Now showing items 221-240 of 482

  • Identifying and reducing response burdens in internet business surveys 

   Haraldsen, Gustav (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   Response burden is of great concern in survey data collection activities. Despite extensive efforts on the part of data collection agencies to reduce the burden the problem seems to prevail. In this article we discuss how ...
  • Identifying drivers for the direct rebound when energy efficiency is unknown. The importance of substitution and scale effects. 

   Halvorsen, Bente; Larsen, Bodil Merethe (Peer reviewed; Journal article, 2021-05)
   The cost reduction resulting from energy efficiency initiatives may induce behavioural changes, which may undermine the energy savings effort embedded in the initiative (referred to as rebound effects). We develop a novel ...
  • Identifying the sector bias of technical change 

   Brasch, Thomas von (Journal article; Peer reviewed, 2015-02-19)
   The empirical literature studying the sector bias of technical change has only focused on skill-biased technical change. In this paper, I analyse the sector bias of both factor-neutral and factor-biased technical change. ...
  • The impacts of the EU ETS on Norwegian plants’ environmental and economic performance 

   Klemetsen, Marit Elisabeth; Rosendahl, Knut Einar; Jakobsen, Anja Lund (Peer reviewed; Journal article, 2020-02-28)
   This paper examines the impacts of the EU Emissions Trading System (ETS) on the environmental and economic performance of Norwegian plants. The ETS is regarded as the cornerstone climate policy in the EU and Norway, but ...
  • Incarceration, Recidivism and Employment 

   Løken, Katrine Vellesen; Dahl, Gordon B.; Mogstad, Magne; Bhuller, Manudeep (Peer reviewed; Journal article, 2020-02-10)
   Using a random judge design and panel data from Norway, we estimate that imprisonment discourages further criminal behavior, with reoffense probabilities falling by 29 percentage points and criminal charges dropping by 11 ...
  • Indikatorer for en politikk for bærekraftig utvikling : NOU 2005:5 enkle signaler i en kompleks verden 

   Alfsen, Knut H.; Moe, Thorvald (Journal article, 2005)
   Ekspertutvalget for bærekraftig utvikling overleverte sin utredning til finansminister Per Kristian Foss 2. mars 2005. Utvalget foreslår et sett med i alt 16 indikatorer som både illustrerer tilstand og mulige trusler ...
  • Inequality in current and lifetime income 

   Aaberge, Rolf; Mogstad, Magne (Journal article; Peer reviewed, 2014-08-14)
   To gauge inequality in living standards, the distribution of lifetime income is likely to be more relevant than the distribution of current income. Yet, empirical studies of income inequality are typically based on ...
  • Inequality in the very long run: inferring inequality from data on social groups. 

   Modalsli, Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2015-06)
   This paper presents a new method for calculating Gini coefficients from tabulations of the mean income of social classes. Income distribution data from before the Industrial Revolution usually come in the form of such ...
  • Inflasjonen i 2003 og 2004: Har Norges Bank empirisk belegg for sitt syn? 

   Nymoen, Ragnar (Journal article, 2005)
   I de fleste disipliner er det en regel at fagfolk bygger sine uttalelser på et empirisk grunnlag, og at empirien underlegges kritisk analyse. Norges Banks argumentasjon for at økt konkurranse er en spesielt viktig årsak ...
  • Inflasjonsforventninger og pengepolitiske regimer 

   Bjørnstad, Roger; Cappelen, Ådne; Nymoen, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   I denne artikkelen bruker vi inflasjonsprognoser fra de siste 30 år til å undersøke når forventningsfeilene har vært store. Resultatene viser at det er få år med overraskende store og gjennomgående forventningsfeil. Vi ...
  • Inflation Dynamics in a Small Open Economy 

   Boug, Pål; Cappelen, Ådne; Swensen, Anders Rygh (Journal article; Peer reviewed, 2016-06-13)
   We evaluate the empirical performance of forward-looking models for inflation dynamicsin a small open economy. Using likelihood-based testing procedures, we find that the exactformulation is at odds with Norwegian data. ...
  • Informasjon om lønnsutviklingen i samband med tariffoppgjør 

   Gåsemyr, Svein (Journal article, 1976)
   I min fagforening avd. 2-12 av NTL, har vi vært mye opptatt av at den informasjon som blir gitt i samband med lønnsoppgjørene er meget mangelfull for den enkelte lønnstaker, som skal gjøre seg opp en mening om hvilke ...
  • Information preserving regression-based tools for statistical disclosure control 

   Langsrud, Øyvind (Peer reviewed; Journal article, 2019-01)
   This paper presents a unified framework for regression-based statistical disclosure control for microdata. A basic method, known as information preserving statistical obfuscation (IPSO), produces synthetic data that preserve ...
  • Inkonsistens mellom finans- og pengepolitikken? 

   Johansen, Per Richard (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   En realappresiering av norske kroner er en nødvendig følge av økt bruk av oljeinntekter. Forutsetningen for pengepolitikken var at denne realappresieringen kunne skje i form av høyere inflasjon enn hos våre handelspartnere. ...
  • Innfasing av oljeinntekter : kommentar til Torvik 

   Johansen, Per Richard (Others, 2003)
   I en Aktuell kommentar i Økonomisk forum nr. 8 2003 drøfter Ragnar Torvik effekten av innføringen av handlingsregelen for finanspolitikken med referanse til det han kaller «den brede internasjonale faglitteratur» om ...
  • Inntektspolitikken og Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 2018)
   Inntektspolitikken i Norge utformes innenfor et institusjonelt system som innbefatter andre deler av samfunnet enn hva som er vanlig når man snakker om økonomisk politikk. Etableringen av Det tekniske beregningsutvalget ...
  • Inntektsulikhet og avkastning av humankapital i Norge 1970-97 

   Hægeland, Torbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Mange land har opplevd en til dels sterk økning i inntektsforskjeller og avkastning av utdanning de seneste to tiårene, men endringene i Norge har vært små. Den særnorske utviklingen kan sannsynligvis forklares med bakgrunn ...
  • Institusjoner i arbeidsmarkedet, lønnsdannelse og arbeidsledighet - Norge i et internasjonalt perspektiv 

   Bjørnstad, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Arbeidsmarkedet skiller seg fra andre markeder først og fremst ved at produktet som handles er menneskelig arbeidskraft. Når målet for et samfunn er at menneskene har det best mulig, vil det nødvendigvis eksistere ordninger ...
  • Instrument-based estimation with binarised treatments: issues and tests for the exclusion restriction 

   Andresen, Martin Eckhoff; Huber, Martin (Peer reviewed; Journal article, 2021-02-02)
   When estimating local average and marginal treatment effects using instrumental variables (IVs), multivalued endogenous treatments are frequently converted to binary measures, supposedly to improve interpretability or ...
  • Intergenerational Mobility in Norway, 1865–2011 

   Modalsli, Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2016-12-16)
   There are large differences in intergenerational mobility between countries. Little is known, however, about how persistent such differences are, and how they evolve over time. This paper constructs a data set of 835,537 ...