Now showing items 353-372 of 440

  • Sammenhenger mellom klima- og FoU-politikk 

   Kverndokk, Snorre; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   I denne artikkelen ser vi på sammenhengen mellom klimapolitikk og innovasjonspolitikk for å utvikle nye CO2-frie energiteknologier. Hvis myndighetene har nok virkemidler tilgjengelig, kan klimapolitikken settes uavhengig ...
  • Satsing på fornybar kraft = satsing på kullkraft 

   Böhringer, Christoph; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   I Norge og resten av Europa er det politisk ønske om å redusere CO2-utslippene og øke produksjonen av fornybar energi. I denne artikkelen diskuterer vi hvordan økt satsing på fornybar kraft vil påvirke kraftmarkedet, ...
  • Saving and portfolio allocation before and after job loss 

   Basten, Christoph; Fagereng, Andreas; Telle, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2016-03-14)
   We investigate the development of household labor income, financial wealth, and asset holdings over a 9-year period around job loss, using unique administrative panel data from Norway. Consistent with predictions from ...
  • Scheduled to gain: short- and longer-run educational effects of examination scheduling 

   Bensnes, Simon Søbstad (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This article presents findings concerning the effect of examination timing on high-stakes exam scores and longer-run outcomes. It shows that random variations in exam schedules that increase the time students have to ...
  • Sectoral labour supply, choice restrictions and functional form 

   Dagsvik, John K.; Strøm, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   In this paper we discuss a general framework for analyzing labor supply behavior in the presence of complicated budget- and quantity constraints of which some are unobserved. The point of departure is that an individual’s ...
  • Secure big data collection and processing: Framework, means and opportunities 

   Zhang, Li-Chun; Haraldsen, Gustav (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Statistical disclosure control is important for the dissemination of statistical outputs. There is an increasing need for greater confidentiality protection during data collection and processing by National Statistical ...
  • Sentral finansiering av lokal offentlig tjenesteproduksjon: Bailout-problemet 

   Fiva, Jon Hernes (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Viktige velferdstjenester er i de fleste land desentralisert til et lokalt styringsnivå og delvis finansiert gjennom overføringer fra sentrale myndigheter. Sterk avhengighet av overføringer fra sentrale myndigheter kan ...
  • Simultaneous estimation of the mean of a binary variable from a large number of small areas 

   Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   We develop a frequentist method of simultaneous small area estimation under hierarchical models. The simultaneous estimator is the best ensemble predictor under the model. It is preferable to the area-specific best predictor ...
  • Simultaneous estimation under nested error regression model 

   Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   Zhang (2003) proposed a frequentist method of simultaneous small area estimation under hierarchical models. This can be useful when various ensemble characteristics of the small area parameters are of interest in addition ...
  • Sjøkabel eller luftlinje i Hardanger : en samfunnsøkonomisk analyse 

   Hervik, Arild; Brathaug, Ann Lisbet; Hagen, Kåre P. (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Statnett fikk 2. juli 2010 konsesjon til å bygge en 420 kV kraftledning i luftspenn mellom Sima og Samnanger. På bakgrunn av sterke ønsker om en ny vurdering av sjøkabelalternativet på deler av strekningen, besluttet ...
  • Skatteendringer siden 1992 - fakta og systembetraktninger 

   Scheel, Hans Henrik (Journal article, 2001)
   I forbindelse med skattereformen gikk Norge lenger enn de fleste andre OECD-landene med hensyn til å bygge bedrifts- og kapitalbeskatningen på enkelte gjennomgående prinsipper. Selv om det var bred politisk enig- het ...
  • Skattereformen betraktet som et naturlig eksperiment 

   Thoresen, Thor Olav; Aarbu, Karl Ove (Journal article; Peer reviewed, 2000)
   I de siste årene har det vært en livlig diskusjon i USA omkring resultatene fra analyser som behandler skattereformer som "naturlige eksperiment". Etter Feldsteins (1995) påvisning av store effekter på skattbar inntekt av ...
  • Skatteutvalgets utredning 

   Hagen, Kåre P.; Scheel, Hans Henrik (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Skatteutvalget la i februar i år frem en omfattende utredning med forslag til prinsipper for og endringer i skatte- og avgiftssystemet (NOU 2003: 9). I denne artikkelen tar vi for oss enkelte hovedpunkter i utredningen, først ...
  • Skjev kjønnsbalanse i toppen av inntektsfordelingen 

   Modalsli, Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2016-11-25)
   Denne artikkelen dokumenterer at kjønnssammensetningen er svært skjev blant de med høyest inntekt. Artikkelen presenterer utviklingen i andel kvinner og menn i topp 10, 1 og 0,1 prosent i Norge de siste tiårene, og ...
  • Skog, bioenergi og klima 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2012)
   Det pågår en debatt om økt uttak av biomasse fra norsk skog for energiformål vil være et klimatiltak eller ikke. Hvor står denne debatten i dag? Uttaket av trevirke fra norsk skog er på rundt 8 – 10 millioner m3 (Mm3) ...
  • Sluttreplikk [Modellvalget er viktig for pengepolitikken] 

   Bjørnstad, Roger; Nymoen, Ragnar (Others, 2008)
   Debatt om modellvalget for pengepolitikken.
  • Smidig tilpasning av faglige utredninger til etterspørselen? 

   Schjelderup, Guttorm; Andvord, Gudrun Bugge; Holmøy, Erling; Håkonsen, Lars; Semmingsen, Lone (Others, 2006)
   Lederen i Økonomisk forum nr. 2 d.å. omtaler Rederiskatteutvalgets utredning. Lederen fremstår som en litt merkelig blanding av gjengivelse av utvalgsflertallets vurderinger og kritikk av disses innhold og form.
  • Som fanden leser bibelen : når SSB-økonomer leser Lavutslippsutvalgets rapport 

   Alfsen, Knut H.; Randers, Jørgen (Others, 2007)
   Debatt om Lavutslippsutvalgets rapport NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge.
  • Sosial bærekraft i systemet for alderspensjon 

   Fredriksen, Dennis; Halvorsen, Elin; Stølen, Nils Martin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Fordelingseffekter av pensjonsreformen i 2011 er analysert ved hjelp av Statistisk sentralbyrås modell MOSART. Resultatene viser at den opprinnelige sterke omfordelingen gjennom folketrygdens alderspensjon er videreført. ...
  • Sosialøkonomenes oppmarsj og nasjonalbudsjettet 

   Bjerkholt, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Årene etter 1945 var gjennombruddet for sosialøkonomer som profesjon. Et sammentreff av omstendigheter ga i løpet av få år samfunnsøkonomer en sterk forankring i forvaltningen og den offentlige diskurs. Stor grad av ...