• Analyser av fritidsbyggområder. Status og utvikling i bruk av arealer til fritidsbebyggelse innen utvalgte tema 

   Haagensen, Trine (Rapporter;2017/34, Report, 2017-11-28)
   I 2016 var det 454 000 fritidsbygg i Norge. De fleste er oppført utenfor tettbygde fritidsbyggområder, det vil si som enkeltstående eller i en samling med opptil fire bygg. Mer enn 236 000 fritidsbygg er oppført utenfor ...
  • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere 

   Claus, Gunnar; Næsheim, Helge (Rapporter;2017/24, Report, 2017-08-22)
   Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Blant innvandrere gikk andelen ...
  • Avskrivninger på boliger. En analyse basert på salg av brukte boliger 

   Cappelen, Ådne; Haglund, Anders; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar (Rapporter;2017/20, Report, 2017-07-04)
   Hvilken innvirkning har boligens alder og andre kvalitative trekk på boligverdien? Ved å sammenlikne verdien av boliger som er like når det gjelder en rekke kjennetegn, viser SSBs medarbeidere hvor stor betydning alder har ...
  • Barnetilsynsundersøkelsen 2016. En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge 

   Moafi, Hossein (Rapporter;2017/35, Report, 2017-12-01)
   En enda større andel av barn i alderen 1–5 år går i barnehage i 2016 enn i 2010, viser rapporten «Barnetilsynsundersøkelsen 2016». Økningen skyldes først og fremst en større andel ett- og toåringer i barnehage. 94 prosent ...
  • Barriers to progress in REDD preparations. Can high quality satellite data save time and costs? 

   Grimsrud, Kristine; Halvorsen, Bente (Rapporter;2018/28, Report, 2018-08-30)
   This report discusses economic barriers to participation and progress in REDD Readiness preparation among non-Annex 1 forest countries. The report provides an economic-theoretical framework for discussing cost-effective ...
  • Befolkningsframskrivingene 2018. Modeller, forutsetninger og resultater 

   Leknes, Stefan; Løkken, Sturla A.; Syse, Astri; Tønnessen, Marianne (Rapporter;2018/21, Report, 2018-05-26)
   Denne rapporten presenterer befolkningsframskrivingene 2018, med hovedresultater, beskrivelse av forutsetningene og dokumentasjon av modellene. En befolkningsframskriving er en beregning av befolkningens framtidige ...
  • Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040 

   Bråthen, Remy; Hjemås, Geir; Holmøy, Erling; Ottersen, Ingunn Hegstad (Rapporter;2015/29, Report, 2015)
   Denne rapporten fremskriver etterspørselen etter arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten frem mot 2040. Realistiske fremskrivninger er viktige når man skal dimensjonere kapasiteten i tilbudet av helsetjenester, hvilket ...
  • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100 

   Holmøy, Erling; Strøm, Birger (Rapporter;2017/31, Report, 2017-11-01)
   Rapporten analyserer den isolerte betydningen av realistisk inn- og utvandring i hvert år mot 2100 for materiell levestandard og offentlige finanser. Analysen har inngått i et oppdrag for Finansdepartementet og Utvalget ...
  • Bolig og boforhold. - for befolkningen og utsatte grupper 

   Revold, Mathias Killengreen; Sandvik, Lene; With, Mari Lande (Rapporter;2018/13, Report, 2018-04-23)
   Denne rapporten skal gi et bredt bilde av boforholdene i Norge, med fokus på grupper med en spesielt utsatt bosituasjon. Analysene i rapporten er basert på data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser og ...
  • Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge 

   Andersen, Synøve N.; Kornstad, Tom (Rapporter;2017/37, Report, 2017-12-11)
   De fem første årene etter innvilget opphold øker andelen siktede gjerningspersoner blant innvandrere, før dette stabiliseres og deretter synker etter ti års botid. Sammenhengen mellom botid og kriminalitet varierer etter ...
  • Bruk av kommunale boliger 

   Holmøy, Aina (Rapporter;2018/15, Report, 2018-05-03)
   Denne rapporten legger frem hovedfunn og dokumentasjon av undersøkelse om bruk av kommunale boliger. Kommunale boliger er grunnsteinen i kommunenes boligsosiale arbeid. Kommunene rapporterte til KOSTRA at de i 2016 ...
  • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2014 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2016/02, Report, 2016-01-19)
   Det ble brukt plantevernmidler på 34 prosent av arealene som var med i undersøkelsen – en andel som var relativt lik den i 2011. Ser man bort fra eng og beiteareal, ble 94 prosent av jordbruksarealet behandlet. Statistisk ...
  • Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet :En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene 

   Barstad, Anders; Sandvik, Lene (Rapporter;2015/51, Report, 2015-12-07)
   Det er en klar sammenheng mellom sosioøkonomiske ressurser og ulikhet i sosiale relasjoner. Høyere utdanning, inntekt og yrkesaktivitet øker sjansen for større sosiale nettverk, mens personer med lavere husholdningsinntekt ...
  • Education-specific labour force and demand in Norway in times of transition 

   Dapi, Bjorn; Gjefsen, Hege Marie; Sparrman, Victoria; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2016/31, Report, 2016-11-15)
   This report analyzes the demand for labour in Norway between 2014 and 2035, and whether this demand corresponds to the educational composition of the labour force
  • Effekten av Sivas virkemidler på vekst og verdiskaping 

   Fjærli, Erik; Iancu, Diana-Cristina; Raknerud, Arvid (Rapporter;2018/17, Report, 2018-05-15)
   I denne rapporten presenterer vi resultatene av en analyse av Sivas (Selskapet for industrivekst) næringshager og inkubasjonprogram. Statistisk Sentralbyrå gjennomførte i 2015-16 en evaluering av innovasjons- og ...
  • Effekter av satsing på økt lærertetthet 

   Kirkebøen, Lars J.; Kotsadam, Andreas; Raaum, Oddbjørn; Andresen, Silje; Rogstad, Jon (Rapporter;2017/39, Report, 2017-12-12)
   Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet. Denne rapporten studerer effekter på ressursbruk, læringsutbytte og læringsmiljø, samt gir en beskrivelse ...
  • En demografisk beskrivelse av arbeidsinnvandrere fra EU/EØS og deres familier 

   Thorsdalen, Bjørn (Rapporter;2016/03, Report, 2016-02-08)
   Nesten 140 000 personer innvandret til Norge mellom 2004 og 2014 for å jobbe – nesten halvparten av dem fra Polen. Tre av fire arbeidsinnvandrere er menn, men kvinner har utgjort en større andel de siste årene. Arbeid ...
  • Endringer i yrkesstrukturen 2000-2017 

   Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2018/39, Report, 2018-12-07)
   Rapporten beskriver endringer i yrkesstrukturen fra 2000 til 2017. Endringene sees i sammenheng med næringsutviklingen og utdanningsnivået til de sysselsatte. Formålet er å beskrive utviklingen i de sysselsatte fordelt ...
  • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016. Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt 

   Dalgard, Anne Berit; Wiggen, Kjersti Stabell; Dyrhaug, Tone (Rapporter;2018/03, Report, 2018-01-19)
   Hvem kommer som enslige mindreårige flyktninger til Norge, og hvordan går det med dem etter bosetting? Rapporten omhandler de som har blitt bosatt i Norge som enslige mindreårige flyktninger i perioden 1996-2016. Vi ...
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015 

   Dzamarija, Minja Tea; Sandnes, Toril (Rapporter;2016/39, Report, 2016-12-14)
   I denne rapporten beskriver vi hovedtrekk ved familieinnvandringen til Norge i perioden 1990-2015. Familieinnvandringen, det vil si personer som får opphold på grunnlag av familierelasjoner til noen i Norge, sto for 36 ...