• Avkastning i kraftsektoren i Norge 

   Bøeng, Ann Christin; Bye, Torstein (Journal article, 1999)
   Kraftsektoren i Norge er en såkalt grunnrentenæring. Dette skulle tilsi at avkastningen i denne næringen er høyere enn avkastningen i andre sektorer i økonomien, som ikke er grunnrentenæringer. Over en lang historisk ...
  • Energiindikatorer 1990-2004 : gir økt verdiskapning mer effektiv energibruk? 

   Bøeng, Ann Christin; Spilde, Dag (Journal article, 2006)
   Effektivisering av energibruken anses som et viktig virkemiddel for å redusere klimautslipp og begrense bruken av knappe energiressurser. Denne artikkelen diskuterer hvorvidt energibruken i produksjon av varer og tjenester ...
  • Fuel efficiency improvements – feedback mechanisms and distributional effects in the oil market 

   Aune, Finn Roar; Bøeng, Ann Christin; Kverndokk, Snorre; Lindholt, Lars; Rosendahl, Knut Einar (Discussion Papers;No. 839, Working paper, 2016-04-25)
   We study the interactions between fuel efficiency improvements in the transport sector and the oil market, where the efficiency improvements are policy-induced in certain regions of the world We are especially interested ...
  • Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? 

   Bøeng, Ann Christin (Journal article, 2011)
   Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv om fornybar energi til EU i juli 2011, der det ble lagt fram et mål på 67,5 prosent andel fornybar energi for Norge i 2020. Det tilsier en økning på 7,6 prosentenheter ...
  • Kartlegging av oppvarmingsutstyr i husholdningene 

   Bøeng, Ann Christin; Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Notater / Documents;2014/45, Working paper, 2014-12)
   En rekke politikkinstrumenter er blitt iverksatt for å flytte husholdningenes energiforbruk bort fra fossilt brensel til fornybar energi, og øke energieffektiviteten i norske hjem. Slike endringer kan dels gå gjennom ...
  • Konsekvenser for Norge av EUs fornybardirektiv 

   Bøeng, Ann Christin (Journal article, 2010)
   I henhold til EU’s fornybardirektiv skal andelen fornybar energi innen EU øke med 11,5 prosentenheter fra 2005 til 2020. Direktivet er EØS-relevant, og vil trolig bli implementert også i Norge. Norges krav er ikke fastlagt, ...
  • Mer effektiv energibruk i næringslivet 

   Bøeng, Ann Christin (Journal article, 2002-10)
   Fra 1991 til 2000 økte næringslivets energibruk med 15 prosent. Samtidig har produksjonen blitt mer energieffektiv: I samme periode gikk energibruken per produsert enhet ned med rundt 17 prosent. Dette skyldes særlig en ...
  • Vi bruker mindre energi i hjemmet enn før : husholdningenes energiforbruk 

   Bøeng, Ann Christin; Larsen, Bodil Merethe (Journal article, 2008)
   Klimaendringene har økt interessen for hvordan vi selv bruker energi, og hva som er konsekvensene av våre valg. Hva gjør den enkelte for å begrense energiforbruk og klimautslipp? Sammenlignet med andre land med kaldt klima ...
  • Vil subsidiering av energieffektivt utstyr løse miljøproblemene? 

   Bøeng, Ann Christin; Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Journal article, 2011)
   Energieffektivisering har vært et viktig mål i energipolitikken. Energieffektivisering reduserer imidlertid energiprisen og energiutgiftene, noe som gir mer penger igjen til forbruk. For eksempel indikerer data for 2009 at ...