• Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere 

   Claus, Gunnar; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2017/24, Report, 2017-08-22)
   Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Blant innvandrere gikk andelen sysselsatte i 2013 ned fra 58 prosent for 60-61-åringer til 54 prosent blant 62-åringer. For ...
  • Det komplekse sykefraværet 

   Bye, Torstein; Berge, Christoffer; Næsheim, Helge Nome (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Sykefraværsstatistikken har siden den startet i år 2000 vist at sykefraværsprosenten1 har ligget på om lag 7 prosent, men med en del variasjoner fra år til år. Tre temaer er svært sentrale i debatten om sykefraværet; i) ...
  • Eldre i arbeidslivet 

   Lohne, Ylva; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2006/9, Report, 2006-03-28)
   I 2005 arrangerte Arbeids- og sosialdepartementet eit seminar i samanheng med utarbeiding av ei melding om seniorpolitikk. Rapporten byggjer på eit foredrag frå dette seminaret, som skulle gi departementet grunnleggjand ...
  • Endringer i yrkesstrukturen 2000-2017 

   Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2018/39, Report, 2018-12-07)
   Rapporten beskriver endringer i yrkesstrukturen fra 2000 til 2017. Endringene sees i sammenheng med næringsutviklingen og utdanningsnivået til de sysselsatte. Formålet er å beskrive utviklingen i de sysselsatte fordelt ...
  • Flyktningers vei inn i arbeidsmarkedet 

   Berge, Christoffer; Olsen, Bjørn; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2017/21, Research report, 2017-07-03)
   72 prosent av afghanske flyktninger som var i slutten av tenårene da de kom til Norge, var sysselsatt 12 år etter. For irakere og somaliere lå andelen rundt 60 prosent. Rapporten viser at jo yngre flyktningene er, jo lettere ...
  • Forholdet mellom Aetats og SSBs tall for arbeidsledige 

   Næsheim, Helge Nome (Journal article, 2006)
   Utviklingen i arbeidsledigheten i Norge måles på to måter ved to datakilder. Arbeidsledighetstall fra Statistisk sentralbyrå (AKU) viser et høyere nivå og i perioder også en noe annen utvikling enn tall over registrerte ...
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015 : Årsaker til ulik andel sysselsatte 

   Næsheim, Helge Nome; Sundt, Camilla (Rapporter;2016/42, Research report, 2016-12-22)
   I Sverige er hele 62 prosent av de funksjonshemmede sysselsatte mot 46 prosent i Norge. Hvorfor er Sverige tilsynelatende bedre enn Norge til å sysselsette personer med nedsatt funksjonsevne? I begge landene undersøkes ...
  • Hvor kom veksten i sysselsettingen fra? : Arbeidskraftundersøkelsen som kilde for statistikk om strømmer på arbeidsmarkedet 

   Næsheim, Helge Nome; Rønningen, Dag; Sletten, Pål (Rapporter;2008/20, Research report, 2008-05-21)
   Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gir estimater på antall sysselsatte og en rekke andre størrelser i arbeidsmarkedet på gitte tidspunkter slik at det kan beregnes nettoendringer mellom to tidspunkter. Vi vet derimot ikke ...
  • Hvordan overvåke pensjoneringsatferden? : En vurdering av om datagrunnlag i arbeidsmarkedsstatistikken er egnet 

   Nerland, Sølve Mikal; Bø, Tor Petter; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2011/9, Research report, 2011-03-01)
   Formålet med prosjektet har vært å vurdere i hvilken grad arbeidsmarkedsstatistikken er egnet til å belyse hvordan pensjonsreformen fra 1. januar 2011 vil påvirke folks deltakelse i arbeidsmarkedet. Et av målene med reformen ...
  • Internasjonal sammenligning av sykefravær. Er Arbeidskraftundersøkelsene egnet som datakilde? 

   Berge, Christoffer; Johannessen, Jørgen Holck; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2012/6, Research report, 2012)
   Hovedformålet med rapporten er å analysere om utformingen av Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er så ulike mellom land at det kan forklare deler eller hele forskjellen man observerer i sykefraværet. I tillegg ser vi på ...
  • Kartlegging av arbeidsforhold som oppdragstaker i a-ordningen 

   Næsheim, Helge Nome; Johansen, Ingvild (Notater / Documents;2018/10, Working paper, 2018-03-01)
   A-ordningen gir mulighet til å få mer kunnskap om noen grupper av jobber utover ordinære arbeidsforhold, som ikke var meldepliktige til det gamle Aa-registeret. I a-ordningen er arbeidsforhold som lønnstakere delt inn ...
  • Kartlegging av bruken av deltid i arbeidslivet 

   Næsheim, Helge Nome; Lohne, Ylva (Rapporter;2003/22, Research report, 2003-12-15)
   Utgangspunktet for denne rapporten er en forespørsel fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet om en kartlegging av omfanget av deltidsarbeid i arbeidslivet med fokus på tilbudssiden. I rapporten beskrives bruken av ...
  • Klassifiseringen av registrerte arbeidsløse og personer på arbeidsmarkedstiltak i arbeidskraftundersøkelsene (AKU) 

   Bø, Tor Petter; Næsheim, Helge Nome (Notater;1993/1, Working paper, 1993)
  • Kortvarige arbeidsforhold. Hvem bytter jobb etter å ha vært i jobben ett år eller mindre? 

   Sundt, Camilla; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2020/12, Research report, 2020-03-19)
   I denne rapporten ser vi nærmere på hvor mange som skifter jobb etter å ha vært i jobben i ett år eller mindre og hva som kjennetegner jobbene og de personene som er i slike jobber. Vi vil også se nærmere på om utviklingen ...
  • Måling av langsiktige endringer i yrkesstrukturen. Om ulike datakilder og yrkesstandarder 

   Håland, Inger; Næsheim, Helge Nome (Notater / Documents;2016/36, Working paper, 2016-12-16)
   Formålet med notatet er å utforske mulighetene for å beskrive utviklingen av yrkesfordelingen i Norge fra 1980 og fram til i dag. Datagrunnlaget gir en rekke utfordringer når man skal gå tilbake i tid. Dels skyldes det at ...
  • Mobilitet i arbeidsmarkedet. Om måling av jobbstrømmer 

   Næsheim, Helge Nome (Notater / Documents;2018/14, Working paper, 2018-04-12)
   Formålet med notatet er todelt. Først beskrives ulike typer av strømmer som skjer i arbeidsmarkedet. Deretter går vi grundig inn på en av disse typene som betegnes som jobbstrømmer. For denne presenteres også en del ...
  • Muligheter for statistikk om utsendte arbeidstakere 

   Næsheim, Helge Nome (Notater / Documents;2019 / 6, Working paper, 2019-01-31)
   Flere brukere av sysselsettingsstatistikk er interessert i å få tall for utsendte arbeidstakere. Dette er ansatte i utenlandske foretak som kommer til Norge i forbindelse med at foretaket har fått oppdrag. I notatet ...
  • Omfanget av deltidsarbeid 

   Lohne, Ylva; Næsheim, Helge Nome (Journal article, 2003-12)
   Det er 600 000 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. Omfanget av deltidsarbeid er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i arbeidsforhold fremfor person. Tar man med ...
  • Permittering og sykefravær 

   Næsheim, Helge Nome; Pedersen, Trond (Rapporter;2004/23, Research report, 2004-12-07)
   Målet med denne rapporten var å finne ut om det er noen samvariasjon mellom sykefravær og permittering. Bakgrunnen er at lønnstakere har et ikke ubetydelig inntektsbortfall ved en permittering, noe som gir et økonomisk ...
  • Statistikk om jobbstrømmer 

   Aurdal, Per Svein; Næsheim, Helge Nome (Notater / Documents;2015/12, Working paper, 2015-02-05)
   Formålet med notatet er å beskrive et opplegg for sysselsettingsstatistikk hvor man beskriver jobbstrømmer som tar utgangspunkt i ansatte i alle virksomhetene i Norge. Dette i motsetning til i Arbeidskraftsundersøkelsene ...