• A macromodel of local government spending behaviour in Norway 

   Langørgen, Audun (Discussion Papers;No. 117, Working paper, 1994)
   A cooperative bargaining model is adapted to the setting of local government in Norway. Aggregate consumption, the capital stock and net financial wealth in the local public sector are endogenized. The origin of intertia ...
  • A structural approach for analyzing fiscal equalization 

   Langørgen, Audun (Discussion papers;715, Working paper, 2012-11)
   Many countries apply cost-equalization and/or fiscal capacity equalization formulas to enable subnational governments to provide comparable service standards at comparable tax rates. This paper demonstrates how measures ...
  • A structural approach for measuring fiscal disparities 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf (Discussion Papers;No. 254, Working paper, 1999)
   Fiscal disparities arise from differences in costs and capacity to produce a standard package of public services. This paper proposes to use a structural modelling approach as basis for measuring fiscal disparities across ...
  • Alternative metoder for beregning av kostnadsnøkler for utgiftsutjevning mellom kommuner 

   Langørgen, Audun (Rapporter;2011/23, Report, 2011)
   Inntektssystemet er et kriteriebasert system for fordeling av statlige rammetilskudd til kommunene, administrert av Kommunal- og regionaldepartementet. Det overordnete formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes ...
  • Capital costs in municipal school buildings 

   Kalvarskaia, Maria; Langørgen, Audun (Rapporter;2004/9, Report, 2004-05-24)
  • The Distributional impact of public services when needs differ 

   Aaberge, Rolf; Bhuller, Manudeep; Langørgen, Audun; Mogstad, Magne (Discussion Papers;No. 621, Working paper, 2010)
   Abstract: Despite a broad consensus on the need to take into account the value of public services in distributional analysis, there is little reliable evidence on how the inclusion of such non-cash income actually affects ...
  • The Distributional impact of public services when needs differ 

   Aaberge, Rolf; Bhuller, Manudeep; Langørgen, Audun; Mogstad, Magne (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Despite a broad consensus on the need to take into account the value of public services in distributional analysis, there is little reliable evidence on how the inclusion of such non-cash income actually affects poverty ...
  • En analyse av kommunenes hjelp til mottakere av hjemmetjenester 

   Langørgen, Audun (Rapporter;2000/3, Report, 2000-02-17)
   Formålet med denne rapporten er å forklare variasjoner i kommunenes hjelp til mottakere av hjemmetjenester. Analysen er basert på omfattende statistisk informasjon på individnivå som er rapportert inn fra 54 kommuner ...
  • En økonometrisk analyse av lønnsdannelsen i Norge 

   Langørgen, Audun (Rapporter;1993/5, Report, 1993)
  • Et regionalt perspektiv på fattigdom 

   Langørgen, Audun; Mogstad, Magne; Aaberge, Rolf (Journal article, 2003)
   De tradisjonelle fattigdomsstudiene i Norge og OECD-landene er basert på landsspesifikke inntektsgrenser for fattigdom. Inntektene er da justert for kjøpekraftsfordelene ved å tilhøre et stort hushold med flere inntektstakere ...
  • A European equivalence scale for public in-kind transfers 

   Aaberge, Rolf; Langørgen, Audun; Lindgren, Petter Y. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This paper introduces a theory-based equivalence scale for public in-kind transfers, which justifies comparison of distributions of extended income (cash income plus the value of public services) between European countries. ...
  • A european equivalence scale for public in-kind transfers 

   Aaberge, Rolf; Langørgen, Audun; Lindgren, Petter Y. (Discussion Paper;No. 977, Working paper, 2022-05)
   This paper introduces a theory-based equivalence scale for public in-kind transfers, which justifies comparison of distributions of extended income (cash income plus the value of public services) between European countries. ...
  • Fiscal and spending behavior of local governments : an empirical analysis based on Norwegian data 

   Aaberge, Rolf; Langørgen, Audun (Discussion Papers;No. 196, Working paper, 1997)
   This paper treats local governments as utility maximizing agents when they allocate resources among different service sectors. We present estimates for eight service sectors, based on a modified version of the extended ...
  • Fiscal and spending behavior of local governments : Identification of price effects when prices are not observed 

   Aaberge, Rolf; Langørgen, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Abstract. This paper analyzes local public fiscal and spending behavior in a setting where local governments, represented by the dominant party or coalition, are treated as utility maximizing agents. The econometric ...
  • Fordelingen av inntekter i kommunene 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf (Journal article, 2003)
   Denne artikkelen viser at verdien av mottatte kommunale tjenester i gjennomsnitt er høyere for personer med middels inntekter enn for personer med lave eller høye inntekter, når inntektene omfatter både private inntekter ...
  • Fordelingseffekter av offentlig tjenesteproduksjon i Europa. 

   Aaberge, Rolf; Langørgen, Audun; Lindgren, Petter Y. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Formålet med denne artikkelen er å belyse hvordan inntektsulikhet og fattigdom varierer mellom europeiske land, når verdien av offentlige tjenester inngår i inntektsbegrepet. De tradisjonelle fordelingsstudiene basert på ...
  • Fordelingsvirkninger av kommunal tjenesteproduksjon 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Fordelingen av økonomisk velferd avhenger av både private inntekter og hvor mye hver person mottar av kommunale tjenester. En helhetlig fordelingsanalyse forutsetter derfor at inntektsbegrepet blir utvidet til å omfatte ...
  • Framskriving av sysselsettingen i kommuneforvaltningen 

   Langørgen, Audun (Rapporter;1994/24, Report, 1994)
  • Gevinster å hente : sammenslåing av kommuner 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf (Journal article, 2003)
   Kostnadene per innbygger for å produsere kommunale tjenester varierer mellom kommuner, avhengig av om kommunen er spredtbygd eller tettbygd og om den er stor eller liten. For eksempel er det mange oppgaver innenfor ...
  • Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 

   Langørgen, Audun; Aaberge, Rolf (Rapporter;1998/8, Report, 1998-04)