• Aksjer og inntektsfordeling 

   Fjærli, Erik; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2000)
   Inntektsstatistikk viser at registrerte aksjeinntekter økte sterkt i perioden etter skattereformen i 1992. Økningen var spesielt sterk for personer med høye inntekter, noe som bidro til at de registrerte inntektsforskje ...
  • Bak Gini-koeffisenten : om inntektene fra forretningsvirksomheten til Norges største eiere 

   Fjærli, Erik (Journal article, 2009)
   Gjennom hele 1990-tallet og fram til og med 2005 har inntektsulikheten i Norge økt, særlig fra 2002. Et viktig bidrag til økt inntektsulikhet har vært at kapitalinntekter, spesielt aksjeutbytter, har økt kraftig for dem ...
  • Betydningen av uregistrerte formuesinntekter for observert inntektsulikhet 

   Fjærli, Erik (Journal article, 1999)
   Denne artikkelen tar for seg problemer med å definere og måle inntekter til bruk i fordelingsanalyser. Spesielt kan avkastningen av formuesplasseringer som aksjer og egen bolig være problematiske størrelser. Gjennom ...
  • Dagens skattesystem i kraftsektoren - finnes det bedre alternativer? 

   Bye, Torstein; Fjærli, Erik (Rapporter;2003/3, Research report, 2003-02-18)
   Dagens kraftskattesystem ble innført i 1996. Dette var en periode med store endringer i det norske kraftsystemet. Kraftsektoren ble deregulert i 1991. Dette medførte til dels betydelige endringer i markedsforholdene som ...
  • Effect on firm performance of support from Innovation Norway 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Iancu, Diana-Cristina; Raknerud, Arvid (Rapporter;2015/35, Research report, 2015-08)
   In this report we study possible effects of government support to firms from Innovation Norway (IN) – a government agency that aims to promote firm growth through innovation programs, regional support and other industrial ...
  • Effekten av Sivas virkemidler på vekst og verdiskaping 

   Fjærli, Erik; Iancu, Diana-Cristina; Raknerud, Arvid (Rapporter;2018/17, Research report, 2018-05-15)
   I denne rapporten presenterer vi resultatene av en analyse av Sivas (Selskapet for industrivekst) næringshager og inkubasjonprogram. Statistisk Sentralbyrå gjennomførte i 2015-16 en evaluering av innovasjons- og ...
  • Evaluating the redistributional effects of tax policy changes: with an application to the 2006 Norwegian tax reform 

   Thoresen, Thor Olav; Bø, Erlend Eide; Fjærli, Erik; Halvorsen, Elin (Discussion Papers;No. 648, Working paper, 2011)
   Abstract: An evaluation strategy is presented for answering the question is the tax schedule more redistributive after a reform than prior to a reform? The proposed procedure builds upon addressing measures of tax ...
  • Evaluation of the Norwegian R&D tax credit scheme 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Discussion Papers;640, Working paper, 2010)
   We find that the Norwegian R&D tax credit scheme introduced in 2002 mainly works as intended. The scheme is cost-effective and it is used by a large number of firms. It stimulates these firms to invest more in R&D, and, ...
  • Evaluering av SkatteFUNN - Sluttrapport 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Rapporter;2008/2, Research report, 2008)
   SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen. Nordlandsforskning har på oppdrag fra SSB gjennomført ...
  • Hvem etablerer eget foretak? Om etablerere og etableringer i Norge 

   Fjærli, Erik; Kittilsen, Marte O. (Notater / Documents;2019/28, Working paper, 2019-08-05)
   Dette notatet presenterer deskriptiv statistikk om etablerere og etableringer i Norge.Videre gjengir vi noen resultater fra sammenlignende internasjonale studier fra OECD og SSB-analyser av jobbstrømmer. Notatet trekker ...
  • Innovasjons- og verdiskapingseffekter av utvalgte næringspolitiske virkemidler 

   Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Iancu, Diana-Cristina; Klemetsen, Marit Elisabeth; Moxnes, Andreas; Nilsen, Øivind Anti; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina (Rapporter;2016/12, Research report, 2016-04-08)
   I denne rapporten studerer vi effektene av næringspolitiske virkemidler med offentlig finansiering der målsettingen er økt verdiskaping og innovasjon. Våre analyser omfatter Skattefunn (SKF), innovasjonsvirkemidlene til ...
  • Innvandrere og entreprenørskap : En monitor for betydningen av entreprenørskap blant innvandrere for inntektsforhold og for verdiskaping i næringslivet 

   Fjærli, Erik; Wong, Jimmy (Rapporter;2022/4, Research report, 2022-02-01)
   Denne rapporten gir en summarisk framstilling av ulike sider av entreprenørskap blant innvandrere basert på registerdata fra personstatistikk og næringsstatistikk. Formålet er å belyse lønnsomhet for den enkelte og ...
  • The investment and financing decisions of closely held firms when there is a tax on the equity premium 

   Fjærli, Erik; Raknerud, Arvid (Discussion Papers;594, Working paper, 2009)
   This paper analyzes a tax system where personal share income in excess of the risk-free return on equity (the equity premium) is taxed. The rate of return allowance (RRA) in the Norwegian shareholder income tax system is, ...
  • Norges forskningsråds næringsrettede virksomhet. Effektmålinger over perioden 2006-2018 

   Fjærli, Erik; Rybalka, Marina; Wilhelmsen, Lars (Rapporter;2020/11, Research report, 2020-03-13)
   Regjeringen har fastsatt fem mål for Forskningsrådet hvor et av disse er Økt verdiskaping i næringslivet. Under dette målet er Økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv ett av tre strategiske områder. Statistikk ...
  • Om mulighetene for å etablere relevant styringsinformasjon for Norges Forskningsråds næringsrettede virksomhet, basert på SSB-data 

   Fjærli, Erik; Rybalka, Marina; Wilhelmsen, Lars (Notater/Documents;2019/20, Working paper, 2019-05-03)
   I dette notatet presenterer vi statistikk som belyser utviklingen i Norges forskningsråds tildelinger til næringslivet og FoU-aktiviteten blant NFR sine næringslivskunder. Formålet er å gi et grunnlag for diskusjon om ...
  • Relational capital. Do board networks exist and are they valuable? 

   Bjørkholt, Solveig; Fjærli, Erik; Rybalka, Marina (Rapporter;2019/36, Research report, 2019-11-29)
   This report is a part of a project entitled “Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU's growth and competitiveness” — GLOBALINTO, with financial support from the European Commission/Research ...
  • Resultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2019 

   Fjærli, Erik; Rybalka, Marina (Rapporter;2021/10, Research report, 2021-03-11)
   Regjeringen har fastsatt fem mål for Forskningsrådet hvor et av disse er økt verdiskaping i næringslivet. Under dette målet er økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv et av tre strategiske områder. I denne ...
  • Resultater av Forskningsrådets næringsrettede virksomhet i perioden 2006-2020 

   Fjærli, Erik; Rybalka, Marina (Rapporter;2022/13, Research report, 2022-04)
   I denne rapporten gir vi en oversikt over utviklingen til foretak som har fått tildelt støtte fra Norges forskningsråd i perioden 2006 til 2020 og estimerer effekter av finansiell støtte fra Forskningsrådet på FoU-intensitet ...
  • Risiko i boligmarkedet 

   Fjærli, Erik (Journal article, 2006)
   De aller fleste norske husholdninger eier sine egne boliger og boligen utgjør en stor del av folks formue. Bolig er en investering som er beheftet med en viss prisrisiko, men er dette problematisk for en husholdning som ...
  • SkatteFUNN : tilskuddsordningen for FoU i næringslivet og skattemotiverte tilpasninger i småforetak 

   Fjærli, Erik (Journal article, 2008)
   SkatteFUNN er en tilskuddsordning for forskning og utvikling i næringslivet, som gis i form av fradrag i skatt eller som kontant tilskudd. I denne artikkelen viser vi at det kan være vanskelig å kontrollere om kostnadene ...