Recent Submissions

 • Equal predictability test for multi-step-ahead system forecasts invariant to linear transformations 

  Hungnes, Håvard (Discussion Paper;No. 931, Working paper, 2020-05)
  The paper derives a test for equal predictability of multi-step-ahead system forecasts that is invariant to linear transformations. The test is a multivariate version of the Diebold-Mariano test. An invariant metric for ...
 • MODIS IV: Detaljerte virkningstabeller for 1978 

  Cappelen, Ådne; Ivås, Eva; Sand, Paal (Rapporter;1980/16, Research report, 1980-05-16)
  I denne publikasjonen blir det lagt fram virkningstabeller bygd på MODIS IV. Slike tabeller har blitt beregnet helt siden modellen kom i regulær drift i 1973, og har i første rekke vært et nyttig supplement til de vanlige ...
 • Radio- og fjernsynsundersøkelsen januar-februar 1980 

  Unknown author (Rapporter;1980/19, Research report, 1980-07-25)
  Radio- og fjernsynsundersøkelsen 1980 er utført etter oppdrag fra Norsk rikskringkasting. Undersøkelsen dekker programdagene 26. januar - 5. februar. Undersøkelsen er planlagt av forsker Sigurd Høst og konsulent Trygve ...
 • Skatter og overføringer til private: Historisk oversikt over skatter mv. årene 1969-1980 

  Unknown author (Rapporter;1980/20, Research report, 1980-06-10)
  Ved skatteanalyser og liknende arbeid er det ofte behov for et arkiv med opplysninger om satsene for direkte og indirekte skatter, trygdeavgifter, visse trygdeytelser o . a . over et lengre tidsrom. Dette er bakgrunnen ...
 • Optimal kapasitet og fastkraftpotensial i et vannkraftsystem 

  Bjerkholt, Olav; Olsen, Øystein (Rapporter;1980/21, Research report, 1980-06-20)
  Statistisk Sentralbyrå har i de seinere år arbeidet i betydelig omfang med analyse og forskning omkring energispørsmål. Denne rapporten er del av et forskningsprosjekt som hovedsakelig er finansiert av Norges Almenvitenskapelige ...
 • Dagbøker med og uten faste tidsintervaller: En sammenlikning basert på prøveundersøkelse om tidsnytting 1979 

  Lingsom, Susan (Rapporter;1980/18, Research report, 1980-06-18)
  I denne rapporten sammenliknes erfaringer med to ulike typer dagbøker fra en prøveundersøkelse om tidsbruk i 1979. Bare den ene av de to dagboktypene var inndelt i faste tidsintervaller. Rapporten er et ledd i arbeidet ...
 • Statistikk fra det økonomiske og medisinske informasjonssystem: Alminnelige somatiske sykehus 1978 

  Carlson, Otto (Rapporter;1980/10, Research report, 1980-04-08)
  Denne publikasjonen inneholder statistikk for 1978 bygd på data fra Det Økonomiske og medisinske informasjonssystem (ØMI) . Tabellene omfatter alminnelige somatiske sykehus i følgende 10 fylker: Østfold, Hedmark, Oppland, ...
 • En vurdering av dødsårsaksstatistikken: Feil på dødsmeldingene : Evaluation of the Cause-of-Death-Statistics 

  Glattre, Eystein; Blix, Ellen (Rapporter;1980/13, Lecture, 1980-08-29)
  Den dødsårsaksstatistikk som utarbeides av Statistisk Sentralbyrå, bygger på meldinger om dødsfall som utstedes av landets leger. Den kan derfor ikke være mer virkelighetstro enn materialet den bygger på. Dette materialet ...
 • Fylkesvise elektrisitetsprognoser for 1985 og 1990: En metodestudie 

  Unknown author (Rapporter;1980/6, Research report, 1980-01-16)
  Dette arbeidet utgjør innstillingen fra et utvalg nedsatt av Olje- og energidepartementet for å vurdere utviklingen i fylkenes energiforbruk. Gruppe for ressursregnskap i Statistisk Sentralbyrå har vært sekretariat for ...
 • Yrke og fødsel: En undersøkelse over betydningen av kvinners yrkesaktivitet for opptreden av fosterskader : Occupation and Outcome of Pregnancy 

  Bjerkedal, Tor (Rapporter;1980/9, Research report, 1980-03-14)
  Denne rapporten gjør rede for resultatene fra en undersøkelse om sammenhenger mellom nyfødte barns helsetilstand og mødrenes yrkesforhold. Framstillingen er utarbeidd på grunnlag av en mer omfattende rapport som forelå i ...
 • Den statistiske behandlingen av oljevirksomheten 

  Unknown author (Rapporter;1980/15, Research report, 1980-05-29)
  Statistisk Sentralbyrå har støtt på en rekke prinsipielle og praktiske problemer i arbeidet med statistikken over oljevirksomheten på norsk område. Denne rapporten gir en oversikt over de prinsipper og definisjoner Byrået ...
 • Ressursregnskap for jern 

  Melien, Torgeir (Rapporter;1980/12, Research report, 1980-04-23)
  I denne rapporten legger Statistisk Sentralbyrå fram et ressursregnskap for jern for året 1976. Regnskapet gir blant annet oversikt over samlet tilgang og bruk av jern i den norske Økonomien med beregninger av hvor mye ...
 • Import Share Functions in Input-Output Analysis 

  Frenger, Petter (Rapporter;1980/14, Research report, 1980-05-21)
  De norske planleggingsmodellene MODIS og MSG bruker en importandelsmatrise for å bestemme importnivået. Elementene i denne matrisen er, med unntak av mulige eksogene endringer, antatt konstante. Modellen som presenteres ...
 • Hovedklassifiseringa i arealregnskapet 

  Lone, Øyvind (Rapporter;1980/8, Research report, 1980-02-25)
  Denne rapporten gjør rede for klassifiseringsprinsippene som følges i Statistisk Sentralbyrås arbeid med å utvikle et arealregnskap som del av ressursregnskapet. Rapporten gir en detaljert oversikt over klassene i ...
 • Analyse av utviklingen i elektrisitetsforbruket 1978 og første halvår 1979 

  Unknown author (Rapporter;1980/7, Research report, 1980-04-25)
  Dette arbeidet utgjør innstillingen fra et utvalg nedsatt av Olje- og energidepartementet for å analysere utviklingen i elektrisitetsforbruket i 1978 og første halvår 1979. Gruppe for ressursregnskap i Statistisk Sentralbyrå ...
 • Consumer Demand in Norwegian Households 1973-1977: A Data Base for Micro-Econometrics 

  Biørn, Erik; Jansen, Eilev S. (Rapporter;1980/4, Research report, 1979-12-20)
  Perspektivene for okonometriske konsumanalyser ble betydelig utvidet da Statistisk Sentralbyrå gikk over til løpende innsamling av individuelle forbruksdata fra og med året 1974. Tidligere ble det gjennomført større ...
 • Kvartalsserier for brukerpriser på realkapital i norske produksjonssektorer 

  Biørn, Erik; Fosby, Hans Erik (Rapporter;1980/3, Research report, 1979-12-21)
  I makro-økonomisk modellarbeid er det ofte ønskelig å ha et mål for prisen på tjenester fra produksjonsfaktoren realkapital. Slike priser kan bare unntaksvis observeres som markedsstørrelser. I denne rapporten presenteres ...
 • Skattemodellen LOTTE: Testing av framskrivingsmetoder 

  Hovland, Ole K. (Rapporter;1980/5, Research report, 1980-01-11)
  Byrået har flere modeller som bl.a. brukes til å analysere ulike sider av skattesystemet. For mange formal vil det være behov for å framskrive datagrunnlaget i modellene til mer aktuelle beregningsår. Denne rapporten tar ...
 • Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1975-1978 

  Unknown author (Rapporter;1980/2, Research report, 1979-12-21)
  Årlige totalregnskap for fiskenæringen utarbeides i Statistisk Sentralbyrå etter oppdrag av Budsjettnemnda for fiskenæringen. Totalregnskapet brukes av representanter for fiskenæringen og myndighetene under forhandlingene ...
 • Energy in a Multi-Sectoral Growth Model Energi i en flersektor vekstmodell 

  Longva, Svein; Lorentsen, Lorents; Olsen, Øystein (Rapporter;1980/1, Research report, 1979-12-21)
  Denne rapporten er en noe revidert versjon av et notat til "The Seventh International Conference on Input-Output Techniques" som ble avholdt i Innsbruck 9.-13. april 1979. Med utgangspunkt i MSG-modellen har Statistisk ...

View more