Now showing items 21-40 of 2799

  • Den statistiske behandlingen av oljevirksomheten 

   Unknown author (Rapporter;1980/15, Research report, 1980-05-29)
   Statistisk Sentralbyrå har støtt på en rekke prinsipielle og praktiske problemer i arbeidet med statistikken over oljevirksomheten på norsk område. Denne rapporten gir en oversikt over de prinsipper og definisjoner Byrået ...
  • Ressursregnskap for jern 

   Melien, Torgeir (Rapporter;1980/12, Research report, 1980-04-23)
   I denne rapporten legger Statistisk Sentralbyrå fram et ressursregnskap for jern for året 1976. Regnskapet gir blant annet oversikt over samlet tilgang og bruk av jern i den norske Økonomien med beregninger av hvor mye ...
  • Import Share Functions in Input-Output Analysis 

   Frenger, Petter (Rapporter;1980/14, Research report, 1980-05-21)
   De norske planleggingsmodellene MODIS og MSG bruker en importandelsmatrise for å bestemme importnivået. Elementene i denne matrisen er, med unntak av mulige eksogene endringer, antatt konstante. Modellen som presenteres ...
  • Hovedklassifiseringa i arealregnskapet 

   Lone, Øyvind (Rapporter;1980/8, Research report, 1980-02-25)
   Denne rapporten gjør rede for klassifiseringsprinsippene som følges i Statistisk Sentralbyrås arbeid med å utvikle et arealregnskap som del av ressursregnskapet. Rapporten gir en detaljert oversikt over klassene i ...
  • Analyse av utviklingen i elektrisitetsforbruket 1978 og første halvår 1979 

   Unknown author (Rapporter;1980/7, Research report, 1980-04-25)
   Dette arbeidet utgjør innstillingen fra et utvalg nedsatt av Olje- og energidepartementet for å analysere utviklingen i elektrisitetsforbruket i 1978 og første halvår 1979. Gruppe for ressursregnskap i Statistisk Sentralbyrå ...
  • Consumer Demand in Norwegian Households 1973-1977: A Data Base for Micro-Econometrics 

   Biørn, Erik; Jansen, Eilev S. (Rapporter;1980/4, Research report, 1979-12-20)
   Perspektivene for okonometriske konsumanalyser ble betydelig utvidet da Statistisk Sentralbyrå gikk over til løpende innsamling av individuelle forbruksdata fra og med året 1974. Tidligere ble det gjennomført større ...
  • Kvartalsserier for brukerpriser på realkapital i norske produksjonssektorer 

   Biørn, Erik; Fosby, Hans Erik (Rapporter;1980/3, Research report, 1979-12-21)
   I makro-økonomisk modellarbeid er det ofte ønskelig å ha et mål for prisen på tjenester fra produksjonsfaktoren realkapital. Slike priser kan bare unntaksvis observeres som markedsstørrelser. I denne rapporten presenteres ...
  • Skattemodellen LOTTE: Testing av framskrivingsmetoder 

   Hovland, Ole K. (Rapporter;1980/5, Research report, 1980-01-11)
   Byrået har flere modeller som bl.a. brukes til å analysere ulike sider av skattesystemet. For mange formal vil det være behov for å framskrive datagrunnlaget i modellene til mer aktuelle beregningsår. Denne rapporten tar ...
  • Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1975-1978 

   Unknown author (Rapporter;1980/2, Research report, 1979-12-21)
   Årlige totalregnskap for fiskenæringen utarbeides i Statistisk Sentralbyrå etter oppdrag av Budsjettnemnda for fiskenæringen. Totalregnskapet brukes av representanter for fiskenæringen og myndighetene under forhandlingene ...
  • Energy in a Multi-Sectoral Growth Model Energi i en flersektor vekstmodell 

   Longva, Svein; Lorentsen, Lorents; Olsen, Øystein (Rapporter;1980/1, Research report, 1979-12-21)
   Denne rapporten er en noe revidert versjon av et notat til "The Seventh International Conference on Input-Output Techniques" som ble avholdt i Innsbruck 9.-13. april 1979. Med utgangspunkt i MSG-modellen har Statistisk ...
  • Who benefited from industrialization? The local effects of hydropower technology adoption in Norway 

   Leknes, Stefan; Modalsli, Jørgen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This paper studies the impact of the construction of hydropower facilities on labor market outcomes in Norway at the turn of the twentieth century (1891–1920). The sudden breakthrough in hydropower technology provides a ...
  • En kvartalsmodell for priser og lønninger: Trekk av pris- og lønnsutviklingen i Norge i perioden 1968-1978 

   Tveitereid, Sigurd (Rapporter;1979/24, Research report, 1979-10-02)
   I Byrået har det i de seinere årene pågått arbeide med å utvikle modeller for den økonomisk utviklingen på kvartalsbasis. Denne rapporten gjør rede for et forsøk på å lage en egen modell f pris- og lønnsutviklingen på ...
  • Energibruk i privat tjenesteytende virksomhet 1977 

   Foyn, Frank (Rapporter;1979/30, Research report, 1979-11-29)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en utvalgsundersøkelse om energibruk i privat tjenesteytende virksomhet. Undersøkelsen er finansiert av Olje- og energidepartementet. De viktigste data som presenteres er bl.a. ...
  • Aktuelle skattetall 1979 

   Unknown author (Rapporter;1979/23, Research report, 1979-09-04)
   Statistisk Sentralbyrå får stadig en rekke forespørsler i tilknytning til den alminnelige skattedebatt. Ofte blir det spurt om tall som ikke uten videre kan hentes fra offisielle norske og internasjonale statistiske ...
  • Modell for norsk eksport av bearbeidde industrivarer 

   Frenger, Petter; Jansen, Eilev S.; Reymert, Morten (Rapporter;1979/29, Research report, 1979-11-19)
   Statistisk Sentralbyrå har i de siste årene arbeidd med å gi utenriksøkonomien en mer tilfredsstillende behandling i de norske planleggingsmodellene. Denne rapporten gjør rede for en modell for norsk eksport av bearbeidde ...
  • Regional dødelighet: Oversikt og opplegg til behandling i befolkningsframskrivingene 

   Sørensen, Knut Ø. (Rapporter;1979/22, Research report, 1979-10-10)
   I Statistisk Sentralbyras framskriving av folkemengden 1979 ble det tatt omsyn til fylkesvise ulikheter i dodeligheten. Denne rapporten er et resultat av arbeidet med a innfore regionale dodelighetsulikheter i framskrivingen. ...
  • Om husholdningers økonomi over livsløpet: En metodestudie 

   Skarstad, Odd (Rapporter;1979/26, Research report, 1979-11-09)
   Denne rapporten er et forsøk på en metodestudie av private husholdningers økonomi over livsløpet. Det er nyttet statistikk fra undersøkelsene om forbruk, inntekt og formue i 1973.
  • Innføring av aldersspesifikasjon i utdanningsmodellen: Innledende analyse av hvordan et utdanningsvalg avhenger av alder og tidligere utdanning 

   Hernæs, Erik (Rapporter;1979/25, Research report, 1979-11-09)
   Denne analysen er utført i samband med videreutviklingen av Byråets utdanningsmodell. Den nåværende utgaven av modellen er beskrevet i serien Samfunnsøkonomiske studier, nr. 40. I den neste utgaven vil det bli tatt sikte ...
  • Kapasitetsutnytting i norsk industri 

   Lesteberg, Halvard (Rapporter;1979/28, Research report, 1979-11-06)
   Denne publikasjonen gir et opplegg for å beregne kapasitets utnyttingsindekser for norsk industri. Beregningene er utført på kvartalsstatistikk for perioden 1. kvartal 1961 - 3. kvartal 1979, og resultatene er gitt i ...
  • Two notes on labour market statistics 

   Foss, Olaf; Hoffmann, Eivind (Rapporter;1979/21, Research report, 1979-10-11)
   This report contains one inviteÇl and one contributed paper prepared for the meeting on manpower statistics organized by the International Labour Organization (ILO) and the Conference of European statisticians, Economic ...