Now showing items 21-40 of 4110

  • Emission pricing and CO2 compensation in the EU. The optimal compensation to the power-intensive and trade-exposed industries for increased electricity prices 

   Kaushal, Kevin R.; Lindholt, Lars; Yonezawa, Hidemichi (Discussion Paper;No. 1008, Working paper, 2023-10-26)
   Unilateral CO2 emission reduction can lead to carbon leakage, such as relocation of power-intensive and trade-exposed industries. In the EU emission trading system, these industries are also subjected to higher cost of ...
  • Er strømstøtte god samfunnsøkonomi? 

   Bjertnæs, Geir Haakon (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Vinteren 2021/22 ble det innførte strømstøtte for å kompensere for de høye strømprisene. Motivet var å forhindre at fattige husholdninger og enkelte næringer ble rammet av de høye strømprisene. Men er dette god samfunnsøkonomi? ...
  • Skatteutvalgets forslag til skatt på bolig og annen fast eiendom. 

   Bø, Erlend Eide (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Det nylig avgitte forslaget til Skatteutvalget foreslår en del endringer i beskatning av egen bolig og annen fast eiendom. Utvalget vil ha inntektsskatt på leieverdien av egen bolig og fritidsbolig. Rentefradraget for lån ...
  • The Road to a Low Emission Society: Costs of Interacting Climate Regulations 

   Bye, Brita; Kaushal, Kevin R.; Rosnes, Orvika; Turner, Karen; Yonezawa, Hidemichi (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Transportation is one of the main contributors to greenhouse gas emissions. Climate regulations on transportation are often a mix of sector-specific regulations and economy-wide measures (such as emission pricing). In this ...
  • Predicting the Exchange Rate Path: The Importance of Using Up-to-Date Observations in the Forecasts 

   Hungnes, Håvard (Contributions to Statistics;Chapter 13, Chapter, 2023-04-06)
   Central banks, statistical agencies, and international organizations such as the IMF and OECD typically use information about the exchange rate some weeks before the publication date as the basis for their exchange rate ...
  • Kommunale avløp : Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2009,gebyrer 2010 

   Berge, Gisle; Mellem, Kari Benterud (Rapporter;2010/54, Research report, 2010-12-15)
   Denne rapporten presenterer status innen kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning. Statistikken omtaler bl.a. nivået på ressursinnsatsen, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, ...
  • Tannhelsetilstand og tannlegetenester : Analysar av regionale og sosiale skilnader i eigenvurdert tannhelse, tannstatus, bruk av tannlegetenester og eigenbetaling hos tannlege 

   Ekornrud, Trond; Jensen, Arne (Rapporter;2010/51, Research report, 2010-11-11)
   I rapporten blir den eigenvurderte tannhelsa, tannstatusen, bruken av tannlegetenester og eigenbetalinga hos tannlege i befolkninga 21 år og eldre analysert. Analysane tek utgangspunkt i utvalet frå SSB si levekårundersøking ...
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2008 

   Olsen, Bjørn (Rapporter;2010/57, Research report, 2010-12-15)
   Norskfødte under 25 år med innvandrerforeldre ligger nært opptil ungdom i majoritetsbefolkningen når det gjelder deltakelse i arbeid og utdanning. Rapporten belyser hvordan andelen som er i arbeid eller utdanning blant ...
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden 

   Bø, Tor Petter; Håland, Inger; Køber, Tonje (Rapporter;2010/52, Research report, 2010-11-01)
   Formålet med undersøkinga er å kartlegge situasjonen for dei funksjonshemma på arbeidsmarknaden og sjå korleis deira situasjon skiljer seg frå andres. 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal ...
  • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 

   Johannessen, Jørgen Holck; Aamodt, Marianne; Michaelsen, Espen (Rapporter;2010/55, Research report, 2010-12-15)
   Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumsnæringene og i næringer som produserer varer og tjenester som er spesielt rett mot petroleumsnæringene. Vi omtaler denne siste gruppen som petroleumsrelaterte ...
  • Individbasert statistikk for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene (IPLOS) : Foreløpige resultater fra arbeidet med IPLOS-data for 2009 

   Gabrielsen, Bjørn; Otnes, Berit; Sundby, Brith; Strand, Pål (Rapporter;2010/50, Research report, 2010-11-01)
   Den nye versjonen av IPLOS inneholder noen opplysninger som er nye i forhold til tidligere, blant annet om man har behov for bistand/assistanse etter sosialtjenesteloven §4-2a. Den nye versjonen av IPLOS inneholder noen ...
  • Klima, arealbruk og økosystemregnskap 

   Aslaksen, Iulie; Bye, Brita; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Rørholt, Anne; Steinnes, Margrethe; Kaushal, Kevin Raj; Storrøsten, Halvor Briseid; Dalen, Hanne Marit; Lindholt, Lars; Hagem, Cathrine; Rognerud, Live Margrethe; Randen, Trine Heil Braathu (Others, 2023)
  • Kan regional utdanning hjelpe mot sentralisering? 

   Rosnes, Orvika; Vennemo, Haakon; Hansen, Wiljar; Johansen, Bjørn Gjerde; Skjerpen, Terje; Bruvoll, Annegrete; Erraia, Jonas (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Halvparten av befolkningsveksten de siste 25 årene har skjedd i Oslo og Viken. Det er neppe en politisk ønsket utvikling. For å motvirke utviklingen har flere offentlige ekspertutvalg foreslått å desentralisere høyere ...
  • Naturregnskap ser økonomi, klima og naturgoder i sammenheng 

   Aslaksen, Iulie; Bye, Brita; Garnåsjordet, Per Arild; Grimsrud, Kristine; Randen, Trine Heil Braathu; Rognerud, Live Margrethe; Rørholt, Anne; Steinnes, Margrete (Peer reviewed; Journal article, 2023-09)
   Norge har ambisiøse mål i klimapolitikken og politikken for naturforvaltning. Endret arealbruk er den viktigste årsaken til tap av naturmangfold og har også negativ klimaeffekt. Å se klima og natur i sammenheng er viktig ...
  • Skatteutvalget og bilavgiftene. 

   Bjertnæs, Geir Haakon (Peer reviewed; Journal article, 2023-09)
   Skatteutvalget anbefaler avgifter på bilkjøring tilsvarende de eksterne marginale kostnadene ved bilkjøring i et fremtidig bilavgiftssystem. Anbefalingen er godt forankret i forskningen. Utvalget anbefaler at slike avgifter ...
  • Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper 

   Kirkebøen, Lars Johannessen (Rapporter;2010/43, Research report, 2010-10-10)
   Når forskjellige grupper har forskjellig inntektsutvikling over livsløpet – forskjellige inntektsprofiler – vil inntektsforskjellene avhenge av ved hvilken alder personene observeres. Når forskjellige grupper har ...
  • Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet 

   Michaelsen, Espen; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2010/30, Research report, 2010-06-02)
   I denne rapporten forstås kraftnæringen slik den er definert i Statistisk sentralbyrås (SSB) Standard for næringsgruppering. "Kraftrelatert virksomhet" er bedrifter som produserer varer og tjenester som i all hovedsak er ...
  • Jordbruk og miljø : Tilstand og utvikling 2010 

   Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Berge, Gisle; Hoem, Britta (Rapporter;2010/48, Research report, 2010-11-08)
   Rapporten Jordbruk og miljø omhandlar tilstand og utvikling for gjennomføring av miljøtiltak i dei ulike resultatområda for jordbruket. Landbruks- og matdepartementet har satt opp miljømål for landbruksnæringa. I denne ...
  • Levekår i Longyearbyen 

   Nørgaard, Elisabeth; Sæther, Jan Petter (Rapporter;2010/31, Research report, 2010-06-14)
   En sammenligning av levekårene i Longyearbyen med levekårene for befolkningen generelt på fastlandet. Statistisk sentralbyrå gjennomførte høsten 2009 en levekårsundersøkelse i Longyearbyen på Svalbard. Det har tidligere ...
  • Monitor for sekundærflytting : Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge 1999-2008 

   Høydahl, Even (Rapporter;2010/41, Research report, 2010-11-03)
   Flyktninger bosatt fra 2003 og senere har flyttet mindre de første fem årene etter bosetting enn de som ble bosatt tidligere. Med det nye flyttemønsteret er det spesielt lite flytting de 2-3 første årene, mens flyttingen ...