Now showing items 1-20 of 482

  • On library routines in the statistical data production 

   Nordbotten, Svein; Aastorp, Thor (Journal article, 1962)
   Early in the history of program controlled computer application, users learned that programming efforts might be saved if programs and subroutines were written to satisfy certain criteria as to general use, and the ...
  • Den konjunkturpolitiske handlefridomen i finanspolitikken 

   Bjerve, Petter Jakob (Journal article, 1962)
   I moderne finanspolitisk litteratur er det vanleg å gå ut frå at statsfinansane skal spele ei viktig rolle i konjunkturpolitikken, dvs. i dei offentlege freistnadene på å få til ein etterspurnad etter varer og tenester ...
  • Konkurransen under debatt : innledningsforedrag til Sosialøkonomenes høstkonferanse 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1963)
   I klassisk sosialøkonomisk teori blir, som vi vet, konkurransen tildelt en dobbelt rolle. Konkurransen blir for det første oppfattet som drivkraften i det økonomiske framskrittet. Den straffer den udyktige og belønner ...
  • Automatic editing of individual statistical observations 

   Nordbotten, Svein (Statistical Standards and Studies;No. 3, Conference lecture, 1963)
   1. Electronic computers or data processing machines have for some years been used at several stages of statistical processing. The fields of application range from sorting, tallying, cumulating and editing to advanced ...
  • Utviklingstendensar i den kvantitative økonomiske planlegginga i Norge 

   Bjerve, Petter Jakob (Journal article, 1965)
   Det er no 19 år sidan det for første gongen vart lagt fram eit nasjonalbudsjett for Norge, i Særskilt vedlegg nr. 11 til Statsbudsjettet for 1945-1946. Her vart det gjeve overslag over nasjonalprodukt, importoverskott, ...
  • Automatic files in statistical systems 

   Nordbotten, Svein (Statistical Standards and Studies. Handbook;No. 9, Conference lecture, 1967)
   The existing statistical systems are designed for satisfying conditions which are changing rapidly today. The most marked feature of the existing systems of many countries is their extensive periodic surveys. The surveys ...
  • EEC : Hva vil en eventuell frihandelsordning bety? 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1971)
   For å vurdere om en frihandelsordning med EEC er et alternativ for Norge, kan vi se på hvilken løsning som tenkes for de EFTA-land som ikke har søkt om fullt medlemskap. Det er enighet mellom «de seks» om at det skal tas ...
  • "Big Bang" eller "Steady State" 

   Bjerkholt, Olav (Others, 1972)
   The Limits to Growth: A Report for The Club of Romés Project on the Predicament of Mankind,» By Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers and William W. Behrens III. __ I vitenskapen om universets opprinnelse, ...
  • Informasjon om lønnsutviklingen i samband med tariffoppgjør 

   Gåsemyr, Svein (Journal article, 1976)
   I min fagforening avd. 2-12 av NTL, har vi vært mye opptatt av at den informasjon som blir gitt i samband med lønnsoppgjørene er meget mangelfull for den enkelte lønnstaker, som skal gjøre seg opp en mening om hvilke ...
  • Metoder for politiske meningsmålinger 

   Thomsen, Ib (Journal article; Peer reviewed, 1977)
   Beregningsmetodene som brukes i de forskjellige politiske meningsmålinger har vært gjenstand for mye diskusjon i dagspressen det siste året. Lite er derimot gjort for å forsøke å kvantsere forskjellene mellom de ulike ...
  • Langtidsprogrammet 1982-1985 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1981)
   Langtidsprogrammet har sin opprinnelse i Gerhardsenepokens stabile politiske og økonomiske regime fra 1945 til 1965. Det falt tidlig inn i et mønster der det ble offentliggjort få måneder fOr et Stortingsvalg og med ...
  • Hva skal vi leve av - og hvor skal vi bo? 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1981)
   Olje- og gassforekomstene i Nordsjøen representerer en formuesverdi av enorme dimensjoner. Oljevirksomheten utgjør i dag 15 prosent av bruttonasjonalproduktet og vil vokse til 25-30 prosent av bruttonasjonalproduktet i ...
  • Britiske økonomers syn på Thatcher-regjeringens økonomiske politikk 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1982)
   Et av hovedpunktene i den britiske regjeringens økonomiske politikk er å dempe inflasjonen ved hjelp av en stram pengepolitikk. Denne politikken blir vurdert svært ulikt av de ulike makroøkonomiske forskningsmiljøene i ...
  • Keynesiansk eller klassisk arbeidsløshet? 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1984)
   Vi vet at sosialekonomiske teoretikere i løpet av de siste 10-15 år har gjort en stor innsats for å utforske arbeidsleshetens årsaker og å angi botemidler mot den. - Hvis jeg - som et tankeeksperiment - går til norske ...
  • Kvalitativ valghandlingsteori, en oversikt over feltet 

   Dagsvik, John K. (Journal article, 1985)
   Teorier for kvalitativ valghandling har vært under sterk utvikling i de senere år. Disse teoriene tar sikre på å analysere valgadferd når alternativene er kategoriske. Typiske eksempler er valg mellom transportalterativer, ...
  • Økonomiske sider ved nedrustning 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1986)
   Denne artikkelen tar sikte på å belyse den økonomiske betydningen av militærsektoren. Virkninger på kort sikt av lavere militærutgifter i Norge analyseres ved hjelp av planleggingsmodellen MODIS W. Hovedkonklusjonen ...
  • Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå 

   Bjerkholt, Olav (Journal article, 1986)
   Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå ble opprettet i 1953 og omfattet da nasjonalregnskapsarbeid og noe tilknyttet virksomhet (skatteforskning, konjunkturovervåking, kryssløpsanalyse, økonometrisk analyse ...
  • Om å skape arbeidsplasser - teori og praksis 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1987)
   Moderne sosialøkonomi gir flere, tildels motstridende, svar på årsakene til arbeidsløshet, og foreskriver dermed ulike typer økonomisk-politiske tiltak for å mote problemene. Med teoriens sjargong kan det skilles ...
  • Om å ha gode ideèr - og litt til. 

   Aukrust, Odd (Others, 1987)
   Som et a pro pos til omtalen av Nobel-prisvinner Robert Solow gjengir vi nedenfor en beretning om hvordan det gikk til at Statistisk Sentralbyrå i sin tid begynte å interessere seg for økonomisk vekst. Artikkelen er med ...
  • Rentefradrag, boligskatt og boligmarked - noen kommentarer rundt "Skattemeldingen" 

   Moum, Knut (Journal article, 1987)
   Skattefordelen ved boliginvesteringene innebærer en subsidiering av slike investeringer i forhold til finansielle plasseringer. Det nåværende system for boligbeskatning kan neppe sies å ha en ønskelig fordelingsmessig ...