• 25 år med selvbestemt abort i Norge 

   Vigran, Åsne; Lappegård, Trude (Journal article, 2003)
   Lov om selvbestemt abort ble vedtatt 30. mai 1978 og trådte i kraft året etter. Motstanderne av loven fryktet økte aborttall. 25 år etter at loven ble vedtatt, er aborttallene nedadgående. Dette gjelder spesielt blant ...
  • Helse- og sosialpersonell 2000-2014 : Faktisk utvikling mot tidligere framskrivinger 

   Stølen, Nils Martin; Bråthen, Remy; Hjemås, Geir; Otnes, Berit; Texmon, Inger; Vigran, Åsne (Rapporter;2016/19, Report, 2016-05-23)
   Sysselsettingen i helse- og sosialtjenestene vokste med nær 100 000 årsverk fra 2000 til 2014. Økningen ble en god del sterkere enn SSB la til grunn ved årtusenskiftet. Uten innvandring hadde helsepersonellmangelen vært større.
  • Nasjonalt program for offisiell statistikk 2024–2027. Dokumentasjon 

   Sæbø, Hans Viggo; Hoel, Marit; Ragnarsøn, Richard; Vigran, Åsne (Notater;2024/11, Working paper, 2024-02)
   Notatet dokumenterer arbeidet og erfaringene med utvikling av det andre nasjonale statistikk programmet i Statistisk sentralbyrå (SSB) og samhandlingen med brukere, statistikkprodusenter og andre interessenter i Utvalget ...
  • Pleie- og omsorgstjenestene - bedre enn sitt rykte? : helsetjenester 

   Vigran, Åsne (Journal article, 2001-11)
   Handlingsplanen for eldreomsorgen ble godkjent i statsråd i 1997. Planen inneholder konkrete satsningsområder innenfor pleie- og omsorgstjenestene i perioden 1998-2001, men fortsatt preges nyheter om tjenestene gjerne av ...
  • Stort omfang av deltidsarbeid : stort omfang av deltidsarbeid 

   Køber, Tonje; Vigran, Åsne (Journal article, 2011-05)
   En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere utgjør kvinner om lag 90 prosent av de sysselsatte. ...
  • Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 

   Bø, Tor Petter; Vigran, Åsne (Rapporter;2014/37, Report, 2014-11)
   Formålet med rapporten er å gi tall for ungdom som verken er i arbeid, under utdanning eller i annen opplæring, og i tillegg se på utviklingen over tid for disse. Internasjonalt er det etter finanskrisen i 2008/2009 blitt ...
  • Utviklingen av aldersrelaterte helse-, pleie- og omsorgsutgifter 

   Vigran, Åsne; Brathaug, Ann Lisbet; Brunborg, Helge; Lunde, Elin Skretting; Nørgaard, Elisabeth (Rapporter;2001/4, Report, 2001-02-12)
   Finansdepartementet og Sosial- og helsedepartementet har gitt Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Oslo, Senter for helseadministrasjon, i oppdrag å gjennomføre et prosjekt om helsetilstanden til en befolkning med ...