent av jordbruksarealet behandlet. Statistisk ...
  • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2017 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2019/23, Report, 2019-08-13)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2018 en utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av plantevernmidler på friland i jordbruket i 2017. Dette var en oppfølgning av tilsvarende undersøkelser som ble gjennomført i 2001, ...
  • Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet :En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene 

   Barstad, Anders; Sandvik, Lene (Rapporter;2015/51, Report, 2015-12-07)
   Det er en klar sammenheng mellom sosioøkonomiske ressurser og ulikhet i sosiale relasjoner. Høyere utdanning, inntekt og yrkesaktivitet øker sjansen for større sosiale nettverk, mens personer med lavere husholdningsinntekt ...
  • Deltidsundersøkelsen 1978 

   Ellingsæter, Anne Lise (Rapporter;1979/4, Report, 1979-02-05)
   Undersøkelsen om deltidsarbeid 1978 er finansiert av Rasjonaliseringsdirektoratet. Undersøkelsen er planlagt av cand. sociol. Jorun Berg Slagnes, Norsk Produktivitetsinstitutt og planlegger Svein Gåsemyr, Statistisk ...