• On library routines in the statistical data production 

   Nordbotten, Svein; Aastorp, Thor (Journal article, 1962)
   Early in the history of program controlled computer application, users learned that programming efforts might be saved if programs and subroutines were written to satisfy certain criteria as to general use, and the ...
  • Den konjunkturpolitiske handlefridomen i finanspolitikken 

   Bjerve, Petter Jakob (Journal article, 1962)
   I moderne finanspolitisk litteratur er det vanleg å gå ut frå at statsfinansane skal spele ei viktig rolle i konjunkturpolitikken, dvs. i dei offentlege freistnadene på å få til ein etterspurnad etter varer og tenester ...
  • Utviklingstendensar i den kvantitative økonomiske planlegginga i Norge 

   Bjerve, Petter Jakob (Journal article, 1965)
   Det er no 19 år sidan det for første gongen vart lagt fram eit nasjonalbudsjett for Norge, i Særskilt vedlegg nr. 11 til Statsbudsjettet for 1945-1946. Her vart det gjeve overslag over nasjonalprodukt, importoverskott, ...
  • EEC : Hva vil en eventuell frihandelsordning bety? 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1971)
   For å vurdere om en frihandelsordning med EEC er et alternativ for Norge, kan vi se på hvilken løsning som tenkes for de EFTA-land som ikke har søkt om fullt medlemskap. Det er enighet mellom «de seks» om at det skal tas ...
  • Metoder for politiske meningsmålinger 

   Thomsen, Ib (Journal article; Peer reviewed, 1977)
   Beregningsmetodene som brukes i de forskjellige politiske meningsmålinger har vært gjenstand for mye diskusjon i dagspressen det siste året. Lite er derimot gjort for å forsøke å kvantsere forskjellene mellom de ulike ...
  • Langtidsprogrammet 1982-1985 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1981)
   Langtidsprogrammet har sin opprinnelse i Gerhardsenepokens stabile politiske og økonomiske regime fra 1945 til 1965. Det falt tidlig inn i et mønster der det ble offentliggjort få måneder fOr et Stortingsvalg og med ...
  • Hva skal vi leve av - og hvor skal vi bo? 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1981)
   Olje- og gassforekomstene i Nordsjøen representerer en formuesverdi av enorme dimensjoner. Oljevirksomheten utgjør i dag 15 prosent av bruttonasjonalproduktet og vil vokse til 25-30 prosent av bruttonasjonalproduktet i ...
  • Keynesiansk eller klassisk arbeidsløshet? 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1984)
   Vi vet at sosialekonomiske teoretikere i løpet av de siste 10-15 år har gjort en stor innsats for å utforske arbeidsleshetens årsaker og å angi botemidler mot den. - Hvis jeg - som et tankeeksperiment - går til norske ...
  • Kvalitativ valghandlingsteori, en oversikt over feltet 

   Dagsvik, John K. (Journal article, 1985)
   Teorier for kvalitativ valghandling har vært under sterk utvikling i de senere år. Disse teoriene tar sikre på å analysere valgadferd når alternativene er kategoriske. Typiske eksempler er valg mellom transportalterativer, ...
  • Økonomiske sider ved nedrustning 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1986)
   Denne artikkelen tar sikte på å belyse den økonomiske betydningen av militærsektoren. Virkninger på kort sikt av lavere militærutgifter i Norge analyseres ved hjelp av planleggingsmodellen MODIS W. Hovedkonklusjonen ...
  • Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1986)
   Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå ble opprettet i 1953 og omfattet da nasjonalregnskapsarbeid og noe tilknyttet virksomhet (skatteforskning, konjunkturovervåking, kryssløpsanalyse, økonometrisk analyse ...
  • Om å skape arbeidsplasser - teori og praksis 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1987)
   Moderne sosialøkonomi gir flere, tildels motstridende, svar på årsakene til arbeidsløshet, og foreskriver dermed ulike typer økonomisk-politiske tiltak for å mote problemene. Med teoriens sjargong kan det skilles ...
  • Kraftpriser og kraftforbruk 

   Bye, Torstein; Strøm, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 1987)
   Marginalkostnadene for kraft levert alminnelig forsyning er høyere enn for kraftkrevende industri bl.a. pga. distribusjonskostnader og jevnere effektbelastning i kraftkrevende industri. Korrigert for disse forskjellene ...
  • Ny energimelding : slutt på vannkraftepoken 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1987)
   St.meld. nr. 38 (1986-87) «Norges framtidige energibruk og -produksjon» ble godkjent i Statsråd 10. april 1987. Bakgrunnen for en ny energimelding nå bare to år etter den forrige er i forste rekke Regjeringens ...
  • En presentasjon av MODAG-modellens struktur og egenskaper 

   Cappelen, Ådne; Moum, Knut (Journal article, 1987)
   På slutten av 1970-tallet arbeidet en i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå parallelt med tre modellprosjekt; kvartsmodellen KVARTS, årsmodellen MODAG og likevektsmodellen MSG-4. Bakgrunnen for MODAG-modellene ...
  • Forskningssjef Lorentz Lorentzen 

   Bye, Torstein (Journal article, 1988)
   I 1987 ble Brundtland-kommisjonens rapport om Miljø- og Utvikling lagt fram. I Norge er en nå i full gang med å utrede hvordan rapporten skal følges opp. Dette arbeidet koordineres og ledes nå av et statsrådutvalg. ...
  • Energisubstitusjon, forurensninger og virkemidler 

   Bye, Brita; Mysen, Hans Terje (Journal article; Peer reviewed, 1991)
   Utslipp til luft av gasser som karbondioksid (CO2), svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (N0x) er knyttet til forbrenning av fossile brensler som oljeprodukter, kull og gass. Et virkemiddel for å nå målsettinger ...
  • Korfor fekk vi nasjonalbudsjettet? 

   Bjerve, Petter Jakob (Journal article; Peer reviewed, 1991)
  • Sysselsettingseffekter av redusert arbeidsgiveravgift : simulering med en økonometrisk makromodell 

   Kolsrud, Dag; Nesset, Erik (Tidsskriftartikkel, 1992)
   Sysselsettingseffekten av å redusere arbeidsgiveravgiften avhenger av antakelser om «adferd» på såvel arbeidsgiver- som på arbeidstakersiden. I denne analysen forsøker vi å spenne ut mulighetsområdet for denne ...
  • Konsekvenser av en 10 prosents depresiering av norske kroner 

   Eika, Torbjørn (Journal article, 1993)
   Artikkelen belyser virkningene av en hypotetisk depresiering på 10 prosent. Pr. 12. januar [1993] har den norske kronen svekket seg med 4,8 prosent i forhold til ECU som følge av krone-flyten 10. desember 1992. Beregningene ...