Now showing items 41-51 of 51

  • Understanding the positive effects of the COVID-19 pandemic on women’s fertility in Norway 

   Lappegård, Trude; Kornstad, Tom; Dommermuth, Lars; Kristensen, Axel Peter (Discussion Paper;No. 979, Working paper, 2022-05)
   This study examines the effect of the COVID-19 pandemic on fertility in Norway at the individual level. Studies using data at the macro level have found a positive short-term effect of the pandemic on fertility level in ...
  • Universell eller inntektsavhengig barnetrygd? 

   Kornstad, Tom; Thoresen, Thor Olav (Journal article, 1999)
   For i større grad å rette barnetrygden mot barnefamilier med lavere inntekter, kan en vurdere å beskatte eller inntektsprøve ordningen. I denne artikkelen diskuterer vi virkninger på inntektsfordeling og arbeidstilbud av ...
  • Utvandring blant innvandrere i Norge. Del 2: Analyser basert på mikrodata 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Rapporter;2016/27, Report, 2016-09-22)
   Flertallet av dem som har utvandret fra Norge de siste årene, er personer som tidligere i livet har innvandret til Norge. I denne rapporten har vi analysert hva som påvirker utvandringen av innvandrere.
  • Utviklingen i bostedssegregering i utvalgte store og sentrale kommuner etter 2005 

   Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje; Stambøl, Lasse Sigbjørn (Rapporter;2018/23, Report, 2018-06-28)
   Rapporten beskriver utviklingen i bostedssegregering blant innvandrere og norskfødte innbyggere med to innvandrerforeldre i perioden 2005 til 2017. Hovedfunnet er at bostedssegregeringen har gått ned i de områdene vi ...
  • Utviklingen i sykefraværet på 1990-tallet 

   Andreassen, Leif; Kornstad, Tom (Journal article, 2007)
   Langtidssykemelding er en belastning for individer, bedrifter og det offentlige, både direkte og indirekte, ved at langtidssykemeldte ofte ender opp som uføretrygdede. Derfor har økningen i antall langtidssykemeldte store ...
  • Variation in the quality of regional child welfare services 

   Henningsen, Morten S.; Kornstad, Tom (Discussion Papers, No. 681, Working paper, 2012)
   While child welfare services of high quality are very important for many children, measuring quality is not a simple task. This paper presents a method for estimating differences in the quality of local child welfare ...
  • Ventetid på uførepensjon. Kvalitetsforskjeller på tvers av NAV-kontorer 

   Gunnes, Trude; Kornstad, Tom (Rapporter;2012/45, Report, 2012)
   Indikatorer skal benyttes til å kvantifisere sammenhenger på en forenklet måte der de i virkeligheten er kompliserte eller for kostbare å måle direkte. I denne rapporten har vi konstruert en indikator som skal angi hvordan ...
  • Women’s wages and fertility revisited. Evidence from Norway 

   Kornstad, Tom; Rønsen, Marit (Discussion papers;784, Working paper, 2014-06)
   Since the 1960s, Beckers’ New Home Economics has provided a central theoretical framework for studies of fertility behaviour. New Home Economics predict a negative effect of female wages on fertility. This prediction has ...
  • Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunn 

   Stambøl, Lasse Sigbjørn; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Rapporter;2021/28, Report, 2021-11)
   Denne rapporten kartlegger omfanget av yrkesdeltaking og utenforskap til arbeidsmarkedet blant ulike grupper av innvandrere, og undersøker hva som bidrar til lavere versus høyere yrkesdeltakelse. Undersøkelsen er basert ...
  • Økonomiske virkninger av to tiltak for likere lønn 

   Eika, Torbjørn; Jia, Zhiyang; Kornstad, Tom (Rapporter;2008/21, Report, 2008)
   Kvinnelige lønnstakere tjener i gjennomsnitt betydelig mindre enn menn. Regjeringen satte derfor ned et utvalg - Likelønnskommisjonen - som blant annet skulle vurdere hva som kan bidra til å redusere de systematiske ...