Nye registreringer

 • Energibruk i norsk industri 

  Martinsen, Trygve (Rapporter;2001/14, Research report, 2001-06-19)
  Denne rapporten inneholder statistikk og analyse over energibruken i norsk industri og bergverksdrift. Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) energiregnskap for 1999 står industri og bergverk for hele 43 prosent av den ...
 • Kommunal variasjon i omsorgstjenester 

  Otnes, Berit; Haugstveit, Fatima Valdes (Rapporter;2015/44, Research report, 2015-10)
  Rapporten beskriver dekningsgrad og omfang av ulike typer pleie- og omsorgstjenester, og hvordan dette varierer mellom ulike kommunegrupper. Datagrunnlaget er IPLOS-registret, som har informasjon om alle mottakere av pleie- ...
 • Avanseundersøking for engroshandel 

  Thingstad, Lars Henrik (Rapporter;2001/11, Research report, 2001-05-14)
  Norske bedrifter innanfor engroshandel hadde ei bruttoforteneste på 18 prosent for selde handelsvarer i 1998. Dette er litt lågare enn resultata frå ei tilsvarande undersøking i 1985. Den gongen var bruttofortenesta på ...
 • Pleie- og omsorgstjenester 1995-1999 : Noen hovedtall basert på GERIX-data 

  Holmøy, Jon (Rapporter;2001/12, Research report, 2001-05-14)
  GERIX-prosjektet ble satt i gang for vel 10 år siden med det som hovedmål å gi grunnlag for bedre politikk i pleie- og omsorgstjenestene. Intensjonen var å utvikle et system som både skulle være et tjenlig administrasjonssystem ...
 • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2014. Statistikk om tjenester og tjenestemottakere 

  Mørk, Eiliv (Rapporter;2015/42, Research report, 2015-10)
  Denne rapporten presenterer tall fra IPLOS-registeret for perioden 2007-2014. Siden 2007 har antall mottakere av helse- og omsorgstjenester økt med om lag 11 prosent. I 2014 var det 341 330 unike mottakere av helse- og ...
 • En dyster økonomisk framtid? - Beregninger fram til 2022 som illustrerer betydningen av alternative forløp for den internasjonale økonomiske utviklingen 

  Eika, Torbjørn (Rapporter;2015/46, Research report, 2015-10)
  Norsk økonomi er inne i en konjunkturnedgang som startet i 3. kvartal 2014. Gjennom det siste året, fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015, viser foreløpige sesongjusterte tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) en ...
 • Indikatorer for energibruk og utslipp til luft i industri- og energisektorene 

  Kvingedal, Eli (Rapporter;2001/15, Research report, 2001-05-21)
  Energi- og industrisektorene bidrar til verdiskapning, men forårsaker også miljøproblemer. I dette arbeidet har vi sett på to ulike typer indikatorer for forbruk av energi og utslipp til luft innen industri- og energisektorene. ...
 • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka 

  Wiggen, Kjersti Stabell; Dzamarija, Minja Tea; Thorsdalen, Bjørn; Østby, Lars (Rapporter;2015/43, Research report, 2015-10)
  I denne rapporten beskriver vi demografi og levekår for innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre i bydelene Bjerke, Grorud, Stovner, Alna, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka, samt i det området som er ...
 • Direkte energibruk og utslipp til luft fra transport i Norge. 1994 og 1998 

  Holtskog, Sigurd (Rapporter;2001/16, Research report, 2001-06-13)
  Transport kan være både energikrevende og luftforurensende. I dette arbeidet har vi gjort et forsøk på å sammenstille de forskjellige transportmidlene med hensyn på energiforbruk og utslipp til luft. Rapporten tar for seg ...
 • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2014 

  Ekeland, Anders (Rapporter;2015/48, Research report, 2015-10)
  Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumssektoren, dvs. næringene hvor virksomhetene er direkte involvert i utvinning av olje og gass og de næringer hvor alle virksomheter er indirekte involvert gjennom ...
 • Hovedstadsområdets nasjonale rolle : Del 1 

  Edvardsen, Hege Marie (Rapporter;2001/13, Research report, 2001-05-14)
  Tall fra det fylkesfordelte nasjonalregnskapet for 1997 viser at Oslo og Akershus ligger langt over landsgjennomsnittet for det samlede bruttoprodukt per innbygger og per sysselsatt. Splitter vi opp bruttoprodukt per ...
 • Innsattes levekår 2014. Før, under og etter soning 

  Revold, Mathias Killengreen (Rapporter;2015/47, Research report, 2015-10)
  Rapporten om innsattes levekår baserer seg på en intervjuundersøkelse som ble gjennomført i norske fengsler høsten 2014. Rapporten beskriver livet til de innsatte før soning, og i noen grad livet under soningen og planene ...
 • Prisindeks for tenesteytande næringar 

  Enge, Andreas Krüger (Rapporter;2001/10, Research report, 2001-06-15)
  nnanfor næringsområdet forretningsmessig tenesteyting er omfanget av statistikk lite om vi jamfør med dei meir tradisjonelle næringane. Dette gjeld spesielt prisstatistikk. Målet med dette utviklingsprosjektet er å kome ...
 • Do funds for more teachers improve student outcomes? 

  Borgen, Nicolai T.; Kirkebøen, Lars J.; Kotsadam, Andreas; Raaum, Oddbjørn (Discussion Paper;No. 982, Working paper, 2022-06)
  We investigate the effects of a large-scale Norwegian reform that provided extra teachers to 166 lower secondary schools with relatively high student-teacher ratios and low average grades. We exploit these two margins using ...
 • Why has the Norwegian krone exchange rate been persistently weak? A fully simultaneous VAR approach 

  Benedictow, Andreas; Hammersland, Roger (Discussion Paper;No. 981, Working paper, 2022-05)
  We identify variables that help explain the persistent weakness of the Norwegian krone since 2016 within a fully simultaneous model of the underlying process driving the krone-euro exchange rate. In addition to a set of ...
 • Barn i husholdninger med lav inntekt : Omfang, utvikling, årsaker 

  Epland, Jon (Rapporter;2001/9, Research report, 2001-05-03)
  Denne rapporten er utført på oppdrag av Barne- og familiedepartementet og har som formål å belyse forekomsten av lavinntekt blant barn i Norge. Det er hovedsakelig benyttet en tradisjonell tilnærming til temaet, der ...
 • Finansiering av helse- og sosialutgifter i Norge 1990-1998 

  Nørgaard, Elisabeth (Rapporter;2001/8, Research report, 2001-03-12)
  Finansieringen av de samlede utgifter har endret seg lite i perioden 1990-1998. Staten finansierer om lag 2/3 av utgiftene, kommunene finansierer i overkant av 20 prosent, mens arbeidsgivere og arbeidstakere finansierer ...
 • Utviklingen av aldersrelaterte helse-, pleie- og omsorgsutgifter 

  Vigran, Åsne; Brathaug, Ann Lisbet; Brunborg, Helge; Lunde, Elin Skretting; Nørgaard, Elisabeth (Rapporter;2001/4, Research report, 2001-02-12)
  Finansdepartementet og Sosial- og helsedepartementet har gitt Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Oslo, Senter for helseadministrasjon, i oppdrag å gjennomføre et prosjekt om helsetilstanden til en befolkning med ...
 • Market work, child care and the division of household labour : Adaptations of Norwegian mothers before and after the cash-for-care reform 

  Rønsen, Marit (Rapporter;2001/3, Research report, 2001-02-02)
  Denne rapporten formidler resultatene fra et delprosjekt som inngår i Forskningsrådets omfattende evaluering av kontantstøtten. Rapporten tar for seg konsekvenser på tre sentrale områder: mødres yrkesaktivitet, valg av ...
 • Utslipp til luft fra innenriks sjøfart, fiske og annen sjøtrafikk mellom norske havner 

  Tornsjø, Bente (Rapporter;2001/6, Research report, 2001-02-16)
  Statistisk sentralbyrå (SSB) har tidligere kartlagt drivstofforbruk og utslipp til luft fra norsk innenriks sjøfart (Flugsrud og Rypdal 1996) og utenlandske skip i norske farvann (Flugsrud og Haakonsen 1998). Innenriks ...

Vis flere