Now showing items 1-20 of 3856

  • Macroeconomic shocks and the probability of being employed 

   Kornstad, Tom; Nymoen, Ragnar; Skjerpen, Terje (Discussion papers;675, Working paper, 1-01)
   Macroeconomic theories take polar views on the importance of choice versus chance. At the micro level, it seems realistic to assume that both dimensions play a role for individual employment outcomes, although it might be ...
  • Innvandring, innvandrere og livskvalitet. En litteraturstudie 

   Barstad, Anders (Rapporter;2017/3, Report, 2-03-17)
   Får innvandrere et bedre liv etter flyttingen til et annet land? Det er hovedtemaet i denne rapporten, som gir en oversikt over nyere forskning om innvandring og subjektiv livskvalitet, med hovedvekt på internasjonal ...
  • Dataarkiver 

   Aukrust, Odd; Nordbotten, Svein (Arbeidsnotater (Statistisk sentralbyrå) / IO;1969/2, Working paper, 1969)
   Den tradisjonelle måte å lage statistikk på, er ved undersøkelser i form av tellinger. Ved en telling blir opplysninger i de fleste tilfelle hentet inn på skjemaer fra individuelle oppgavegivere. Skjemaene undergis en ...
  • Etterhåndsstratifisering og estimering innen del-bestander 

   Dagsvik, John K. (Artikler;66, Working paper, 1974)
   Under bearbeidingen av resultatene fra de arbeidskraftundersøkelser Statistisk Sentralbyrå gjennomfører på utvalgsbasis, blir de som er intervjuet gruppert, etter kjønn og alder. En slik teknikk kalles etterhandsstrati ...
  • Statsansattes vurdering av arbeidsforholdene i staten 1977 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1979/9, Report, 1979)
  • Eksakte metodar for analyse av 2x2 tabellar 

   Aaberge, Rolf (Rapporter;1979/20, Report, 1979)
   Dei fleste matematisk-statistiske metodane som er utvikla til analyse av tabellar, byggjer på føresetnader om at talet på observasjonar i cellene er "stort". Haldorsen (1977a) og (1977b) omtalar metodar som kviler på ...
  • MAFO Makromodell for folketrygden. En skisse av en budsjettmodell 

   Koren, Charlotte (Rapporter;1979/6, Report, 1979)
  • Deltidsundersøkelsen 1978 

   Ellingsæter, Anne Lise (Rapporter;1979/4, Report, 1979-02-05)
   Undersøkelsen om deltidsarbeid 1978 er finansiert av Rasjonaliseringsdirektoratet. Undersøkelsen er planlagt av cand. sociol. Jorun Berg Slagnes, Norsk Produktivitetsinstitutt og planlegger Svein Gåsemyr, Statistisk ...
  • Det norske nasjonalregnskapet. Dokumentasjonsnotat nr. 14: Sektorberegninger for fiske og fangst 

   Røgeberg, Svein Lasse (Rapporter;1979/8, Report, 1979-05-02)
   I en serie av dokumentasjonsnotater blir det gjort detaljert rede for bruk av primærstatistikk, prinsipper og metoder i nasjonalregnskapsberegningene. Oversikt over planlagte og utgitte dokumentasjonsnotater er gitt som ...
  • Boligutgiftsbegrepet i forbruksundersøkelsene. En metodestudie 

   Dahl, Grete (Rapporter;1979/5, Report, 1979-05-02)
   Denne rapporten gir en vurdering av boligutgiftsbegrepet i Statistisk Sentralbyrås forbruksundersøkelser. Det er gjort rede for internasjonale anbefalinger for definisjon av boligutgiftene og foretatt sammenlikninger med ...
  • Undersøkelse av renholdsbedrifter 1977 

   Blaalid, Jon (Rapporter;1979/3, Report, 1979-06-05)
   Denne rapporten gir resultatene av en undersøkelse om renholdsbedriftenes virksomhet. Undersøkelsene er utarbeidd på oppdrag av en arbeidsgruppe som Kommunal- og arbeidsdepartementet har nedsatt.
  • Forbrukseiningar 

   Herigstad, Helge (Rapporter;1979/16, Report, 1979-06-13)
   Denne publikasjonen skisserer eit opplegg for å rekna ut forbrukseiningar. Dessutan gir publikasjonen resultat av utrekningar etter denne metoden på grunnlag åv forbruksundersøkingane i åra 1973-76. Byrået har tidlegare ...
  • Oppgavebyrden for små bedrifter 

   Blaalid, Jon (Rapporter;1979/14, Report, 1979-06-19)
   Ved flere anledninger har det framkommet synspunkter i den offentlige debatt som tyder på at Statistisk Sentralbyrås arbeid med å redusere oppgavebyrdene for små bedrifter er lite kjent. Denne rapporten gir en oversikt ...
  • Estimering av inntektsderiverte på tverrsnittsdata med målefeil 

   Skarstad, Odd (Rapporter;1979/7, Report, 1979-06-27)
   Statistisk Sentralbyrås Forbruksundersøkelser gir tverrsnittsdata over private husholdningers forbruk. Byrået gjennomfører også inntekts- og formuesundersøkelser, som delvis omfatter de samme husholdninger som deltar i ...
  • Skatter og overføringer til private. Historisk oversikt over satser m.v. årene 1969-1979. 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1979/12, Report, 1979-07-03)
   Ved skatteanalyser og liknende arbeid er det ofte behov for et arkiv med opplysninger om blant annet satsene for direkte og indirekte skatter, trygdeavgifter, visse trygdeytelser o.a. over et lengre tidsrom. Dette er ...
  • Statistikk fra det økonomiske og medisinske informasjonssystem. Alminnelige somatiske sykehus 1977 

   Statistisk sentralbyrå (Rapporter;1979/10, Report, 1979-07-09)
  • Substitusjonsmuligheter mellom energivarer 

   Stølen, Nils Martin (Rapporter;1979/11, Report, 1979-07-10)
   Denne rapporten er et bidrag til Statistisk Sentralbyrås arbeid med å utvikle en energimodell. Rapporten tar sikte på å belyse substitusjonsmuliahetene mellom energivarer i ulike næringer på grunnlag av nasjonalregnskapsdata.
  • Forbruksundersøkinga 1967-1977 samanlikna med nasjonalrekneskapen 

   Herigstad, Helge (Rapporter;1979/13, Report, 1979-07-17)
   Denne rapporten er ein metodestudie der utviklinga i det private forbruket i forbruksundersøkinga vert samanlikna med tilsvarande oppgåver i nasjonalrekneskapen. Dessutan vert endringane i matvareprisane i forbruksundersøkinga ...
  • Energibruk etter formål : End use of energy 

   Sæbø, Hans Viggo (Rapporter;1979/1, Report, 1979-07-19)