• Friluftsliv og tilgjengelighet : Metode for beregning av nøkkeltall 

   Engelien, Erik; Schøning, Per (Rapporter;2001/41, Report, 2001-12-27)
   Rapporten dokumenterer metode for beregning av to nøkkeltall gitt i stortingsmelding nr 24 (2000-2001): 1. Andel boliger, skoler og barnehager som har trygg tilgang på leke- og rekreasjonsareal (minst 5 dekar) i en avstand ...
  • Land use statistics for urban settlements 

   Engelien, Erik; Schøning, Per (Documents;2000/12, Working paper, 2000-09-14)
   Statistics Norway is now developing methods based on the use of administrative registers for in a simple and cost-efficient way, to produce urban settlement boundaries and land use statistics for urban settlements. The ...
  • Samferdsel og miljø 2007. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Brunvoll, Frode; Bloch, Vilni Verner Holst; Engelien, Erik; Høie, Henning; Haagensen, Trine; Monsrud, Jan; Sand, Marit E.; Wethal, Asbjørn Willy (Rapporter;2008/3, Report, 2008-02-07)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med definerte indikatorer ...
  • Samferdsel og miljø 2009. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Brunvoll, Frode; Engelien, Erik; Hoem, Britta; Holmengen, Nina; Karlsen, Håkon Torfinn; Monsrud, Jan; Steinnes, Margrete; Sønstebø, Anders; Wethal, Asbjørn (Rapporter;2009/27, Report, 2009)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med indikatorer i EUs ...
  • Støyplage i Norge. Oppdatert dokumentasjon av metode 

   Engelien, Erik; Holz, Kirsten Elisabeth; Steinnes, Margrete (Notater / Documents;2018/13, Working paper, 2018-03-23)
   Støy virker sjenerende, kan påvirke søvnkvaliteten og være medvirkende årsak til forhøyet blodtrykk og stress (WHO 2009, 2011). Støy er et av de store gjenværende miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge. For ...
  • Tettstedsavgrensing og arealdekke innen tettsteder. Metode og resultater 

   Dysterud, Marianne Vik; Engelien, Erik; Schøning, Per (Rapporter;1999/29, Report, 1999-11)
  • Tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng i tettsteder. Resultater og metode 

   Engelien, Erik; Steinnes, Margrete (Rapporter;2012/28, Report, 2012-10-30)
   SSB har utviklet metodikk for å overvåke status og endringer av rekreasjonsareal og nærturterreng og tilgang til slike arealer for bosatte, boligbygninger, skolebygninger og barnehagebygninger. I tillegg til naturopplevelse ...
  • Utbygd naturareal 2009-2023. Sammenstilling av to ulike metoder for estimering av utbygging av naturareal 

   Rørholt, Anne; Steinnes, Margrete; Engelien, Erik; Søgaard, Gunnhild; Eriksen, Rune; Svensson, Arvid (Notater;2024/23, Working paper, 2024-04)
   I dette notatet sammenstilles og dokumenteres to ulike metoder som estimerer utbygging av naturareal i perioden 2009 – 2023, SSBs matrikkelmetode og NIBIOs klimagassregnskap. Det er kun utbyggingen av naturarealer som ...
  • Utprøving av nordisk tettstedsdefinisjon i Norge. Metode og resultater 

   Engelien, Erik; Steinnes, Margrete (Rapporter;2004/12, Report, 2004-07-11)
   De nordiske landene benytter litt forskjellige metoder og operasjonaliseringer, men legger alle den felles nordiske tettstedsdefinisjonen til grunn ved avgrensing av tettsteder. Den norske definisjonen avviker noe fra den ...
  • Verdier i Oslofjorden. Økonomiske verdier tilknyttet økosystemtjenester fra fjorden og strandsonen 

   Chen, Wenting; Barton, David Nicholas; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Engelien, Erik; Syverhuset, Anne Olga; Bekkby, Trine; Rinde, Eli (NIVA-rapport;, Report, 2019)
   Rapporten har som mål å gi en kunnskapsstatus om økonomiske verdier av Oslofjorden innenfor rammen av arbeidet med å utarbeide en Helhetlig plan for Oslofjorden. For å strukturere arbeidet har vi brukt økosystemtjenester ...