Now showing items 473-482 of 482

  • Et åpnere forskningssystem? 

   Cappelen, Ådne; Fagerberg, Jan; Sandmo, Agnar (Journal article, 2011)
   I mai i år ble NOU 2011:6 «Et åpnere forskningssystem» lagt fram. Hovedproblemstillingen for utvalget var hvordan man kan få mer ut av ressursinnsatsen i offentlig finansiert forskning. Utvalget utviklet et beregningsopplegg ...
  • Økonomidebatt, frihet og ansvar 

   Aslaksen, Iulie; Koren, Charlotte (Others, 2006)
   Lederartikkelen i Økonomisk forum nr. 5 oppfordrer til å starte et nytt internettforum for debatt mellom samfunnsøkonomer. Lederskribenten påpeker mangelen på fagdebatt blant økonomer og stiller spørsmålet: «Er det rett ...
  • Økonomisk fattigdom blant innvandrere 

   Bhuller, Manudeep; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av økonomisk fattigdom blant ulike grupper av innvandrere. Tidligere studier viser at fattigdom definert ved lav årsinntekt er mer utbredt blant innvandrere enn i ...
  • Økonomisk modellering av sosiale normer : om røykeloven og hensynsfulle røykere 

   Nyborg, Karine; Rege, Mari (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   I denne artikkelen presenterer vi resultater fra en spørreundersøkelse som viser at røykere opptrådte langt mer hensynsfullt overfor ikke-røykere i private hjem i 1999 enn 10 - 15 år tidligere. Også forventningene om ...
  • Økonomisk vekst - medisin mot dårlig miljø? 

   Bruvoll, Annegrete; Fæhn, Taran (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Mange utslipp øker først i takt med økonomisk vekst, for så å gå ned. Betyr det at den økonomiske veksten vil løse miljøproblemene, bare vi blir rike nok? Og hva er de underliggende drivkreftene som bidrar til at miljøet ...
  • Økonomiske sider ved nedrustning 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1986)
   Denne artikkelen tar sikte på å belyse den økonomiske betydningen av militærsektoren. Virkninger på kort sikt av lavere militærutgifter i Norge analyseres ved hjelp av planleggingsmodellen MODIS W. Hovedkonklusjonen ...
  • Økonomiske virkninger av nasjonal klimapolitikk 

   Bjertnæs, Geir Haakon; Hagem, Cathrine; Strøm, Birger (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Denne artikkelen omhandler mulige utforminger av Norges klimaavgiftspolitikk og beregninger av konsekvenser av disse valgene for norsk økonomi. Norges valgmuligheter i klimapolitikken er delvis bundet opp av Kyotoprotokollen ...
  • Økt bruk av oljepenger krever lønnsvekst om lag som i år! 

   Bjørnstad, Roger (Others, 2002)
   Norges Bank har ved flere anledninger gjort det klart at lønnsveksten på sikt må være 4,5 prosent dersom inflasjonsmålet skal nås. Da har de blant annet ikke tatt hensyn til den økte bruken av oljepenger. I denne artikkelen ...
  • Økt sykefravær kan forklares med økt sysselsetting 

   Bjørnstad, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Sykefraværet svinger med konjunkturene, men har også økt over tid. SSBs sykefraværsmodell treffer det faktiske sykefraværet godt, og knytter begge fenomener til utviklingen i sysselsettingen. Flere teorier tilsier en ...
  • Øremerking kan styrke aksepten for klimaavgifter 

   Lindhjem, Henrik; Bruvoll, Annegrete; Grimsrud, Kristine (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Klimaavgifter møter motstand i Norge og i andre land, selv om klimaavgifter er det mest kostnadseffektive virkemidlet og helt nødvendig for å oppnå klimamålene. I dag avviker norsk klimaavgiftspolitikk fortsatt kraftig fra ...