• A behavioral two-sex marriage model 

   Dagsvik, John K.; Brunborg, Helge; Flaatten, Ane S. (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   In this paper we propose a particular marriage model, i.e., a model for the number of marriages for each age combination as a function of the vectors of the number of single men and women in each age group. The model is ...
  • Barnetall blant norske kvinner: En paritetsanalyse på grunnlag av registerdata 

   Brunborg, Helge; Kravdal, Øystein (Rapporter;1986/27, Report, 1986-11-20)
  • Befolkningen blir eldre 

   Brunborg, Helge (Journal article, 2004)
   Befolkningsframskrivinger viser at befolkningen vil bli eldre, nesten uansett hvilke forutsetninger som gjøres. Norge får ingen midlertidig eldrebølge, men en varig høy eldreandel og forsørgerbyrde. Aldringen unngås ikke ...
  • Befolkningsframskrivning 2011-2040: Regionale forutsetninger og resultater 

   Texmon, Inger; Brunborg, Helge (Journal article, 2011)
   Resultater fra årets befolkningsframskrivning gir vekst i en større andel av kommunene enn det som har vært resultatet i tidligere framskrivninger. Ifølge årets hovedalternativ vil det bli nedgang i én av fire kommuner ...
  • Befolkningsframskrivning 2011-2100: Modell og forutsetninger 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2011)
   Statistisk sentralbyrå publiserte nye befolkningsframskrivninger i juni. De er basert på en ny modell der innvandrere og deres barn født i Norge framskrives samtidig med den øvrige befolkningen. Antall innvandrere og hvor ...
  • Befolkningsframskrivning 2011-2100: Nasjonale resultater 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2011)
   Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandrere i de nærmeste tiårene vil øke sterkt med de fleste kombinasjoner av forutsetninger. Ettersom vi regner med ...
  • Befolkningsframskrivninger 2009-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2009)
   Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandere vil øke sterkt fram til 2060. Den viktigste grunnen til dette er at det legges til grunn et fortsatt høyt ...
  • Befolkningsframskrivninger 2010-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2010)
   Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandrere vil øke sterkt fram til 2060. Den viktigste grunnen til dette er at vi forventer at innvandringsoverskuddet fortsatt ...
  • Befolkningsutviklingen 

   Brunborg, Helge (Journal article, 2011)
   I 2010 ble befolkningsveksten igjen blant de høyeste i norsk historie, litt over 62 000. Dette skyldes at innvandringen økte betydelig fra 2009, til det høyeste nivået som noen gang er registrert. Utvandringen økte også ...
  • A Behavioral two-sex marriage model 

   Dagsvik, John K.; Flaatten, Ane S.; Brunborg, Helge (Discussion Papers;No. 238, Working paper, 1998)
   In this paper we discuss a particular marriage model, i.e., a model for the number of marriages for each age combination as a function of the vectors of the number of single men and women in each age group. The model is ...
  • Blir det gutt eller jente? : barnets kjønn 

   Brunborg, Helge (Journal article, 2009)
   Foreldre i Norge er lite opptatt av om de får gutter eller jenter – de fleste ønsker å ha barn av begge kjønn. Kvinner med barn av samme kjønn får hyppigere ett barn til enn dem som har både gutt og jente fra før. ...
  • Er vi villig til å ta oss av gamle mor og far? : holdninger til ansvar for gamle foreldre, i syv europeiske land 

   Slagsvold, Britt; Daatland, Svein Olav; Brunborg, Helge; Lima, Ivar A. Åsland (Journal article, 2009)
   Hva skjer med voksne barns forpliktelse overfor eldre foreldre i en tid da de eldres andel av befolkningen øker? Sammenlignbare data fra utvalgte land i Øst- og Vest-Europa viser at ansvarsnormene står langt svakere i Norge ...
  • Folketellinger bidrar til å avsløre folkemord : demografiske katastrofer i Sovjetunionen og Bosnia-Hercegovina 

   Bore, Ragnhild Rein; Brunborg, Helge (Journal article, 2008)
   Folketellingen i Sovjetunionen i 1937 avslørte et enormt tap av liv under den brutale kollektiviseringspolitikken og hungersnøden i Ukraina. Stalin forbød publisering av resultatene og henrettet sjefene for folketellingen. ...
  • Fortsatt sentralisering : regionale befolkningsframskrivinger 2002-2020 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2003)
   Statistisk sentralbyrås framskrivinger viser at i løpet av de neste åtte årene kan folketallet komme til å synke i mer enn to av fem norske kommuner, selv om landets samlede folketall er ventet å stige med et par hundre ...
  • Forutsetninger for befolkningsframskrivingen 2005-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2005)
   For å kunne lage en befolkningsframskriving må det gjøres forutsetninger om de demografiske komponentene, dvs. fruktbarhet (antall barn per kvinne), dødelighet, inn- og utvandring, og dessuten om innenlandsk flyttemønster ...
  • Framskriving av folkemengden etter ekteskapelig status 1979-2025 

   Brunborg, Helge; Mønnesland, Jan; Selmer, Randi (Rapporter;1981/12, Research report, 1981-06-02)
   This publication presents methods for and results from projections of the Norwegian population distributed by age, sex and marital status. The project was initiated by Jan Monnesland who developed the projection model ...
  • Hiv/aids-epidemien svært utbredt : Norges samarbeidsland i Afrika 

   Brunborg, Helge (Journal article, 2002)
   Det er svært mange hiv-smittede i de fleste av Norges afrikanske samarbeidsland, hvor andelen hiv-smittede varierer fra 36 prosent i Botswana til 2,8 prosent i Angola. I de asiatiske samarbeidslandene er det bare i Kambodsja ...
  • Household Projections for Norway, 1990- 2020 

   Keilman, Nico; Brunborg, Helge (Rapporter;1995/21, Research report, 1995)
  • Hovedresultater fra befolkningsframskrivingen 2005-2060 

   Brunborg, Helge; Texmon, Inger (Journal article, 2005)
   Den nye befolkningsframskrivingen viser at folketallet vil fortsette å vokse fram til 2060, bortsett fra hvis innvandringen blir svært lav. Aldringen blir særlig rask etter 2010, og bosettingen blir stadig mer sentralisert. En ...
  • Hva skjer med befolkningsutviklingen? : befolkningsveksten 

   Brunborg, Helge (Journal article, 2006)