• Adjusting maternal mortality data for international comparisons. The case of vital registration systems 

   Jentoft, Susie; Nielsen, Vibeke Oestreich; Roll-Hansen, Dag (Discussion papers;773, Working paper, 2014-03)
   Register data on maternal deaths is adjusted in international reports to account for underreporting; however, there has been controversy around these adjustments. The objective of this article is to review the adjustment ...
  • Behov for helsepersonell : demografiske og økonomiske rammebetingelser 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit Linnea; Holm, Inger; Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2009/38, Report, 2009)
   Den sterke økningen i antall eldre de nærmeste tiårene innebærer en betydelig økning i behovene for helse- og omsorgstjenester, selv om mulige forbedringer i helsetilstanden på hvert alderstrinn drar i motsatt retning. ...
  • God statistikk bidrar til at flere vaksineres : vaksinering i Malawi 

   Nielsen, Vibeke Oestreich (Journal article, 2011-02)
   God statistikk er et viktig styringsverktøy for å øke vaksinedekningen i utviklingsland. Statistisk sentralbyrå jobber tett med blant annet det lokale statistikkontoret i Malawi for å bedre tilgangen til og kvaliteten på ...
  • Hvor mange kvinner dør i svangerskap? : mødredødelighet i et internasjonalt perspektiv 

   Jentoft, Susie; Nielsen, Vibeke Oestreich; Roll-Hansen, Dag (Journal article, 2011)
   Mødredødeligheten i den rike del av verden er lav, men i mange utviklingsland er det stor risiko forbundet med svangerskap og fødsel. Arbeidet med å få ned antall dødsfall blant mødre har fått mer oppmerksomhet de siste ...
  • Kan behovet for helse- og omsorgstjenester dekkes? 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit Linnea; Holm, Inger; Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Journal article, 2009)
   Flere eldre og bedre standard på helse- og omsorgstjenester vil kreve at en større andel av ungdomskullene enn i dag velger denne typen utdanning. Handlingsregelen og dagens skattesatser kunne finansiert en betydelig økning ...
  • Konsekvenser av ubalanse mellom ressurser og krav til offentlige velferdstjenester : fremskrivninger av offentlige finanser og makroøkonomi til 2050 

   Holmøy, Erling; Kravik, Erling Motzfeldt; Nielsen, Vibeke Oestreich; Strøm, Birger (Rapporter;2009/39, Research report, 2009)
   Tidligere langsiktige fremskrivninger av norsk økonomi har vist to hovedtrekk: For det første gir videreføring av dagens skattesatser og standarden på offentlige velferdstjenester et større offentlig budsjettoverskudd ...
  • Oil and Gas statistics. The Norwegian Experience 

   Hass, Julie L.; Haugen, John Åge; Nielsen, Vibeke Oestreich; Aalandslid, Vebjørn; Choudhury, Robin; Kiøsterud, Ellen Cathrine (Notater / Documents;2017/24, Working paper, 2017-06-09)
   Norway found oil in the late 1960s, the emergence of the petroleum industry led to changes in the National Statistics system. The purpose of this report is to share both challenges and experiences covering petroleum ...
  • Status Analysis on Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) 

   Nielsen, Vibeke Oestreich; Brunborg, Helge; Aalandslid, Vebjørn; Roll-Hansen, Dag; Hendriks, Coen (Notater / Documents;2014/41, Working paper, 2014-11)
   The Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) agenda has a wide scope. It covers the registration of vital events, like births, marriages and deaths, and the use of this to produce statistics. The registration often ...
  • Utviklingen i offentlig ressursbruk knyttet til helse og omsorgstjenester : en oversikt over relevant faglitteratur 

   Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich (Rapporter;2008/42, Research report, 2008)
   I følge OECD (2007) utgjorde de samlede utgiftene knyttet til produksjon av helseog omsorgstjenester (HO-tjenester) 9,1 prosent av bruttonasjonalproduktet i Norge i 2005. Hele 83,6 prosent av disse utgiftene var finansiert ...
  • Utviklingen i offentlige utgifter til velferdstjenester mot 2060 

   Nielsen, Vibeke Oestreich (Journal article, 2008)
   Det er velkjent at befolkningen i Norge vil eldes i årene som kommer. Om dagens velferdsordninger opprettholdes, vil det føre til et økt press på de offentlige budsjettene gjennom økte pensjonsutgifter og høyere konsum av ...
  • Velferdsstatens langsiktige finansieringsbehov 

   Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich (Journal article, 2008)
   Vi beregner off entlig forvaltnings finansieringsbehov frem til 2050, og belyser spesielt betydningen av de eldres helsetilstand og standarden på helse- omsorgstjenester. Selv om realprisen på olje ikke holder seg høyere ...
  • Viktige signaler om samfunnet : Indikatorer for bærekraftig utvikling 2009 

   Brunvoll, Frode; Bergh, Marius; Holmengen, Nina; Hvalgård, Jens Kristian; Lindholt, Lars; Nielsen, Vibeke Oestreich; Pedersen, Siv Irene; Ramm, Jorun; Smith, Tone (Rapporter;2009/26, Research report, 2009)
   I denne rapporten presenterer vi et oppdatert sett av indikatorer for bærekraftig utvikling og beskriver utviklingen av indikatorene sammen med relevant tilleggsinformasjon. Hva er bærekraftig utvikling, og hvordan måle ...