Recent Submissions

 • Langsiktige utfordringer i offentlig tjenestepensjon 

  Fredriksen, Dennis (Rapporter;2015/22, Research report, 2015-05)
  Pensjonsreformen fra 2011 er nå innarbeidet på mange områder. Spesielt er reformen gjennomført slik at alderspensjonen langt på vei fungerer som sparing til alderdommen, ved at en beregnet pensjonsformue skal fordeles ...
 • Skilsmisse blant norskfødte med innvandrerforeldre 

  Wiik, Kenneth Aarskaug (Rapporter;2015/21, Research report, 2015-05)
  Rapporten undersøker skilsmisse blant par der én eller begge ektefellene var norskfødte med innvandrerforeldre. Disse parene sammenliknes med ektepar der ektefellene var innvandrere eller uten innvandrerbakgrunn. Av ...
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2013 

  Sandnes, Toril; Østby, Lars (Rapporter;2015/23, Research report, 2015-05)
  Familieinnvandringen, det vil si personer som får opphold på grunnlag av familierelasjoner til noen i Norge, sto for 40 prosent av den ikke-nordiske innvandringen til Norge i perioden 1990-2013. Denne typen innvandring ...
 • Byer og miljø. Indikatorer for miljøutviklingen i ”Framtidens byer” 

  Haagensen, Trine (Rapporter;2015/20, Research report, 2015-04)
  Denne rapporten inneholder utvalgte indikatorer og statistikk som beskriver miljøstatus og miljøutviklingen i de ti største kommunene etter folketall, samt i to storbyregioner i Norge. Disse i alt 13 kommunene inngikk i ...
 • Fritidsaktiviteter 1997-2014: Barn og voksnes idrettsaktiviteter, friluftsliv og kulturaktiviteter. Resultater fra Levekårsundersøkelsene 

  Vaage, Odd Frank (Rapporter;2015/25, Research report, 2015-06)
  Formålet med denne rapporten er å gi en beskrivelse av nordmenns fritid slik den framstår i levekårsundersøkelsene fra 1997 til 2014. Hovedvekt er lagt på undersøkelsene fra 2007, 2011, 2013 og 2014. De tre siste ...
 • Bruk av gjødselressurser i jordbruket 2013. Metodebeskrivelse og resultater fra en utvalgsbasert undersøkelse 

  Gundersen, Geir Inge; Heldal, Johan (Rapporter;2015/24, Research report, 2015-05)
  Gjødselressurser har stor betydning for jordbruket, både i forhold til økonomi, agronomi og miljøpåvirkning. Forrige undersøkelse om lagring og bruk av husdyrgjødsel ble gjennomført i år 2000. Forvaltningen har derfor ...
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse 

  Egge-Hoveid, Kristin; Sandnes, Toril (Rapporter;2015/26, Research report, 2015-06)
  Rapporten beskriver innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre innenfor utdanning, arbeid og samfunnsliv i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Formålet er å gi en samlet fremstilling, som gjør det mulig å se ...
 • Kunnskapsstatus om fruktbarhet og samliv i Norge 

  Dommermuth, Lars; Hart, Rannveig Kaldager; Lappegård, Trude; Rønsen, Marit; Wiik, Kenneth Aarskaug (Rapporter;2015/31, Research report, 2015-06)
  Rapporten gir en oppdatert oversikt over norske studier på områdene fruktbarhet og samliv. Til tross for nedgang de siste årene, ligger fruktbarheten i Norge fortsatt høyere enn i de fleste andre europeiske land. ...
 • Flyttemønstre til og fra Oslo blant barn og unge 

  Stambøl, Lasse Sigbjørn (Rapporter;2015/28, Research report, 2015-06)
  Formålet med undersøkelsen er å vise flyttemønstrene blant barn og unge til og fra Oslo og innad i Oslo. Det er tilrettelagt flyttedata fra tidsperioden 2000-2013, samt forløpsdata for to kohorter av barn med registrert ...
 • Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge 

  Bjertnæs, Geir H. M. (Rapporter;2015/27, Research report, 2015-06)
  Et økende omfang av multinasjonale selskaper lokaliserer virksomhet i land med lav skatt. Dessuten flyttes overskudd fra land med høy skatt til land med lav skatt. Dette har ført til en skattekonkurranse som kan forklare ...
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2015 

  Rønneberg, Leiv Tore Salte (Rapporter;2015/30, Research report, 2015-06)
  Statistisk sentralbyrå gjennomfører ei årleg undersøking av foreldrebetalinga for fulltidsopphald i kommunale og private barnehagar for januar kvart år. Undersøkinga er no basert på ei totalteljing av alle kommunane i ...
 • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker 

  Borgan, Jens-Kristian; Texmon, Inger (Rapporter;2015/39, Research report, 2015-09)
  At det er forskjeller i dødelighet mellom ulike yrkesgrupper og enkeltyrker, er dokumentert i flere tidligere arbeider fra Statistisk sentralbyrå (SSB) med utgangspunkt i data om dødelighet fram mot slutten av 1990-tallet ...
 • Undersøkelse om bibliotekbruk 2015 

  Lagerstrøm, Bengt Oscar; Revold, Mathias Killengreen (Rapporter;2015/32, Research report, 2015-08)
  I denne rapporten presenteres hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks bruk av bibliotek 2015. Der det er naturlig sammenlignes resultatene med tidligere undersøkelser om bibliotekbruk i 1998 og 2005. ...
 • Utgifter til behandling hos tannlege. Ein sosioøkonomisk analyse av vaksne mottakarar av folketrygdrefusjonar 

  Ekornrud, Trond; Skjøstad, Othilde; Texmon, Inger (Rapporter;2015/40, Research report, 2015-09)
  Den vaksne befolkninga 21 år og eldre skal i utgangspunktet betale for behandling hos tannlege og tannpleiar sjølve. Folketrygda gir likevel heil eller delvis økonomisk støtte til personar med særlege tannbehandlingsbehov, ...
 • Effect on firm performance of support from Innovation Norway 

  Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Iancu, Diana; Raknerud, Arvid (Rapporter;2015/35, Research report, 2015-08)
  In this report we study possible effects of government support to firms from Innovation Norway (IN) – a government agency that aims to promote firm growth through innovation programs, regional support and other industrial ...
 • Evaluering av pensjonsreformen – Direkte konsekvenser for arbeidsstyrken og offentlige budsjetter 

  Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2015/37, Research report, 2015-08)
  Pensjonsreformen vil virke etter intensjonen på lengre sikt. Innsparingen i utgiftene til alderspensjon blir større jo mer levealderen øker: Den årlige besparelsen anslås å komme opp i 82 milliarder kroner i 2060. ...
 • Norskopplæring og sysselsetting blant innvandrere som fikk opphold i 2009 

  Moafi, Hossein (Rapporter;2015/38, Research report, 2015-09)
  I 2009 fikk 12 800 innvandrere oppholdstillatelse, og de hadde samtidig rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 64 prosent av disse var i arbeid eller under utdanning, mens 3 prosent var mottakere ...
 • Samferdsel og miljø 2015. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren 

  Kolshus, Kristine (Rapporter;2015/34, Report, 2015-08)
  Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med internasjonale datakilder. ...
 • Introduksjonsordningen - en resultatstudie 

  Blom, Svein; Enes, Anette Walstad (Rapporter;2015/36, Research report, 2015-09)
  Rapporten presenterer resultater fra en analyse av 13 715 flyktninger som avsluttet den obligatoriske introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere i årene 2007-2011 og var registrert bosatt i landet året etter. Siktemålet ...
 • Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn. Analyse av mulige effekter av lik valgdeltakelse blant personer med og uten innvandrerbakgrunn 

  Kleven, Øyvin (Rapporter;2015/33, Research report, 2015-08)
  Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i stortingsvalg og kommunestyre og fylkestingsvalg er lavere enn i majoritetsbefolkningen. Person med innvandrerbakgrunn en samlebetegnelse for personer som enten er ...

View more