• Bruk av gjødselressurser i jordbruket 2013. Metodebeskrivelse og resultater fra en utvalgsbasert undersøkelse 

   Gundersen, Geir Inge; Heldal, Johan (Rapporter;2015/24, Report, 2015-05)
   Gjødselressurser har stor betydning for jordbruket, både i forhold til økonomi, agronomi og miljøpåvirkning. Forrige undersøkelse om lagring og bruk av husdyrgjødsel ble gjennomført i år 2000. Forvaltningen har derfor ...
  • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2001 

   Gundersen, Geir Inge; Rognstad, Ole; Solheim, Leiv (Rapporter;2002/32, Report, 2002-12-04)
   Målsetninger om redusert helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler er nedfelt i Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 1998-2002 (Landbruksdepartementet) og i Landbruksdepartementets ...
  • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2003 

   Gundersen, Geir Inge (Rapporter;2004/21, Report, 2004-10-25)
   Målsetninger om redusert helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler er nedfelt i Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 1998-2002, og videreført i den nye handlingsplanen for perioden 2004-2008 ...
  • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2008 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit; Gundersen, Geir Inge (Rapporter;2009/52, Report, 2009-12-20)
   Målsetninger om redusert helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler er nedfelt i Landbruks- og matdepartementets handlingsplaner for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 1998-2002, 2004-2008, samt i ny ...
  • Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2008 

   Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit; Gundersen, Geir Inge (Rapporter;2010/24, Report, 2010-05-07)
   Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2009 en postal utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av plantevernmidler i veksthus i 2008. Dette var en utvidelse av undersøkelsen for frilandsvekster som ble gjennomført samme ...
  • Jordbruk og miljø : Resultatkontroll jordbruk 2004 

   Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Sandmo, Trond; Berge, Gisle (Rapporter;2004/22, Report, 2004-11-25)
   Rapporten omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innan jordbruket, med hovudvekt på tiltak mot avrenning og tap av næringsstoff frå jordbruksareal. I tillegg tek rapporten for seg mellom anna ...
  • Jordbruk og miljø : Resultatkontroll jordbruk 2005 

   Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Sandmo, Trond; Berge, Gisle (Rapporter;2005/31, Report, 2005-11-07)
   Rapporten omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innan jordbruket, med hovudvekt på tiltak mot avrenning og tap av næringsstoff frå jordbruksareal. I tillegg tek rapporten for seg mellom anna ...
  • Jordbruk og miljø : Resultatkontroll jordbruk 2007 

   Gundersen, Geir Inge; Bye, Anne Snellingen; Sandmo, Trond (Rapporter;2008/1, Report, 2008-01-14)
   Rapporten omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innan jordbruket, med hovudvekt på tiltak mot avrenning og tap av næringsstoff frå jordbruksareal. I tillegg tek rapporten for seg mellom anna ...
  • Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2009 

   Gundersen, Geir Inge; Bye, Anne Snellingen; Berge, Gisle; Hoem, Britta; Knudtsen, Solveig Skjei (Rapporter;2009/37, Report, 2009-09-09)
   Rapporten Jordbruk og miljø omhandlar tilstand og utvikling for gjennomføring av miljøtiltak i dei ulike resultatområda for jordbruket. Landbruks- og matdepartementet har satt opp miljømål for landbruksnæringa. I denne ...
  • Lagring og bruk av husdyrgjødsel 

   Gundersen, Geir Inge; Rognstad, Ole (Rapporter;2001/39, Report, 2001-11-30)
   Statistisk sentralbyrå har i 2000 gjennomført en utvalgsundersøkelse for å kartlegge praksis rundt lagring og bruk av husdyrgjødsel. Resultatene fra undersøkelsen vil gi nasjonale myndigheter bedre grunnlag for å vurdere ...
  • Landbrukets egen nedbygging av jordbruksareal 

   Gundersen, Geir Inge (Rapporter;2019/15, Report, 2019-06-11)
   I et prosjekt gjennomført av SSB og NIBIO ble nedbygd jordbruksareal i perioden 2004-2015 beregnet til 97 600 dekar. Av dette var 22 prosent knyttet til områder klassifisert som «Bebygd område for landbruk». I hovedsak er ...
  • Nedbygging av jordbruksareal. En kartbasert undersøkelse av nedbygging og bruksendringer av jordbruksareal 

   Gundersen, Geir Inge; Steinnes, Margrete; Frydenlund, Jostein (Rapporter;2017/14, Research report, 2017-06-06)
   Gjennom mange år har jordbruksareal blitt bygd ned til fordel for boliger, veger, industri og andre formål, men til nå har ikke omfanget vært kjent. Statistisk sentralbyrå (SSB) har derfor i samarbeid med Norsk institutt ...
  • Resultatkontroll jordbruk 2002 : Jordbruk og miljø 

   Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Stave, Svein Erik (Rapporter;2002/19, Research report, 2002-08-15)
   Rapporten omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innan jordbruket, med hovudvekt på tiltak mot avrenning og tap av næringsstoff frå jordbruksareal. I tillegg tek rapporten for seg mellom anna ...
  • Resultatkontroll jordbruk 2003 : Jordbruk og miljø 

   Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Undelstvedt, Jørn Kristian (Rapporter;2003/16, Research report, 2003-09-02)
   Rapporten omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innan jordbruket, med hovudvekt på tiltak mot avrenning og tap av næringsstoff frå jordbruksareal. I tillegg tek rapporten for seg mellom anna ...