• Bruk av gjødselressurser i jordbruket 2013. Metodebeskrivelse og resultater fra en utvalgsbasert undersøkelse 

   Gundersen, Geir Inge; Heldal, Johan (Rapporter;2015/24, Research report, 2015-05)
   Gjødselressurser har stor betydning for jordbruket, både i forhold til økonomi, agronomi og miljøpåvirkning. Forrige undersøkelse om lagring og bruk av husdyrgjødsel ble gjennomført i år 2000. Forvaltningen har derfor ...
  • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2001 

   Gundersen, Geir Inge; Rognstad, Ole; Solheim, Leiv (Rapporter;2002/32, Research report, 2002-12-04)
   Målsetninger om redusert helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler er nedfelt i Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 1998-2002 (Landbruksdepartementet) og i Landbruksdepartementets ...
  • Lagring og bruk av husdyrgjødsel 

   Gundersen, Geir Inge; Rognstad, Ole (Rapporter;2001/39, Research report, 2001-11-30)
   Statistisk sentralbyrå har i 2000 gjennomført en utvalgsundersøkelse for å kartlegge praksis rundt lagring og bruk av husdyrgjødsel. Resultatene fra undersøkelsen vil gi nasjonale myndigheter bedre grunnlag for å vurdere ...
  • Landbrukets egen nedbygging av jordbruksareal 

   Gundersen, Geir Inge (Rapporter;2019/15, Research report, 2019-06-11)
   I et prosjekt gjennomført av SSB og NIBIO ble nedbygd jordbruksareal i perioden 2004-2015 beregnet til 97 600 dekar. Av dette var 22 prosent knyttet til områder klassifisert som «Bebygd område for landbruk». I hovedsak er ...
  • Nedbygging av jordbruksareal. En kartbasert undersøkelse av nedbygging og bruksendringer av jordbruksareal 

   Gundersen, Geir Inge; Steinnes, Margrete; Frydenlund, Jostein (Rapporter;2017/14, Research report, 2017-06-06)
   Gjennom mange år har jordbruksareal blitt bygd ned til fordel for boliger, veger, industri og andre formål, men til nå har ikke omfanget vært kjent. Statistisk sentralbyrå (SSB) har derfor i samarbeid med Norsk institutt ...
  • Resultatkontroll jordbruk 2002 : Jordbruk og miljø 

   Bye, Anne Snellingen; Gundersen, Geir Inge; Stave, Svein Erik (Rapporter;2002/19, Research report, 2002-08-15)
   Rapporten omhandlar status og utvikling for gjennomføring av ulike miljøtiltak innan jordbruket, med hovudvekt på tiltak mot avrenning og tap av næringsstoff frå jordbruksareal. I tillegg tek rapporten for seg mellom anna ...