• Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2004)
   En aldring av den norske befolkningen i resten av dette århundret innebærer økte pensjonsutgifter for det offentlige. Slik dagens pensjonssystem er utformet må de yrkesaktive dekke dette. Utviklingen i demografi og tilbud ...
  • Beregninger av pensjonsformue 

   Fredriksen, Dennis; Halvorsen, Elin (Rapporter;2019/29, Research report, 2019-10-08)
   Statistisk sentralbyrås Inntekts- og formuesstatistikk skal vise fordelingen av inntekter og formue blant landets husholdninger. Formuesstatistikken omfatter finansiell formue (for eksempel bankinnskudd, aksjer, obligasjoner) ...
  • Betydningen av delingstallet 

   Fredriksen, Dennis (Journal article, 2004)
   I et offentlig pensjonssystem vil en økende og usikker utvikling i levealder være en stor utfordring for den framtidige finansieringen. For å dempe veksten i pensjonsutgiftene dersom levealderen fortsetter å øke ...
  • Effects of demographic development, labour supply and pension reforms on the future pension burden 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Discussion Papers;No. 418, Working paper, 2005)
   Abstract: A much higher old-age dependency ratio together with more generous pension benefits will lead to a substantial increase in the future pension burden in Norway. The challenges of financing the increasing pension ...
  • Fiscal effects of the Norwegian pension reform – A micro-macro assessment 

   Fredriksen, Dennis; Holmøy, Erling; Strøm, Birger; Stølen, Nils Martin (Discussion Papers;No. 821 (2015), Working paper, 2015)
   The main goal of the Norwegian pension reform of 2011 is to improve long run fiscal sustainability, not least through stronger labour supply incentives. We assess to what extent the reform is likely to live up to these ...
  • Fiscal effects of the Norwegian pension reform – A micro–macro assessment 

   Fredriksen, Dennis; Holmøy, Erling; Strøm, Birger; Stølen, Nils Martin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The main goal of the Norwegian pension reform of 2011 is to improve long run fiscal sustainability, not least through stronger labour supply incentives. We assess to what extent the reform is likely to live up to these ...
  • Framskriving av alders- og uføretrygd ved hjelp av mikrosimuleringsmodellen MOSART 

   Fredriksen, Dennis; Spurkland, Gina (Rapporter;1993/7, Research report, 1993-11-16)
  • Framskriving av arbeidsstyrke og utdanning: Mikrosimuleringsmodellen MOSART 1 

   Andreassen, Leif; Andreassen, Truls; Fredriksen, Dennis; Spurkland, Gina; Vogt, Yngve (Rapporter;1993/6, Research report, 1993-05-21)
  • Levealdersutvikling og delingstall 

   Brunborg, Helge; Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin; Texmon, Inger (Journal article, 2008)
   Det har vært en betydelig økning i tallet på pensjonister siden folketrygden ble innført i 1967. Veksten fortsetter og vil bli særlig sterk de nærmeste tiårene fordi levealderen fortsatt forventes å øke, samtidig som store ...
  • Life expectancy and claiming behavior in a flexible pension system 

   Brinch, Christian N.; Fredriksen, Dennis; Vestad, Ola (Discussion Papers;No. 859, Working paper, 2017-05-26)
   We study the relationship between early claiming of pensions and incentives in the highly flexible Norwegian public pension system, measuring incentives to claim based on an estimated model for expected longevity. Despite ...
  • Life time pension benefits relative to life time contributions 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Discussion papers;825, Working paper, 2015-10)
   Over the life course members of an insurance system normally will contribute by payments when in working age, and later receive pension benefits as e.g. disabled or old-age pensioners. Total expected discounted contributions ...
  • Macroeconomic effects of proposed pension reforms in Norway 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Solli, Ingeborg Foldøy (Discussion Papers;No. 417, Working paper, 2005)
   Abstract: Ageing combined with generous welfare state schemes makes the present fiscal policy in Norway unsustainable, despite large government petroleum revenues. We estimate to what extent two suggested reforms of the ...
  • Makroøkonomiske virkninger av endringer i pensjonssystemet 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2003)
   Eldrebølgen vil, med videreføring av dagens velferdsordninger, kreve betydelig skatteskjerpelse. De tre forslagene til pensjonsreform som foreslås i Pensjonskomisjonens foreløpige rapport, vil svekke dette behovet, blant ...
  • Makroøkonomiske virkninger av endringer i pensjonssystemet : foreslåtte pensjonsreformer vil få folk til å jobbe mer og lenger 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2003/13, Research report, 2003)
   Rapporten analyserer og beregner langsiktige makroøkonomiske virkninger av å erstatte dagens system for alderspensjon med ett av tre alternative systemer: 1 En "modernisert folketrygd", finansiert via statlig pensjonsfond 2 ...
  • Makroøkonomiske virkninger av modernisert folketrygd 

   Fredriksen, Dennis; Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Solli, Ingeborg Foldøy (Journal article, 2004)
   Videreføring av dagens velferdsordninger vil på grunn av eldrebølgen kreve betydelig skatteskjerpelse på lengre sikt, selv ved nullvekst i standarden på offentlige tjenester. Pensjonskommisjonens forslag til Modernisert ...
  • Norwegian pension reform : defined benefit versus defined contribution 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Discussion Papers;No. 669, Working paper, 2011)
   Abstract: Norway. The new system fulfils several criteria for a defined contribution scheme. Earnings from all years in work count in the accumulation of entitlements, and an actuarial rule converting the final balance ...
  • Oppdaterte framskrivinger av arbeidsstyrke, pensjonsutgifter og finansbyrde 

   Fredriksen, Dennis; Gunnes, Trude; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2008)
   I forbindelse med pensjonsreformen har Statistisk sentralbyrå gjennomført oppdaterte beregninger av eff ektene på pensjonsutgifter, arbeidsstyrke og fi nansieringsbyrde. Utgangspunktet for blant annet utdanning og ...
  • Pensjonsreformen : virkninger på arbeidstilbud, finansieringsbyrde og fordeling 

   Fredriksen, Dennis; Stensnes, Kyrre; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2007)
   Aldringen av befolkningen vil i de neste tiårene har stor betydning for offentlige budsjetter, blant annet gjennom økte utgifter til alderspensjon. En omlegging av det norske pensjonssystemet i retning av et mer aktuarisk ...
  • Pensjonsreformen : virkninger på arbeidstilbud, finansieringsbyrde og fordeling 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2009)
   Aldringen av befolkningen i de nærmeste tiårene vil blant annet innebære en sterk økning i offentlige utgifter til alderspensjon. Den vedtatte pensjonsreformen vil delvis motvirke dette. Foruten å begrense utgiftsveksten ...
  • Pensjonsreformen – økte utgifter til alderspensjon motvirkes av sterkere vekst i arbeidsstyrken 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2011)
   De siste års konkretisering av elementer i pensjonsreformen har ført til at effektene av reformen på utgiftene til alderspensjon og arbeidsstyrken har blitt noe redusert. Dette skyldes det avtalte opplegget for videreføring ...