Recent Submissions

 • Treffer vi? En sammenligning av forskjellige utdanningsframskrivninger 

  Gjefsen, Hege Marie (Notater / Documents;2019/41, Working paper, 2019-11-13)
  I dette notatet evaluerer vi modellen som brukes til å framskrive arbeidsstyrke etter utdanning, og diskuterer hva slike framskrivinger kan bidra med. Vi tar for oss resultater fra MOSART, som er en mikrosimuleringsmodell, ...
 • Kyrkjeleg fellesråd – rapportering 2019. Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen 

  Arodi, Corretta Aluoch (Notater / Documents;2019/39, Report, 2019-11-05)
  Notatet « Kyrkjeleg fellesråd-rapportering 2019» er meint å vere ei samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av årsrekneskapen til rekneskapsrapport. Erfaringane visar at det er eit behov for eit ...
 • Rusundersøkelsen 2019. Dokumentasjonsrapport 

  Todorovic, Jovana (Notater / Documents;2019/38, Report, 2019-11-04)
  Denne rapporten dokumenterer gjennomføringen av Rusundersøkelsen 2019. Statistisk sentralbyrå har gjennomført denne undersøkelsen årlig siden 2012. Undersøkelsen er finansiert av Folkehelseinstituttet (FHI). Hovedformålet ...
 • Metodedokumentasjon om imputering av byggeår til fritidsbygg 

  Li, Lisa; Jentoft, Susie (Notater / Documents;2019/40, Working paper, 2019-11-08)
  Prosjektet startet i 2018 for å utvikle en metode for vurdering av nye fritidsbygg uten byggeår. Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over nye fritidsbygg, spesielt bygg bygd de siste 5 årene. Hvert år registreres ...
 • Historisk statistikk for olje- og gassvirksomheten. Tidsserier og dokumentasjon 

  Frøysa Skullerud, Håkon (Notater / Documents;2019/22, Working paper, 2019-05-29)
  Lange og sammenlignbare tidsserier med statistikk kan fortelle viktige historier som ikke kommer fram i de korte øyeblikksbildene som ofte publiseres i dagens statistikker. Tidligere ble slike tidsserier publisert i ...
 • KOSTRA-rapportering 2019. Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap 

  Kringlebotten, Marit (Notater / Documents;2019/37, Working paper, 2019-11-01)
  Notatet «KOSTRA-rapporteringen 2019» er ment å være en samling av informasjon til hjelp i filoppbygging og konvertering av kommunenes interne årsregnskap til årsregnskap i henhold til KOSTRA. Erfaringene viser at det er ...
 • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet. Teknisk dokumentasjonsrapport 

  Todorovic, Jovana; Båshus, Trond; Strand Støren, Kristina (Notater / Documents;2019/26, Working paper, 2019-06-24)
  Denne rapporten beskriver SSBs arbeid våren 2019 med å etablere en webplattform for måling av livskvalitet. Dette arbeidet er finansiert av Helsedirektoratet og utgjør et steg i etableringen av et helhetlig nasjonalt system ...
 • Hva er energiintensitet, og hvordan kan den måles? 

  Lundeby Grimstad, Martin (Notater / Documents;, Working paper, 2019-06-19)
  Energieffektivitet er viktig for å utnytte de ressursene vi har på en best mulig måte og for å redusere kostnader for den enkelte, næringslivet og for samfunnet. Det finnes ulike metoder for å beregne energiintensiteter ...
 • En tilnærmet sammenheng mellom rullerende tremånedersvekst og månedsvekst i Månedlig nasjonalregnskap 

  Kvåle Helliesen, Magnus (Notater / Documents;2019/23, Working paper, 2019-06-17)
  I september 2018 begynte Statistisk sentralbyrå å publisere Månedlig nasjonalregnskap. I den forbindelse publiseres månedsvekst og såkalt rullerende tremånedersvekst for makroøkonomiske hovedstørrelser. Dette notatet viser ...
 • Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen. Indikatorer beregnet for Skoleporten 2019 

  Steffensen, Kjartan; Kalcic, Maja (Notater / Documents;2019/21, Working paper, 2019-05-23)
  Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i januar 2017 for første gang skolebidragsindikatorer for alle grunnskolene i landet (SSB Rapport 2017/2), da for de sammenslåtte årgangene 2010 og 2011, 2012 og 2013, samt 2014 og ...
 • Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon – tredje runde (NorLAG3). Dokumentasjonsrapport 

  Torsteinsen, Arnhild; Holmøy, Aina (Notater / Documents;2019/25, Working paper, 2019-06-24)
  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i 2017 den tredje runden med datainnsamling for den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG3) på oppdrag fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA. NorLAG er en ...
 • Arbeidsgrupperapporter 2019. KOSTRA 

  Unknown author (Notater / Documents;2019/, Working paper, 2019-08-19)
  Dette notatet omfatter rapporter fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet av statistikk. Representantene i arbeidsgruppene ...
 • Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal. Dokumentasjonsnotat 

  Strand Støren, Kristina; Todorovic, Jovana (Notater / Documents;2019/33, Working paper, 2019-08-30)
  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2019 en pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Regionrådet for Hallingdal. Formålet med pilotundersøkelsen var todelt: å gi ...
 • Stortingsvalgundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsnotat 

  Falnes-Dalheim, Elisabeth; Snellingen Bye, Lise (Notater / Documents;2019/29, Working paper, 2019-08-12)
  Stortingsvalgundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Formålet med undersøkelsen var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen. Stortingsvalgundersøkelsen ...
 • Årsverk i helsestasjonsog skolehelsetjenesten. En kvalitetsvurdering av årsverk fordelt mellom de ulike deltjenestene i 2017 

  Thonstad, Merete; Ekornrud, Trond (Notater / Documents;2019/34, Working paper, 2019-09-27)
  Hovedformålet med notatet er å analysere og vurdere kvaliteten på årsverksdata fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder de innrapporterte tallene i KOSTRA-skjema 1 fordelt på de ulike deltjenestene og årsverkstall ...
 • Kjørelengdestatistikk. Endringer i metode og beregninger 2018 

  Lund, Vidar (Notater / Documents;2019/32, Working paper, 2019-08-27)
  Statistikk for samlede og gjennomsnittlige årlige kjørelengder for den norske bilparken ble første gang publisert i 2009. Oppdaterte beregninger av kjørelengdene har siden blitt offentliggjort hvert år basert på ...
 • Hvem etablerer eget foretak? Om etablerere og etableringer i Norge 

  Fjærli, Erik; Kittilsen, Marte O. (Notater / Documents;2019/28, Working paper, 2019-08-05)
  Dette notatet presenterer deskriptiv statistikk om etablerere og etableringer i Norge.Videre gjengir vi noen resultater fra sammenlignende internasjonale studier fra OECD og SSB-analyser av jobbstrømmer. Notatet trekker ...
 • Eurostudent VII. Documentation report 

  Snellingen Bye, Lise; Lundgaard, Lisa Birgitta (Notater / Documents;2019/36, Working paper, 2019-10-17)
  The Eurostudent survey is conducted every three years. The survey is part of the European Eurostudent survey that is being conducted in about 30 European countries. The aim is to obtain knowledge on students’ living ...
 • Registerbasert byggstatistikk. Dokumentasjon og videre arbeid 

  Holst Bloch, Vilni Verner; Svenkerud, Simen (Notater / Documents;27, Working paper, 2019-07-31)
  Formålet med dette notatet er å dokumentere produksjonen og kvaliteten av den registerbaserte bygningsstatistikken i SSB. Bygningsmassestatistikken ble første gang publisert i 2006, mens byggearealstatistikken ble første ...
 • Transport med varebiler 2018. Dokumentasjonsnotat 

  Otterlei Fjørtoft, Torstein (Notater / Documents;2019/31, Working paper, 2019-08-23)
  Formålet med undersøkelsen av transport med varebiler (små godsbiler) som SSB gjennomførte i 2018 var å gi bedre oversikt over dette transportsegmentet som har en viktig rolle i godstransporten i Norge. Små godsbiler er ...

View more