• Helseeffekter av luftforurensning og virkninger på økonomisk aktivitet : generelle relasjoner med anvendelse på Oslo 

   Rosendahl, Knut Einar (Rapporter;1996/8, Research report, 1996)
   Denne rapporten beskriver sammenhenger mellom luftforurensning og ulike helseeffekter, slik de er påvist gjennom mange internasjonale studier. Det dokumenteres også hvordan disse effektene kan påvirke økonomisk aktivitet, ...
  • Hva koster klimatiltak for Norge? 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran (Journal article, 2009)
   Gjennom å oppsummere mye av forskningen om samfunnsøkonomiske kostnader ved klimatiltak i Norge, belyser denne artikkelen dilemmaer for norske myndigheter i utformingen av klimapolitikken fremover og får frem hvilke ...
  • Hva koster tidligere pensjonering for samfunnet? 

   Holmøy, Erling (Journal article, 2002)
   Den samfunnsøkonomiske kostnaden kan være stor når en person velger å ta fri fremfor å arbeide, også når en tar hensyn til personens egenverdi av mer fritid. Spesielt er kostnaden stor når personen tar mer fri ved å ...
  • Hva vil Norges klimakur koste? 

   Fæhn, Taran; Gulbrandsen, Magnus Utne; Lindegaard, Are (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Stortingets klimaforlik fra 2008 beskriver norske klimapolitiske mål for de neste tiårene. Klimakur 2020 har utredet muligheter og kostnader ved å nå målsettingene som er satt for 2020. I denne artikkelen studerer vi ...
  • Samfunnsøkonomiske kostnader ved klimamål for 2020 : en generell modelltilnærming 

   Fæhn, Taran; Jacobsen, Karl; Strøm, Birger (Rapporter;22/2010, Research report, 2010)
   Denne rapporten redegjør for makroøkonomiske modellberegninger Statistisk sentralbyrå (SSB) har utført for etatsgruppen Klimakur 2020. Hensikten har vært å anslå de samfunnsøkonomiske kostnadene ved å redusere norske utslipp ...
  • Social Costs of Air Pollution and Fossil Fuel Use – A Macroeconomic Approach 

   Rosendahl, Knut Einar (Sosiale og økonomiske studier;99, Book, 1998)
   Economic activity and environmental conditions are related to each other in several ways. Production and consumption may pollute the environment, and at the same time the state of the environment may affect the production ...