• 50$/fat - hva har Norge da råd til? 

   Holmøy, Erling; Heide, Kim Massey (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Mye tyder på at forventningene om den langsiktige realprisen på olje kan ha doblet seg til rundt 50$/fat i løpet av de siste par år. I så fall har Norge fått nesten halvannen ekstra petroleumsformue sammenlignet med hva ...
  • Best i test, men hva så? : kommentarer til NOU 2001:29 

   Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2002)
   Referansetestingsutvalgets forslag til sammenligning av indikatorer for norske og utenlandske rammevilkår for næringslivet er svakt begrunnet. Vi mener rammevilkår for utenlandske bedrifter sjelden bør ha relevans for ...
  • Boligpriser, førstegangsetablering og kredittilgang 

   Borgersen, Trond-Arne; Sommervoll, Dag Einar (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   I denne artikkelen diskuterer vi norske husholdningers og kredittinstitusjoners tilpasning i boligmarkedet de siste 20 årene. Bildet vi tegner er forenelig med en ramme knyttet til boligmarkedssykler som, etter at et ...
  • Bruk av naturgass i Norge 

   Bye, Torstein; Sagen, Eirik Lund (Journal article, 2003)
   Gassmeldingen er en innholdsrik faktapublikasjon, med mange gode vurderinger omkring mulig anvendelse av naturgass innenlands. Den er nøktern i beskrivelsen av muligheter, krav til lønnsomhet og ved å påpeke at penetrering ...
  • Bruttoprodukt - et overforbrukt begrep 

   Holmøy, Erling; Todsen, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Artikkelen argumenterer for: 1) Begrepet bruttoprodukt i faste priser er problematisk som mål på produsert kvantum i enkeltnæringer. Her brukes det for ofte på bekostning av begrepet produksjon. En konsekvent produksjonsmåling ...
  • Bør k-sektor stabilisere konjunkturene i en liten åpen økonomi? 

   Bjørnstad, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Til tross for en økning i den samlede bruken av oljepenger på 20,5 milliarder 2004-kroner i Bondevik II-regjeringens tre budsjetter, har budsjettpolitikken virket om lag konjunkturnøytralt i hele denne perioden. Årsaken ...
  • Bør vi gi pensjonsopptjening til studenter? 

   Stensnes, Kyrre (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Da Stortinget forkastet forslaget om pensjonsopptjening for studenter, framstilte studentorganisasjonene og deler av fagbevegelsen vedtaket som utdanningsfiendtlig og akademikerne som pensjonstapere. Målet med denne ...
  • Carl von Linné : botaniker med økonomiske visjoner 

   Aslaksen, Iulie (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   I år er det 300-års jubileum for den svenske botanikeren Carl von Linné (1707-1778), verdenskjent for sin systematisering av planteriket. Linné var også opptatt av økonomi. For å spare importkostnader for fedrelandet ...
  • "The champions of the 1. and 2. moments" : Nobelprisen i økonomi 2003 tildelt 

   Jansen, Eilev S. (Journal article, 2004)
   Nobels minnepris i økonomi for året 2003 gikk til to giganter innenfor økonometrifaget: Briten Clive W. J. Granger og amerikaneren Robert F. Engle. Granger fikk prisen for sine metoder til å analysere tidsrekkedata som ...
  • Den norske modellen for lønnsdannelse : enda viktigere etter ny politikk 

   Bjørnstad, Roger; Nymoen, Ragnar (Journal article, 2007)
   Innfasing av oljepenger innebærer høyere lønnsvekst. Et viktig mål for den økonomiske politikken er å hindre at dette gir store omstillinger i norsk økonomi. I denne artikkelen viser vi hvordan Den norske modellen for ...
  • Den nye tall-høvdingen : intervju med Øystein Olsen: ny sjef for Statistisk sentralbyrå 

   Grünfeld, Leo A. (Others, 2004)
   Stillingen som direktør for Statistisksentralbyrå er en av de mest prestisjetunge jobber som gjerne tildeles samfunnsøkonomer i Norge. I den anledning tok redaksjonen i Økonomisk forum kontakt med Øystein Olsen for å ...
  • Deregulering av elektrisitetsmarkedet : norske erfaringer 

   Bye, Torstein; Hope, Einar (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Det norske elektrisitetsmarkedet ble liberalisert og deregulert i 1991, på grunnlag av energiloven av 1990. Deretter ble det integrert med et deregulert svensk marked i 1996, et finsk marked i 1997 og det danske markedet ...
  • Det enkle er ikke alltid det beste 

   Bjørnstad, Roger; Hungnes, Håvard; Tveter, Eivind (Journal article, 2007)
   I analyser over sammenhenger i økonomien er det svært viktig å ikke forkaste forklaringsfaktorer før en har kontrollert for andre forklaringsfaktorer. Det finnes eksempler på at økonomer har utelukket viktige sammenhenger, ...
  • Det norske kvotesystemet 

   Hagem, Cathrine; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Regjeringens forslag til kvotesystem for 2008-2012 innebærer vesentlige endringer i forhold til dagens kvotesystem. Noen endringer følger av at systemet skal integreres fullt ut i EUs system, andre endringer er selvvalgt. ...
  • Du må være trenet i å samtale : Intervju med professor Arne Næss 

   Aslaksen, Iulie; Nyborg, Karine (Others, 2001)
   Arne Næss fyller 90 år 27. januar 2002. I dette intervjuet forteller han om sitt syn på økonomenes rolle i samfunns- og fagdebatt, om forskere som spesialister og generalister, og om forholdet mellom menneske og natur. – ...
  • En konsuments kvaler ved vanedannelse og nåtidsskjevhet 

   Wangen, Knut Reidar (Journal article; Peer reviewed, 2003)
   Tradisjonell teori for valg over tid har lenge vært ansett som mangelfull i enkelte anvendelser. I forsøk på å finne mer realistiske beskrivelser, har modeller med vanedannelse og nåtidsskjevhet blitt foreslått. Både ...
  • En svakt begrunnet omlegging av norsk klimapolitikk 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2002)
   Tilleggsmeldingen om norsk klimapolitikk skal utgjøre deler av beslutningsgrunnlaget når Stortinget skal forholde seg til ratifikasjonsproposisjonen om Kyotoprotokollen og den varslede omleggingen fra CO2-avgifter til ...
  • Er det noen grunn til å skattlegge overføringer mellom generasjoner? 

   Thoresen, Thor Olav (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Arvens problematiske sider er velkjente og ikke minst utførlig beskrevet i kriminal-litteraturen. Her skal det imidlertid fokuseres på et potensielt gunstig aspekt ved arv - den kan underlegges beskatning til fordel ...
  • Er etikk god butikk 

   Aslaksen, Iulie; Synnestvedt, Terje (Journal article, 2001)
   Etiske retningslinjer er et aktuelt tema i debatten om forvaltning av oljefondet. I denne artikkelen drøfter vi om det er grunn til å tro at innføring av etiske retningslinjer i investeringsbeslutninger vil gi lavere ...
  • Er Norges Banks pengepolitiske modell en god nok modell for norsk økonomi? 

   Nymoen, Ragnar; Tveter, Eivind (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Flere økonomer har lenge etterlyst gode alternativer til eksisterende økonometriske modeller for analyser og prognoser på kort- og mellomlang sikt. Anbefalingen fra Norges Bank Watch 2002 om at Norges Bank burde utvikle ...