• Arbeidsinnsats i offentlig helse og omsorg. Fremskrivninger og historikk 

   Holmøy, Erling; Hjemås, Geir; Haugstveit, Fatima (Rapporter;2023/3, Report, 2023-01-12)
   Rapporten er skrevet på oppdrag for Helsepersonellkommisjonen for å bidra til å belyse størrelsesordenen på de problemene man kan få i kommende tiår med å dekke både behovet for arbeidskraft og kostnadene i de skattefinansierte ...
  • Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035 

   Hjemås, Geir; Jia, Zhiyang; Kornstad, Tom; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2019/11, Report, 2019-05-09)
   Statistisk sentralbyrå har utarbeidet oppdaterte og forbedrede framskrivinger av tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell. Sammenlignet med de forrige framskrivingene som ble publisert i 2012, har vi utnyttet ...
  • Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040 

   Jia, Zhiyang; Kornstad, Tom; Stølen, Nils Martin; Hjemås, Geir (Rapporter;2023/2, Report, 2023-02-12)
   Statistisk sentralbyrå har oppdatert framskrivingene av tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell. Sammenlignet med de forrige framskrivingene som ble publisert i 2019, har vi utnyttet ferskere informasjon ...
  • Bedret folkehelse siste 30 år : helse 

   Borgan, Jens-Kristian; Hjemås, Geir (Journal article, 2010)
   Mye tyder på at vi i dag har bedre helse enn for 30 år siden. I levekårsundersøkelsene om helse svarer fire av fem at de har meget god eller god helse. Vi lever i gjennomsnitt fem år lenger i dag enn i 1980. Dødelighet av ...
  • Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040 

   Bråthen, Remy; Hjemås, Geir; Holmøy, Erling; Ottersen, Ingunn Hegstad (Rapporter;2015/29, Report, 2015)
   Denne rapporten fremskriver etterspørselen etter arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten frem mot 2040. Realistiske fremskrivninger er viktige når man skal dimensjonere kapasiteten i tilbudet av helsetjenester, hvilket ...
  • Etterspørselen etter omsorgsplasser med heldøgnsbemanning mot 2060. Betydningen av flere eldre, helsetilstand og familieomsorg 

   Holmøy, Erling; Hjemås, Geir; Haugstveit, Fatima Valdes (Rapporter;2020/43, Report, 2020-11-17)
   Denne rapporten fremskriver etterspørselen etter heldøgnsbemannede omsorgs­plasser (HDOP) mot 2060. HDOP omfatter: Omsorgsboliger med heldøgnsbemanning (OHB) Plasser i omsorgsinstitusjoner for korttids- og langtidsopphold
  • Fremskrivninger av etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorg mot 2060 

   Hjemås, Geir; Holmøy, Erling; Haugstveit, Fatima Valdes (Rapporter;2019/12, Report, 2019-05-09)
   Rapporten anslår hvor mye arbeidsinnsats som vil trengs for å dekke etterspørselen etter helse- og omsorgstjenestene (HO) frem til 2060. I tillegg fremskrives behovet for omsorgsboliger. Fremskrivninger av disse størrelsene ...
  • Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser : tvang i psykisk helsevern 

   Hjemås, Geir (Journal article, 2011-05)
   Det er store forskjeller mellom helseforetakene i antall tvangsinnleggelser. Det var et mål i opptrappingsplanen for psykisk helsevern å redusere bruk av tvang, men dette målet har vært vanskelig å nå. Sammenlignet med ...
  • Helse- og sosialpersonell 2000-2014 : Faktisk utvikling mot tidligere framskrivinger 

   Stølen, Nils Martin; Bråthen, Remy; Hjemås, Geir; Otnes, Berit; Texmon, Inger; Vigran, Åsne (Rapporter;2016/19, Report, 2016-05-23)
   Sysselsettingen i helse- og sosialtjenestene vokste med nær 100 000 årsverk fra 2000 til 2014. Økningen ble en god del sterkere enn SSB la til grunn ved årtusenskiftet. Uten innvandring hadde helsepersonellmangelen vært større.
  • Helsefagarbeideres arbeidssted og nyutdannede helsefagarbeideres tilknytning til arbeidslivet 

   Beyrer, Svetlana; Hjemås, Geir; Skjøstad, Othilde; Hansen, Johannes (Rapporter;2019/20, Report, 2019-07-02)
   Nødvendig og tilstrekkelig bemanning er en forutsetning for et velfungerende helsevesen. Nye behandlingsmuligheter, flere eldre og høyere levealder i befolkningen, vil øke behovet for helsepersonell i fremtiden. Helsefagarbeidere ...
  • Improving quality on health data, recommendations and guidelines - Based on the case of the Health Management Information System in Malawi and DHIS2 

   Hjemås, Geir; Bråthen, Remy; Vikan, Stein Terje; Haugen, John Åge (Notater / Documents;2017/5, Working paper, 2017-01-18)
   A Health Management Information System (HMIS) is an important element for a country’s capacity to monitor health, and for evaluating and improving the delivery of health-care services and programs. Many developing countries ...
  • Kompetanse i barnevernet. Kartlegging 2020 

   Hjemås, Geir; Beyrer, Svetlana; Dyrhaug, Tone (Rapporter;2023/8, Report, 2023-02)
   I denne rapporten, utført for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), presenteres en analyse med utgangspunkt i de nye kompetansekravene til ansatte i barnevernet i henhold til den nylig iverksatte barnevernsloven. ...
  • Kvalitet i IPLOS-registeret. Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering 2015 

   Beyrer, Svetlana; Hjemås, Geir (Notater / Documents;2016/24, Working paper, 2016-09-29)
   Fra 2007 har landets kommuner sendt inn uttrekk fra EPJ (Elektronisk pasientjournal)/egne fagsystemer for helse- og omsorgstjenesten til IPLOS-registeret i SSB. Årlig rapporteres det inn opplysninger om mer enn 300 000 ...
  • Legers arbeidssted og nyutdannede legers tilknytning til arbeidslivet 

   Hjemås, Geir; Beyrer, Svetlana; Hansen, Johannes; Skjøstad, Othilde (Rapporter;2019/03, Report, 2019-02-07)
   Riktig bemanning i helsetjenesten er en forutsetning for et velfungerende helsevesen i Norge. Det er derfor viktig å følge med på både endringer i etterspørsel og i antall og sammensettingen av helsepersonell. Nye ...
  • Manual for the DHIS2 quality tool. Understanding the basics of improving data quality 

   Haugen, John Åge; Hjemås, Geir; Poppe, Olav (Notater / Documents;2017/4, Working paper, 2017-01-18)
   A Health Management Information System (HMIS) is important for a country’s capacity to Monitor health, and for evaluating and improving the delivery of health-care services and programs. Many developing countries struggle ...
  • Regional mobilitet og yrkesaktivitet blant helsefagarbeidere og sykepleiere. Personer utdannet i 2009 

   Kornstad, Tom; Jia, Zhiyang; Hjemås, Geir; Beyrer, Svetlana (Rapporter;2021/4, Report, 2021-01-21)
   Denne rapporten studerer hvorvidt det er regionale forskjeller i flyttemønster og yrkesaktivitet blant de to største yrkesgruppene av helsepersonell i helse- og omsorgssektoren, sykepleiere og helsefagarbeidere. I følge ...
  • Regional variasjon i sykefraværet blant sykepleiere og helsefagarbeidere 

   Jia, Zhiyang; Kornstad, Tom; Beyrer, Svetlana; Hjemås, Geir (Rapporter;2021/19, Report, 2021-06-01)
  • Regionale framskrivinger av etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, 2017-2035 

   Leknes, Stefan; Hjemås, Geir; Holmøy, Erling; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2019/26, Report, 2019-09-16)
   Helse- og omsorgstjenestene (HO) i Norge er av betydelig størrelse og sysselsatte 310 000 årsverk i 2017. Tjenestene forventes å vokse i takt med at befolkningen øker og eldes. Med rimelige forutsetninger kan sektoren innen ...
  • Skatteregningen for helse- og omsorgsutgifter mot 2060 

   Holmøy, Erling; Hjemås, Geir; Sagelvmo, Ingunn; Strøm, Birger (Rapporter;2020/42, Report, 2020-11-13)
   Rapporten beregner og forklarer langsiktige virkninger på udekket offentlig finansieringsbehov av økt skattefinansiert produksjon av helse- og omsorgs-tjenester (HO).
  • Sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet 

   Skjøstad, Othilde; Beyrer, Svetlana; Hansen, Johannes; Hjemås, Geir (Rapporter;2019/04, Report, 2019-02-15)
   Riktig og god bemanning er en forutsetning for et velfungerende helsevesen. Nye behandlingsmuligheter, flere eldre og høyere levealder i befolkningen vil øke behovet for helsepersonell i fremtiden. Sykepleiere er en av ...