• A welfare state funded by nature and OPEC. A guided tour on Norway's path from an exceptionally impressive to an exceptionally strained fiscal position 

   Heide, Kim Massey; Holmøy, Erling; Solli, Ingeborg Foldøy; Strøm, Birger (Discussion Papers;No. 464, Working paper, 2006)
   Large petroleum revenues make Norway an enviable fiscal loner. The fiscal policy rule adopted from 2001 transforms petroleum wealth into foreign assets, and only the real return on the financial fund should be spent annually. ...
  • Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover 

   Holmøy, Erling; Kjelvik, Julie; Strøm, Birger (Rapporter;2014/14, Report, 2014-04)
   Realistiske vurderinger av fremtidige offentlige utgifter til helse og omsorg (HO) er et viktig premiss i langsiktige fremskrivninger som tallfester hvordan økningen i antall eldre i tiårene fremover vil bidra til å ...
  • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100 

   Holmøy, Erling; Strøm, Birger (Rapporter;2017/31, Report, 2017-11-01)
   Rapporten analyserer den isolerte betydningen av realistisk inn- og utvandring i hvert år mot 2100 for materiell levestandard og offentlige finanser. Analysen har inngått i et oppdrag for Finansdepartementet og Utvalget ...
  • Effektive satser for næringsstøtte 

   Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn; Olsen, Øystein; Strøm, Birger (Rapporter;1993/31, Report, 1993-12-03)
  • Effektive satser for næringsstøtte 1996 

   Jørgensen, Jørn-Arne; Strøm, Birger; Åvitsland, Turid (Rapporter;1999/14, Report, 1999-05)
  • Fiscal effects of the Norwegian pension reform – A micro-macro assessment 

   Fredriksen, Dennis; Holmøy, Erling; Strøm, Birger; Stølen, Nils Martin (Discussion Papers;No. 821 (2015), Working paper, 2015)
   The main goal of the Norwegian pension reform of 2011 is to improve long run fiscal sustainability, not least through stronger labour supply incentives. We assess to what extent the reform is likely to live up to these ...
  • Fiscal effects of the Norwegian pension reform – A micro–macro assessment 

   Fredriksen, Dennis; Holmøy, Erling; Strøm, Birger; Stølen, Nils Martin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The main goal of the Norwegian pension reform of 2011 is to improve long run fiscal sustainability, not least through stronger labour supply incentives. We assess to what extent the reform is likely to live up to these ...
  • Fiscal policy, macroeconomic performance and industry structure in a small open economy 

   Boug, Pål; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Cappelen, Ådne; Hammersland, Roger; Hungnes, Håvard; Kolsrud, Dag; Zhulanova Skretting, Julia; Strøm, Birger; Vigtel, Trond Christian (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   We analyse how fiscal policy affects both the macroeconomy and the industry structure, using a multi-sector macroeconomic model of the Norwegian economy with an inflation targeting monetary policy. Our simulations show ...
  • Fiscal policy, macroeconomic performance and industry structure in a small open economy 

   Boug, Pål; von Brasch, Thomas; Cappelen, Ådne; Hammersland, Roger; Hungnes, Håvard; Kolsrud, Dag; Skretting, Julia; Strøm, Birger; Vigtel, Trond Christian (Discussion Paper;No. 984, Working paper, 2022-07)
   We analyse how fiscal policy affects both the macroeconomy and the industry structure, using a multi-sector macroeconomic model of the Norwegian economy with an inflation targeting monetary policy. Our simulations show ...
  • Hva bestemmer prisfølsomheten i den norske eletterspørselen? 

   Holmøy, Erling; Olsen, Øystein; Strøm, Birger (Journal article, 1998)
   Artikkelen analyser prisfølsomheten i den samlede norske el-etterspørselen. Ved hjelp av den anvendte likevektsmodellen MSG-6 anslås el-etterspørselen å falle med ca. 0,3 prosent pr. prosent økning i elprisen. Artikkelen ...
  • An innovation and climate policy model with factor-biased technological change : a small, open economy approach 

   Bye, Brita; Fæhn, Taran; Heggedal, Tom-Reiel; Jacobsen, Karl; Strøm, Birger (Rapporter;2008/22, Report, 2008)
   This report documents the model structure and empirical implementation procedures of a dynamic computable general equilibrium (CGE) model that includes induced technological change (ITC). The model is developed for ...
  • Konkurranseutsatte næringer i Norge 

   Eika, Torbjørn; Strøm, Birger; Cappelen, Ådne (Rapporter;2013/58, Report, 2013-12)
   En inndeling av økonomien i konkurranseutsatt og skjermet sektor (K- og S-sektor) er et sentralt element i mange makroøkonomiske sammenhenger, ikke minst når det gjelder å forklare lønnsdannelsen. I teorien trekkes det ...
  • Konkurranseutsatte næringer i Norge. En oppdatering 2023 

   Sagelvmo, Ingunn; Slettebø, Olav; Strøm, Birger (Rapporter;2023/11, Report, 2023-02)
   Å dele inn økonomien i konkurranseutsatt og skjermet sektor (K- og S-sektor) er vanlig i mange makroøkonomiske sammenhenger. Særlig i analyser av lønnsveksten og produktivitetsutvikling er et slikt skille mye brukt. I ...
  • Konsekvenser av ubalanse mellom ressurser og krav til offentlige velferdstjenester : Fremskrivninger av offentlige finanser og makroøkonomi til 2050 

   Holmøy, Erling; Kravik, Erling Motzfeldt; Nielsen, Vibeke Oestreich; Strøm, Birger (Rapporter;2009/39, Report, 2009)
   Tidligere langsiktige fremskrivninger av norsk økonomi har vist to hovedtrekk: For det første gir videreføring av dagens skattesatser og standarden på offentlige velferdstjenester et større offentlig budsjettoverskudd ...
  • Langsiktige virkninger på offentlige finanser og verdiskapning av endringer i fruktbarhet 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Holmøy, Erling; Strøm, Birger (Rapporter;2019/16, Report, 2019-06-14)
   Alle gjennomarbeidede fremskrivninger viser at den sterke veksten i antall eldre i de kommende tiårene vil skape et stadig sterkere pres på offentlige finanser. Det har vært hevdet at økt fruktbarhet vil bremse denne ...
  • Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring 

   Holmøy, Erling; Strøm, Birger (Rapporter;2012/15, Report, 2012-05-22)
   Rapporten analyserer langsiktige virkninger på makroøkonomi, herunder offentlige finanser, av ulike forutsetninger om fremtidig innvandring og økonomisk integrering av innvandrere. Analysene er gjennomført i tråd med et ...
  • Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst 

   Holmøy, Erling; Strøm, Birger (Rapporter;2014/13, Report, 2014-04)
   Denne rapporten analyserer og tallfester konsekvensene av at veksten i norsk økonomi frem til 2060 blir mindre ”materialistisk”, i den forstand at noe av produktivitetsveksten i økonomien tas ut i form av kortere arbeidstid ...
  • Modellering og analyse av husholdningenes valg av biltyper 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Jacobsen, Karl; Strøm, Birger (Rapporter;2011/14, Report, 2011)
   Denne rapporten dokumenterer strukturen til en modell for husholdningenes valg av biltyper i Norge. Formålet med en slik modell er å lage modellkonsistente fremskrivninger av husholdningenes energibruk til egentransport, ...
  • MSG-5: A complete description of the system of equations 

   Holmøy, Erling; Nordén, Gunnar; Strøm, Birger (Rapporter;1994/19, Report, 1994)
  • MSG-6 : utslippsmodellenes ligningsstruktur : teknisk dokumentasjon 

   Strøm, Birger (Notater / Documents;2000/22, Working paper, 2000)
   Siden 1986 har Statistisk sentralbyrå med jevne mellomrom presentert framskrivninger av utslipp til luft for en rekke forurensningskomponenter. Beregningene er først og fremst utført ved hjelp av ulike varianter av den ...