• A dynamic equilibrium analysis of a carbon tax 

   Bye, Brita (Discussion papers;145, Working paper, 1995-06)
   This paper analyses the effects of a carbon tax on a small open petroleum producing economy, using an aggregate intertemporal general equilibrium model with differentiated products. The long run effects on welfare and ...
  • Abating greenhouse gases in the Norwegian non-ETS sector by 50 per cent by 2030. A macroeconomic analysis of Climate Cure 2030 

   Fæhn, Taran; Kaushal, Kevin R.; Storrøsten, Halvor Briseid; Yonezawa, Hidemichi; Bye, Brita (Rapporter;2020/23, Report, 2020-06-24)
   Klimakur 2030 er et oppdrag fra regjeringen om å utrede tiltak og virkemidler i klimapolitikken mot 2030; se fotnote 1. Denne rapporten besvarer det særskilte mandatet til Statistisk sentralbyrå om å analysere de samlede ...
  • Alternative designs for tariffs on embodied carbon. A global cost-effectiveness analysis 

   Böhringer, Christoph; Bye, Brita; Fæhn, Taran; Rosendahl, Knut Einar (Discussion Papers;682, Working paper, 2012)
   In the absence of effective world-wide cooperation to curb global warming, import tariffs on embodied carbon have been proposed as a potential supplement to unilateral emissions pricing. We systematically consider alternative ...
  • Avgifter i samferdselssektoren - hvor egnet er virkemiddelbruken? 

   Bye, Brita (Radikalt økonominettverks skriftserie RØST: Samferdsel;2011-01, Journal article, 2011)
   Avgiftene i samferdselssektoren skal både skaffe inntekter til staten og korrigere for miljøskader, kø og ulykker. Det er utfordringer knyttet til utformingen av begge typer avgifter. Høye engangsavgifter på bil gir ...
  • Can non-market regulations spur innovations in environmental technologies? A study on firm level patenting 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Bye, Brita; Raknerud, Arvid (Discussion papers;754, Working paper, 2013-09)
   This paper provides new evidence on the role of non-market based (“command-and-control”) regulations in relation to innovations in environmental technologies. While pricing is generally considered the first-best policy ...
  • Dynamic equilibrium adjustments to a terms of trade disturbance 

   Bye, Brita; Holmøy, Erling (Discussion Paper;No. 72, Working paper, 1992-05)
   This paper investigates how a fall in the price of imports will have dynamic effects in an open economy. We analyse the effects within an aggregated intertemporal equilibrium model with internationally mobile capital. We ...
  • Energisubstitusjon, forurensninger og virkemidler 

   Bye, Brita; Mysen, Hans Terje (Journal article; Peer reviewed, 1991)
   Utslipp til luft av gasser som karbondioksid (CO2), svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (N0x) er knyttet til forbrenning av fossile brensler som oljeprodukter, kull og gass. Et virkemiddel for å nå målsettinger ...
  • Environmental tax reform and producer foresight : an intertemporal computable general equilibrium analysis 

   Bye, Brita (Discussion Papers;No. 185, Working paper, 1996)
   This paper analyses the non-environmental welfare costs of an environmental tax reform using a numerical intertemporal general equilibrium model for the Norwegian economy. The tax reform is revenue neutral such that an ...
  • Er særskilt støtte til "månelandingen" på Mongstad effektiv politikk? 

   Bye, Brita; Heggedal, Tom-Reiel; Jacobsen, Karl (Journal article, 2009)
   Regjeringens ”månelandingsprosjekt” innebærer at norske myndigheter gir særskilt støtte til forskning og utvikling av teknologier for karbonfangst og -lagring. I denne artikkelen drøfter vi om en slik selektiv virkemiddelbruk er ...
  • Er teknologipolitikk et egnet virkemiddel i den norske klimapolitikken? 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran; Heggedal, Tom-Reiel (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Omfattende teknologisk endring er avgjørende dersom verdenssamfunnet skal klare å begrense utslippene av klimagasser og dermed de globale klimaendringene. I denne artikkelen drøftes hvilken rolle den norske politikken ...
  • EU’s suggested carbon border adjustment mechanism : Impact on Norwegian industries 

   Bye, Brita; Kaushal, Kevin R.; Storrøsten, Halvor B. (Rapporter;2022/48, Report, 2022-12-05)
   EU har nylig foreslått karbontariffer (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism) som en del av «fit for 55» politikken. Norges klimapolitikk er knyttet til EUs. Denne rapporten tar for seg de direkte og indirekte effektene ...
  • Evaluering av effekter av virkemidler i klimapolitikken 

   Bruvoll, Annegrete; Bye, Brita (Rapporter;2009/48, Report, 2009)
   Den norske klimapolitikken består av en rekke ulike virkemidler. Avgiften på CO2 ble innført i 1991, og et system for omsettbare utslippsrettigheter av CO2 ble innført i 2005. Siden 2008 har er det norske systemet vært ...
  • Evaluering av virkemidler for å fremme energieffektivisering : En oversikt over økonomisk litteratur 

   Bye, Brita; Hagem, Cathrine; Halvorsen, Bente (Rapporter;2016/16, Report, 2016-04-20)
   For å nå klimamål og mål om redusert energiforbruk, er det de siste tiårene satt i verk ulike tiltak for å fremme energieffektivisering. Ny rapport ser på effektene av ulike offentlige virkemidler. I rapporten kartlegger ...
  • Flere forskere – mer forskning? 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran (Journal article, 2012)
   Myndighetenes har et ambisiøst mål om å øke næringslivets forskning og utvikling (FoU) som andel av BNP til to prosent. I en vekstmodell for Norge undersøker vi om økt tilgang på forskningsrelevant kompetanse er et ...
  • Forskning og utvikling i næringslivet : politiske intensjoner og valg av virkemidler 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran; Heggedal, Tom-Reiel (Journal article, 2008)
   Offentlig virkemiddelbruk for å øke den økonomiske veksten krever detaljert, tallfestet kjennskap til hvordan aktiviteter i bedriftene påvirker produktiviteten i og utenfor bedriftene selv. Denne analysen plasserer ...
  • Gir boligskatt økt samfunnsøkonomisk effektivitet? 

   Bye, Brita (Journal article, 2010)
   I den offentlige debatten kan en av og til få inntrykk av at økt boligskatt i seg selv øker effektiviteten i økonomien. I denne kommentaren vises det at dette trolig ikke er tilfelle. For det første reduseres sparingen ...
  • Gratis utslippskvoter versus differensierte karbonskatter 

   Bye, Brita; Nyborg, Karine (Journal article; Peer reviewed, 2000)
   Valget mellom omsettelige kvoter og avgifter i klimapolitikken har vært mye diskutert i den senere tid, både i Norge og internasjonalt. I praksis kan det se ut til at auksjonerte kvoter og uniforme karbonavgifter er ...
  • Growth and innovation policy in a small, open economy: Should you stimulate domestic R&D or exports? 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran; Grünfeld, Leo A. (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In small and open economies, absorption of foreign knowledge through international trade often plays a more important role for domestic innovation and growth than investment in domestic R&D. This suggests that trade policies ...
  • Growth policy in a small, open economy : domestic innovation and learning from abroad 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran; Grünfeld, Leo A. (Discussion Papers;572, Working paper, 2008)
   Research and development (R&D) play a pivotal role for innovation and productivity growth, and knowledge spillovers can make the case for public support to private R&D. In small and open economies, absorption of foreign ...
  • Hemmer oljepengene effektivisering av offentlig sektor? 

   Bye, Brita (Others, 2001)
   Dette innlegget skisserer noen dilemmaer en står overfor når det gjelder offentlig ressursbruk generelt og bruk av oljeinntektene spesielt, men gir på ingen måte noen fullgod beskrivelse av alle alternativer. Det er ...