Recent Submissions

 • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2010 

  Epland, Jon; Gladhaug, Mona Furustad; Kirkeberg, Mads Ivar; Normann, Tor Morten; Strøm, Frøydis (Rapporter;2011/5, Research report, 2011-02-01)
  Inntekts- og levekårsutviklingen har for de fleste innbyggerne i Norge vært meget god de siste årene. Hovedformålet med denne publikasjonen er derimot å belyse økonomi og levekår for ulike grupper som i større grad faller ...
 • Hvordan overvåke pensjoneringsatferden? : En vurdering av om datagrunnlag i arbeidsmarkedsstatistikken er egnet 

  Nerland, Sølve Mikal; Bø, Tor Petter; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2011/9, Research report, 2011-03-01)
  Formålet med prosjektet har vært å vurdere i hvilken grad arbeidsmarkedsstatistikken er egnet til å belyse hvordan pensjonsreformen fra 1. januar 2011 vil påvirke folks deltakelse i arbeidsmarkedet. Et av målene med reformen ...
 • Holdninger til norsk bistand 2010 

  Wilhelmsen, Marit (Rapporter;2011/13, Research report, 2011-05-01)
  Undersøkelsen viser at oppslutningen om norsk utviklingshjelp er høy og stabil – 87 prosent av befolkningen stiller seg positiv til norsk utviklingshjelp. Undersøkelsen viser at oppslutningen om norsk utviklingshjelp ...
 • Marginalisertes tilknytning til arbeidslivet 

  Rønning, Elisabeth (Rapporter;2011/16, Research report, 2011-05-01)
  De marginaliserte er en relativt liten gruppe, 5 prosent av alle mellom 18 og 66 år. Analysen vår viser at de marginaliserte utgjør en gruppe yrkesaktive som er forholdsvis voksne, gjerne er kvinner, har lavere utdanning ...
 • Hvordan reagerer strømforbruket i alminnelig forsyning på endringer i spotpris? 

  Holstad, Magne; Pettersen, Finn Erik Ljåstad (Rapporter;2011/15, Research report, 2011-05-01)
  Formålet med denne rapporten er å analysere hvordan strømforbruket i alminnelig forsyning vil tilpasse seg endringer i spotpris. Vi benytter månedsdata for perioden 1996-2010 og en økonometrisk feiljusteringsmodell. ...
 • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2009 

  Olsen, Bjørn (Rapporter;2011/1, Research report, 2011-01-01)
  I denne rapporten beskrives situasjonen på arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge pr. 4. kvartal 2009. Tall for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen som helhet (der flyktninger inngår som undergruppe) ...
 • Lønnstakere på korttidsopphold og sysselsatte innvandrere. 4. kvartal 2009 : Tilpasning til arbeidsmarkedet og noen offentlige velferdsordninger 

  Berge, Christoffer (Rapporter;2011/19, Research report, 2011-06-01)
  Rapporten beskriver tilpasning til arbeidsmarkedet og en del offentlige velferdsordninger for innvandrere og personer på korttidsopphold. Innvandrere er personer som i følge Det sentrale folkeregistret er bosatt i Norge ...
 • Jenter og realfag i videregående opplæring 

  Bjørkeng, Birgit (Rapporter;2011/3, Research report, 2011-01-01)
  Rapporten består av enkle analyser av elevmassen på de ulike realfagene i videregående opplæring, analyser av deres karakterer, og kartlegging av deres tidligere skoleprestasjoner. Denne rapporten er finansiert av ...
 • Byer og miljø : Indikatorer for miljøutviklingen i "Framtidens byer" 

  Haagensen, Trine (Rapporter;2011/12, Research report, 2011-04-01)
  Rapporten inneholder utvalgte indikatorer og statistikk som beskriver miljøstatus og miljøutviklingen i de ti største kommunene samt i to storbyregioner i Norge. Disse i alt 13 kommunene inngår i ”Framtidens byer” som er ...
 • Energibruk i bygninger for tjenesteytende virksomhet 2008 

  Abrahamsen, Anne Sofie; Bergh, Marius (Rapporter;2011/17, Research report, 2011-05-01)
  Populasjon og utvalg til denne undersøkelsen bygger på situasjonsuttak fra Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB) per 1.1.2008. I utgangspunktet var det ca. 130 tusen yrkesbygg innenfor tjenesteytende virksomhet, ...
 • Sysselsatte i kraftnæringen 

  Michaelsen, Espen (Rapporter;2011/6, Research report, 2011-03-01)
  Formålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i bedrifter i andre næringer som har et høyt innslag av personell med det som er kjerneutdanningene og yrkene i kraftnæringen. Hovedvekten ligger på ...
 • Evaluering av strategiske allokeringsbeslutninger: Regionfordelingen i SPU 

  Henriksen, Espen; Tretvoll, Håkon (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Mange investorer velger å delegere forvaltningen av formuen sin til en forvaltningsbedrift. For eksempel har Finansdepartementet delegert gjennomføringen av forvaltningen av SPU («Oljefondet») til Norges Bank. Avkastning ...
 • Ser vi atter slike fjell og dalar? Avveiningen mellom lokaløkonomi og naturkostnader ved hytteutbygging 

  Iversen, Endre Kildal; Grimsrud, Kristine; Handberg, Øyvind Nystad; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle (Peer reviewed; Journal article, 2023)
 • Tannregulering blant barn og unge 2012-2022. En analyse av behandlingsforløp og sosioøkonomiske forskjeller 

  Texmon, Inger; Ekornrud, Trond (Rapporter;2023/37, Report, 2023-10-25)
  Kjeveortopedisk behandling (tannregulering) er ikke en del av tilbudet som offentlig tannhelsetjeneste tilbyr til barn og unge, og de som trenger dette henvises til spesialiserte tannleger. Om behandlingen starter innen ...
 • Ressursinnsatsen til FoU innenfor tema- og teknologiområder i 2021 

  Rørstad, Kristoffer; Sarpebakken, Bo; Steine, Frøydis Sæbø; Berg, Anne Espeland; Wendt, Kaja; Øye, Eirik; Hamilton, Ryan (Rapporter;2023/39, Report, 2023-10-27)
  Rapporten presenterer ressursinnsatsen til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på i alt ti tema- og to teknologiområder og deres underområder for året 2021. Områdene er forankret i regjeringens langtidsplan for forskning ...
 • Månedslønn og ulikhet gjennom 25 år. Avstanden har blitt større de siste årene 

  Grini, Knut Håkon; Røv, Vilde; Konci, Ervis (Rapporter;2023/33, Report, 2023-10-13)
  Fra 1997 til omtrent 2014 var det en utvikling med økende ulikhet i lønnsfordelingen i Norge hvor de laveste lønningene ble hengende etter de høyt lønte jobbene. I årene etter 2015 mistet denne utviklingen litt fart og ...
 • Samfunnsforhold på Svalbard. Befolkning, økonomi og levekår 

  Lindstrøm, Eirik Larsen; Slettebø, Olav H. (Rapporter;2023/36, Report, 2023-10-20)
  Rapporten er delt inn i tre kapitler. Kapittel 1 handler om befolkning. Hovedkilden er SSBs statistikk Befolkningen på Svalbard. Den samlede befolkningen på Svalbard øker. Hele økningen siden 2016 skyldes at det er blitt ...
 • Barn i lavinntektshusholdninger i Norden 2005-2020. Hvorfor så ulik utvikling? 

  Epland, Jon; Hattrem, Aurora (Rapporter;2023/38, Report, 2023-10-26)
  Rundt 2005 hadde alle de fire nordiske landene, Danmark, Finland, Norge og Sverige om lag samme andelen barn i lavinntektsfamilier, som var blant de laveste i Europa. I påfølgende år har landene imidlertid hatt vidt ...
 • Ressursrenten i naturressursnæringene i Norge 1984-2022. Med eget kapittel om vindkraft 

  Dalen, Hanne Marit; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine (Rapporter;2023/34, Report, 2023-10-17)
  Ressursrenten er den inntekten fra å utnytte en naturressurs som blir igjen etter at alle nødvendige innsatsfaktorer har fått sin markedsmessige avlønning. I denne rapporten bruker vi nasjonalregnskapstall fra Statistisk ...
 • Bosetting etter endt utdanning – Troms og Finnmark. Bosettingsmønstre blant uteksaminerte velferdskandidater fra Troms og Finnmark 

  Lervåg, Maj-Lisa (Rapporter;2023/35, Report, 2023-10-18)
  Formålet med denne rapporten har vært å kartlegge bosettingsmønstre blant velferdskandidater som er oppvokst i Troms og Finnmark. Rapporten tar utgangspunkt i uteksaminerte kandidater fra Troms og Finnmark som fullførte ...

View more