Recent Submissions

 • Comment [about "Can a statistician deliver? by Platek and Särndal] 

  Nordbotten, Svein (Journal article, 2001)
  "Can a statistician deliver?" by Platek and Särndal is one of the important recent articles on the activities of national statistical institutes (NSIs). Their discussion covers many questions, including statistics disseminated ...
 • Lavere bensinavgifter - god miljøpolitikk? 

  Bye, Torstein; Døhl, Øystein; Sommervoll, Dag Einar (Journal article, 2000)
  Regjeringen foreslår reduserte bensinavgifter. Dette vil øke forurensingen fra biltrafikken. Det kan imidlertid argumenteres godt for et slikt opplegg, også i miljosammenheng. Supplering med kostnadseffektive CO2-avgifter ...
 • Kommentarer til Nasjonalbudsjettet 2011 

  Holmøy, Erling (Journal article, 2010)
  De fleste kommentarer til Statsbudsjettet (SB) består av relativt rituell kritikk og skuffelse fra politisk opposisjon og interessegrupper over hvordan regjeringen vil prioritere innenfor sin ramme, i 2011 anslått til ...
 • Gjeldskrisen 

  Moum, Knut (Journal article, 1991)
  Gjeldskrise er på nytt blitt et sentralt ord i norsk dagligtale. Assosiasjonene går tilbake til pari-politikken i 1920-årene , og konsekvensene den hadde for mange gårdbrukere.I dag brukes uttrykket hovedsaklig om situasjonen ...
 • Rentefradrag, boligskatt og boligmarked - noen kommentarer rundt "Skattemeldingen" 

  Moum, Knut (Journal article, 1987)
  Skattefordelen ved boliginvesteringene innebærer en subsidiering av slike investeringer i forhold til finansielle plasseringer. Det nåværende system for boligbeskatning kan neppe sies å ha en ønskelig fordelingsmessig ...
 • Britiske økonomers syn på Thatcher-regjeringens økonomiske politikk 

  Cappelen, Ådne (Journal article, 1982)
  Et av hovedpunktene i den britiske regjeringens økonomiske politikk er å dempe inflasjonen ved hjelp av en stram pengepolitikk. Denne politikken blir vurdert svært ulikt av de ulike makroøkonomiske forskningsmiljøene i ...
 • Noen synspunkter på Nasjonalbudsjettet 2001 

  Moum, Knut (Journal article, 2000)
  Nasjonalbudsjettet er trolig det viktigste offentlige styringsdokumentet i Norge. Her oppsummerer Regjeringen sine politiske hovedmål, presenterer en analyse av den økonomiske situasjonen overfor Storting og allmennhet, ...
 • Kommentar til Nasjonalbudsjettet - 1989 

  Cappelen, Ådne (Journal article, 1988)
  Den sittende regjering har sterk tro på at etterspørselsregulering er et ganske effektivt virkemiddel for å styre aktivitetsnivået i økonomien. I mange år har denne tilsynelatende enkle resept vært betraktet med stor skepsis ...
 • Konkurransen under debatt : innledningsforedrag til Sosialøkonomenes høstkonferanse 

  Aukrust, Odd (Journal article, 1963)
  I klassisk sosialøkonomisk teori blir, som vi vet, konkurransen tildelt en dobbelt rolle. Konkurransen blir for det første oppfattet som drivkraften i det økonomiske framskrittet. Den straffer den udyktige og belønner ...
 • Kontantstøtten : svar til Thoresen og Løyland (TL) 

  Strøm, Steinar (Others, 1998)
  Fra og med 1.1. 1999 (oppstart for 1 åringer i august 1998) vil de foreldre som sier nei til en statsstøttet barnehageplass få utbetalt statsstøtten. Klarere kan en vel ikke få sagt at en skal få betalt for ikke å ...
 • Kontantstøtten 

  Strøm, Steinar (Journal article, 1998)
  Det sterkeste argumentet for kontantstøtten er at den fører til at mødre blir hjemme med sine små barn. Det må ha vært regjeringens målsetting. Kontantstøtten kan føre til et langt lavere tilbud av arbeid fra gifte ...
 • Informasjon om lønnsutviklingen i samband med tariffoppgjør 

  Gåsemyr, Svein (Journal article, 1976)
  I min fagforening avd. 2-12 av NTL, har vi vært mye opptatt av at den informasjon som blir gitt i samband med lønnsoppgjørene er meget mangelfull for den enkelte lønnstaker, som skal gjøre seg opp en mening om hvilke ...
 • Om å ha gode ideèr - og litt til. 

  Aukrust, Odd (Others, 1987)
  Som et a pro pos til omtalen av Nobel-prisvinner Robert Solow gjengir vi nedenfor en beretning om hvordan det gikk til at Statistisk Sentralbyrå i sin tid begynte å interessere seg for økonomisk vekst. Artikkelen er med ...
 • Om flate skatter 

  Strøm, Steinar; Aaberge, Rolf (Others, 1997)
  I noen av de mikroøkonometriske analysene som vi har foretatt de siste årene, har vi sett på hvordan atferden til ektepar/samboere endrer seg når skattereglene endres. Modellen som er benyttet i disse analysene er ...
 • Sosialøkonomisk embetseksamen og striden om faget "Arbeidslære" : Et 60-års minne 

  Aukrust, Odd (Journal article, 1994)
  Forslaget til nyordning av det 2-årige statsøkonomiske studium i Oslo ble fremmet av professorene Oskar Jæger og I. Wedervang så tidlig som i desember 1930. De tenkte seg at det nye studium skulle ta 4-4/2 år, og ...
 • Avgift på tilfeldig kraft 

  Bye, Torstein (Others, 1988)
  I forbindelse med framleggelse av stats- og nasjonalbudsjettet for 1988 foreslo Regjeringen innføring av el.avgift på tilfeldig kraft. Argumentet for dette synes å være at kraft er kraft, og når vi har el.avgift på ...
 • Om skatt og inntektsulikhet 

  Aaberge, Rolf (Journal article, 1988)
  I forrige nummer av Sosialokonomen ga professor Tor Hersoug utredningen om inntektsdannelsen i Norge (NOU 1988:24) en kritisk omtale. En del av hans innvendinger er knyttet til kapitlet om den personlige inntektsfor ...
 • Smidig tilpasning av faglige utredninger til etterspørselen? 

  Schjelderup, Guttorm; Andvord, Gudrun Bugge; Holmøy, Erling; Håkonsen, Lars; Semmingsen, Lone (Others, 2006)
  Lederen i Økonomisk forum nr. 2 d.å. omtaler Rederiskatteutvalgets utredning. Lederen fremstår som en litt merkelig blanding av gjengivelse av utvalgsflertallets vurderinger og kritikk av disses innhold og form.
 • Tendensiøst om makroøkonomisk forskning : Kommentar til leder i Økonomisk Forum nr. 1-2000. 

  Nymoen, Ragnar (Others, 2001)
  Makroøkonomiske modeller oppsummerer kunnskap om viktige sammenhenger i samfunnsøkonomien. Likevel ligger det i sakens natur at de alltid vil være belemret med feil og mangler. Det kan dessuten tenkes at modellenes ...
 • Patenter, medisiner og økonomi 

  Larsen, Erling Røed (Others, 2001)
  Den farmasøytiske industrien ønsker å beskytte patenterte medisiner og prise dem slik at utviklingskostnadene dekkes og vel så det. Myndigheter og publikum ønsker at Afrika skal få livsnødvendige medisiner billig eller ...

View more