Now showing items 1-20 of 4349

  • Macroeconomic shocks and the probability of being employed 

   Kornstad, Tom; Nymoen, Ragnar; Skjerpen, Terje (Discussion papers;675, Working paper, 1-01)
   Macroeconomic theories take polar views on the importance of choice versus chance. At the micro level, it seems realistic to assume that both dimensions play a role for individual employment outcomes, although it might be ...
  • Innvandring, innvandrere og livskvalitet. En litteraturstudie 

   Barstad, Anders (Rapporter;2017/3, Report, 2-03-17)
   Får innvandrere et bedre liv etter flyttingen til et annet land? Det er hovedtemaet i denne rapporten, som gir en oversikt over nyere forskning om innvandring og subjektiv livskvalitet, med hovedvekt på internasjonal ...
  • Dus med Deuce 

   Nordbotten, Svein (Journal article, 1958)
   Hullkortmaskinen ble oppfunnet av den amerikanske statistiker Herman Hollerith og det var problemer i forbindelse med de amerikanske folketellingene i 1890 og 1900 som førte til at han ga seg i kast med a konstruere slike ...
  • Bruk av en EDB-maskin i statistikkproduksjonen 

   Nordbotten, Svein (Journal article, 1959)
   Fra å bære et biprodukt av annen virksomhet har statistikkproduksjonen i et moderne samfunn utviklet seg til en stor og krevende databearbeidingsoppgave. Da Statistisk sentralbyra i Norge ble opprettet i 1876, ble dette ...
  • On library routines in the statistical data production 

   Nordbotten, Svein; Aastorp, Thor (Journal article, 1962)
   Early in the history of program controlled computer application, users learned that programming efforts might be saved if programs and subroutines were written to satisfy certain criteria as to general use, and the ...
  • Den konjunkturpolitiske handlefridomen i finanspolitikken 

   Bjerve, Petter Jakob (Journal article, 1962)
   I moderne finanspolitisk litteratur er det vanleg å gå ut frå at statsfinansane skal spele ei viktig rolle i konjunkturpolitikken, dvs. i dei offentlege freistnadene på å få til ein etterspurnad etter varer og tenester ...
  • Konkurransen under debatt : innledningsforedrag til Sosialøkonomenes høstkonferanse 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1963)
   I klassisk sosialøkonomisk teori blir, som vi vet, konkurransen tildelt en dobbelt rolle. Konkurransen blir for det første oppfattet som drivkraften i det økonomiske framskrittet. Den straffer den udyktige og belønner ...
  • Automatic editing of individual statistical observations 

   Nordbotten, Svein (Statistical Standards and Studies;No. 3, Conference lecture, 1963)
   1. Electronic computers or data processing machines have for some years been used at several stages of statistical processing. The fields of application range from sorting, tallying, cumulating and editing to advanced ...
  • Utviklingstendensar i den kvantitative økonomiske planlegginga i Norge 

   Bjerve, Petter Jakob (Journal article, 1965)
   Det er no 19 år sidan det for første gongen vart lagt fram eit nasjonalbudsjett for Norge, i Særskilt vedlegg nr. 11 til Statsbudsjettet for 1945-1946. Her vart det gjeve overslag over nasjonalprodukt, importoverskott, ...
  • A statistical file system 

   Nordbotten, Svein (Journal article, 1966)
   This paper is based on the assumption that the society shall continue to grow both in size and complexity. The condition lor growth in a wanted direction is, however, that the decision-making units will at any time ...
  • Long-range planning, progress- and cost-reporting in the Central bureau of statistics of Norway 

   Nordbotten, Svein (Journal article, 1966)
   As most firms and agencies, a statistical office has an administrative need for measuring and describing its own activities in different ways to predict future needs for resources, allocate resources and control ...
  • On statistical file systems II 

   Nordbotten, Svein (Journal article, 1967)
   At the Nordic statistical meeting in Helsinki 1960, some ideas were presented under the name Statistical file system (2). The aim of the present paper is to discuss some further views connected to such a system and ...
  • Automatic files in statistical systems 

   Nordbotten, Svein (Statistical Standards and Studies. Handbook;No. 9, Conference lecture, 1967)
   The existing statistical systems are designed for satisfying conditions which are changing rapidly today. The most marked feature of the existing systems of many countries is their extensive periodic surveys. The surveys ...
  • A note on Transmittal of Specifications and Communications Between Subject-Matter and Processing Specialists 

   Nordbotten, Svein (Working paper, 1968)
   This note on transmittal of specifications and communications between subject-matter and processing specialists in a statistical bureau is prepared with particular reference to the procedures being used in the Norwegian ...
  • Dataarkiver 

   Aukrust, Odd; Nordbotten, Svein (Arbeidsnotater (Statistisk sentralbyrå) / IO;1969/2, Working paper, 1969)
   Den tradisjonelle måte å lage statistikk på, er ved undersøkelser i form av tellinger. Ved en telling blir opplysninger i de fleste tilfelle hentet inn på skjemaer fra individuelle oppgavegivere. Skjemaene undergis en ...
  • EEC : Hva vil en eventuell frihandelsordning bety? 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1971)
   For å vurdere om en frihandelsordning med EEC er et alternativ for Norge, kan vi se på hvilken løsning som tenkes for de EFTA-land som ikke har søkt om fullt medlemskap. Det er enighet mellom «de seks» om at det skal tas ...
  • Prosjektet Variabelkatalog og et referansesystem til arkivert numerisk informasjon 

   Nordbotten, Svein (Arbeidsnotater IO;nr 73/8, Working paper, 1972)
   Begrepet variabelkatalog har gjennom flere år gått igjen i arbeidsprogrammer og prosjektbeskrivelser. I den senere tid har det bl.a. vært trukket fram i forbindelse med Byråets opplysningsvirksomhet og markedsføring av ...
  • "Big Bang" eller "Steady State" 

   Bjerkholt, Olav (Others, 1972)
   The Limits to Growth: A Report for The Club of Romés Project on the Predicament of Mankind,» By Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers and William W. Behrens III. __ I vitenskapen om universets opprinnelse, ...
  • Etterhåndsstratifisering og estimering innen del-bestander 

   Dagsvik, John K. (Artikler;66, Working paper, 1974)
   Under bearbeidingen av resultatene fra de arbeidskraftundersøkelser Statistisk Sentralbyrå gjennomfører på utvalgsbasis, blir de som er intervjuet gruppert, etter kjønn og alder. En slik teknikk kalles etterhandsstrati ...
  • Informasjon om lønnsutviklingen i samband med tariffoppgjør 

   Gåsemyr, Svein (Journal article, 1976)
   I min fagforening avd. 2-12 av NTL, har vi vært mye opptatt av at den informasjon som blir gitt i samband med lønnsoppgjørene er meget mangelfull for den enkelte lønnstaker, som skal gjøre seg opp en mening om hvilke ...