• Alfsen og Randers - misvisende kritikk 

   Bye, Torstein; Greaker, Mads (Others, 2007)
   Debatt om Lavutslippsutvalgets rapport NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge.
  • Avgift på tilfeldig kraft 

   Bye, Torstein (Others, 1988)
   I forbindelse med framleggelse av stats- og nasjonalbudsjettet for 1988 foreslo Regjeringen innføring av el.avgift på tilfeldig kraft. Argumentet for dette synes å være at kraft er kraft, og når vi har el.avgift på ...
  • Bom på målene 

   Bruvoll, Annegrete; Hasane, Sana (Others, 2010)
   Vårt hovedpoeng er at det er en manglende bevissthet rundt hvilke problemer en faktisk er ute etter å løse i avfallspolitikken. Disse må løftes fram og avklares før politikken settes ut i livet. I stedet løper man ...
  • Britiske økonomers syn på Thatcher-regjeringens økonomiske politikk 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1982)
   Et av hovedpunktene i den britiske regjeringens økonomiske politikk er å dempe inflasjonen ved hjelp av en stram pengepolitikk. Denne politikken blir vurdert svært ulikt av de ulike makroøkonomiske forskningsmiljøene i ...
  • Comment [about "Can a statistician deliver? by Platek and Särndal] 

   Nordbotten, Svein (Journal article, 2001)
   "Can a statistician deliver?" by Platek and Särndal is one of the important recent articles on the activities of national statistical institutes (NSIs). Their discussion covers many questions, including statistics disseminated ...
  • Dans rundt gullkalven – det samme som «rent seeking»? 

   Mork, Knut Anton (Others, 2001)
   "Vi må vel innse at verdiskaping i en markedsøkonomi er motivert like mye ut fra materialistiske profittmotiv som «rent seeking» er det. At førstnevnte tjener fellesskapet bedre og på den måten kan stå fram som moralsk ...
  • Er Statkraft en gjøkunge? 

   Johnsen, Tor Arnt (Others, 2001)
   Kommentar til markedsbasert kraftomsetning og oppkjøp av norsk kraftproduksjon.
  • Gjeldskrisen 

   Moum, Knut (Journal article, 1991)
   Gjeldskrise er på nytt blitt et sentralt ord i norsk dagligtale. Assosiasjonene går tilbake til pari-politikken i 1920-årene , og konsekvensene den hadde for mange gårdbrukere.I dag brukes uttrykket hovedsaklig om situasjonen ...
  • Hemmer oljepengene effektivisering av offentlig sektor? 

   Bye, Brita (Others, 2001)
   Dette innlegget skisserer noen dilemmaer en står overfor når det gjelder offentlig ressursbruk generelt og bruk av oljeinntektene spesielt, men gir på ingen måte noen fullgod beskrivelse av alle alternativer. Det er ...
  • Informasjon om lønnsutviklingen i samband med tariffoppgjør 

   Gåsemyr, Svein (Journal article, 1976)
   I min fagforening avd. 2-12 av NTL, har vi vært mye opptatt av at den informasjon som blir gitt i samband med lønnsoppgjørene er meget mangelfull for den enkelte lønnstaker, som skal gjøre seg opp en mening om hvilke ...
  • Innfasing av oljeinntekter : kommentar til Torvik 

   Johansen, Per Richard (Others, 2003)
   I en Aktuell kommentar i Økonomisk forum nr. 8 2003 drøfter Ragnar Torvik effekten av innføringen av handlingsregelen for finanspolitikken med referanse til det han kaller «den brede internasjonale faglitteratur» om ...
  • Kommentar til Nasjonalbudsjettet - 1989 

   Cappelen, Ådne (Journal article, 1988)
   Den sittende regjering har sterk tro på at etterspørselsregulering er et ganske effektivt virkemiddel for å styre aktivitetsnivået i økonomien. I mange år har denne tilsynelatende enkle resept vært betraktet med stor skepsis ...
  • Kommentarer til Nasjonalbudsjettet 2011 

   Holmøy, Erling (Journal article, 2010)
   De fleste kommentarer til Statsbudsjettet (SB) består av relativt rituell kritikk og skuffelse fra politisk opposisjon og interessegrupper over hvordan regjeringen vil prioritere innenfor sin ramme, i 2011 anslått til ...
  • Konkurransen under debatt : innledningsforedrag til Sosialøkonomenes høstkonferanse 

   Aukrust, Odd (Journal article, 1963)
   I klassisk sosialøkonomisk teori blir, som vi vet, konkurransen tildelt en dobbelt rolle. Konkurransen blir for det første oppfattet som drivkraften i det økonomiske framskrittet. Den straffer den udyktige og belønner ...
  • Kontantstøtten 

   Strøm, Steinar (Journal article, 1998)
   Det sterkeste argumentet for kontantstøtten er at den fører til at mødre blir hjemme med sine små barn. Det må ha vært regjeringens målsetting. Kontantstøtten kan føre til et langt lavere tilbud av arbeid fra gifte ...
  • Kontantstøtten : svar til Thoresen og Løyland (TL) 

   Strøm, Steinar (Others, 1998)
   Fra og med 1.1. 1999 (oppstart for 1 åringer i august 1998) vil de foreldre som sier nei til en statsstøttet barnehageplass få utbetalt statsstøtten. Klarere kan en vel ikke få sagt at en skal få betalt for ikke å ...
  • Kunstig skille mellom god og dårlig deflasjon? 

   Larsen, Erling Røed; Wangen, Knut Reidar (Others, 2004)
   Prisveksten i Norge har i perioder det siste året vært under null. Dette skyldes blant annet billigere import fra Kina og økt konkurranse i flynæringen, det vil si innenfor det man vanligvis klassifiserer som tilbudssideforhold. ...
  • Lavere bensinavgifter - god miljøpolitikk? 

   Bye, Torstein; Døhl, Øystein; Sommervoll, Dag Einar (Journal article, 2000)
   Regjeringen foreslår reduserte bensinavgifter. Dette vil øke forurensingen fra biltrafikken. Det kan imidlertid argumenteres godt for et slikt opplegg, også i miljosammenheng. Supplering med kostnadseffektive CO2-avgifter ...
  • Makroøkonomisk forskning i Norge 

   Cappelen, Ådne; Holmøy, Erling (Others, 2001)
   Debatt om makroøkonomisk forskning.
  • Markedsmakt og flaskehalser i kraftforsyningen 

   Fehr, Nils-Henrik M. von der; Johnsen, Tor Arnt (Others, 2002)
   Debatt om markedsmakt i kraftmarkedet.