• Areal for boligbygging beregnet fra kommuneplanens arealdel. Metode for identifisering av ledige områder 

   Steinnes, Margrete (Notater / Documents;2016/31, Working paper, 2016-11-08)
   Arbeidet som presenteres her tar utgangspunkt i analyser utført av SSB i 2013 og videreført av Asplan Viak, som i 2015 leverte notatet «Statistikk og analyser av plandata». I dette notatet ble det testet ut en metode for ...
  • Arealbruksendringer 2016-2017. Metode for identifisering av nyutbygd areal 

   Steinnes, Margrete; Holz, Kirsten Elisabeth; Vågnes, Emil Elias Traaholt (Notater / Documents;2018/44, Working paper, 2018-11-15)
   Arbeidet som dokumenteres i dette notatet er første steg i utviklingen av et fullstendig arealregnskap for bebygd areal. Det vil si en fullstendig oversikt over tilgang og avgang av bebygd areal, samt endringer i type ...
  • Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus. Geografiske analyser basert på kartdata og satellittbilder 

   Steinnes, Margrete (Working paper, 2020-03-16)
   Formålet med dette prosjektet er å se på utvikling i grøntstruktur i Oslo og Akershus, og hvordan den påvirkes av en politikk som tilsier tettere og mer effektiv utbygging innen urbane områder.
  • Fritidshusområder 2002 

   Bloch, Vilni Verner Holst; Steinnes, Margrete (Rapporter;2003/1, Report, 2003-01-20)
   En ikke ubetydelig del av det bebygde arealet i Norge blir brukt til fritidshusbebyggelse. Siden utbyggingsmønsteret for fritidshus vil ha betydning blant annet i arealkonflikter, er det ikke likegyldig om utbyggingen skjer ...
  • Justert tettstedsavgrensing. Dokumentasjon av metode 

   Steinnes, Margrete (Notater / Documents;2014/28, Working paper, 2014-06)
   I 1999 utviklet SSB en automatisk metode for tettstedsavgrensing som har vært i bruk fram til i dag. Metoden er basert på avstandsmåling (bufring). Det viktigste datagrunnlaget er bygningspunkt fra Matrikkelen. Metoden ...
  • Naturregnskap ser økonomi, klima og naturgoder i sammenheng 

   Aslaksen, Iulie; Bye, Brita; Garnåsjordet, Per Arild; Grimsrud, Kristine; Randen, Trine Heil Braathu; Rognerud, Live Margrethe; Rørholt, Anne; Steinnes, Margrete (Peer reviewed; Journal article, 2023-09)
   Norge har ambisiøse mål i klimapolitikken og politikken for naturforvaltning. Endret arealbruk er den viktigste årsaken til tap av naturmangfold og har også negativ klimaeffekt. Å se klima og natur i sammenheng er viktig ...
  • Nedbygging av jordbruksareal. En kartbasert undersøkelse av nedbygging og bruksendringer av jordbruksareal 

   Gundersen, Geir Inge; Steinnes, Margrete; Frydenlund, Jostein (Rapporter;2017/14, Report, 2017-06-06)
   Gjennom mange år har jordbruksareal blitt bygd ned til fordel for boliger, veger, industri og andre formål, men til nå har ikke omfanget vært kjent. Statistisk sentralbyrå (SSB) har derfor i samarbeid med Norsk institutt ...
  • Produksjon av SSBs arealbrukskart. Oppdatert dokumentasjon av metode 

   Steinnes, Margrete (Notater;2024/6, Book, 2024-01)
   SSBs arealbrukskart er et detaljert kart over arealbruk og arealdekke som utarbeides årlig. Kartet inngår som et grunnlag i de fleste av SSBs geografiske analyser og arealstatistikker. Kartet er landsdekkende og omfatter ...
  • Samferdsel og miljø 2009. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Brunvoll, Frode; Engelien, Erik; Hoem, Britta; Holmengen, Nina; Karlsen, Håkon Torfinn; Monsrud, Jan; Steinnes, Margrete; Sønstebø, Anders; Wethal, Asbjørn (Rapporter;2009/27, Report, 2009)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med indikatorer i EUs ...
  • Samferdsel og miljø. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

   Brunvoll, Frode; Monsrud, Jan; Steinnes, Margrete; Wethal, Asbjørn Willy (Rapporter;2005/26, Report, 2005-10-11)
   Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med definerte indikatorer ...
  • Statistikk basert på kommuneplaner. Utprøving av den nasjonale plandatabasen som grunnlag for geografiske analyser 

   Steinnes, Margrete (Notater / Documents;2018/12, Working paper, 2018-03-12)
   I dette arbeidet er det gjennomført 9 geografiske analyser, der det viktigste datagrunnlaget er kommuneplanens arealdel hentet fra nasjonal plandatabase. Dette er analysene som er gjennomført, og de viktigste resultatene: ...
  • Støyplage i Norge. Oppdatert dokumentasjon av metode 

   Engelien, Erik; Holz, Kirsten Elisabeth; Steinnes, Margrete (Notater / Documents;2018/13, Working paper, 2018-03-23)
   Støy virker sjenerende, kan påvirke søvnkvaliteten og være medvirkende årsak til forhøyet blodtrykk og stress (WHO 2009, 2011). Støy er et av de store gjenværende miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge. For ...
  • Tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng i tettsteder. Resultater og metode 

   Engelien, Erik; Steinnes, Margrete (Rapporter;2012/28, Report, 2012-10-30)
   SSB har utviklet metodikk for å overvåke status og endringer av rekreasjonsareal og nærturterreng og tilgang til slike arealer for bosatte, boligbygninger, skolebygninger og barnehagebygninger. I tillegg til naturopplevelse ...
  • Urban Green. Integrating ecosystem extent and condition as a basis for ecosystem accounts. Examples from the Oslo region 

   Garnåsjordet, Per Arild; Steinnes, Margrete; Cimburova, Zofie; Nowell, Megan; Barton, David Nicholas; Aslaksen, Iulie (Discussion Paper;No. 941, Working paper, 2020-11)
   The article enhances the knowledge base for assessment of urban ecosystem services, within UN System of Environmental-Economic Accounting Experimental Ecosystem Accounting (SEEA EEA), which is based on spatial extent ...
  • Urban green. Integrating ecosystem extent and condition data in urban ecosystem accounts. Examples from the Oslo region 

   Garnåsjordet, Per Arild; Steinnes, Margrete; Cimburova, Zofie; Nowell, Megan; Barton, David Nicholas; Aslaksen, Iulie (Journal article, 2021)
   The article enhances the knowledge base for the assessment of urban ecosystem services, within the United Nations System of Environmental-Economic Accounting Ecosystem Accounting (SEEA EA), recently adopted as an international ...
  • Utbygd naturareal 2009-2023. Sammenstilling av to ulike metoder for estimering av utbygging av naturareal 

   Rørholt, Anne; Steinnes, Margrete; Engelien, Erik; Søgaard, Gunnhild; Eriksen, Rune; Svensson, Arvid (Notater;2024/23, Working paper, 2024-04)
   I dette notatet sammenstilles og dokumenteres to ulike metoder som estimerer utbygging av naturareal i perioden 2009 – 2023, SSBs matrikkelmetode og NIBIOs klimagassregnskap. Det er kun utbyggingen av naturarealer som ...
  • Utprøving av nordisk tettstedsdefinisjon i Norge. Metode og resultater 

   Engelien, Erik; Steinnes, Margrete (Rapporter;2004/12, Report, 2004-07-11)
   De nordiske landene benytter litt forskjellige metoder og operasjonaliseringer, men legger alle den felles nordiske tettstedsdefinisjonen til grunn ved avgrensing av tettsteder. Den norske definisjonen avviker noe fra den ...