• Mediebruksundersøkelsen 2014 : Dokumentasjonsrapport 

   Amdam, Sverre (Notater / Documents;2017/27, Working paper, 2017)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier siden 1967. Fra og med 1991 har SSB gjennomført kvartalsvise mediebruksundersøkelser, som har blitt sammenfattet i en årlig rapport. ...
  • Mediebruksundersøkelsen 2015 Dokumentasjonsrapport 

   Amdam, Sverre (Notater / Documents;2017/25, Working paper, 2017-06-13)
   Statistisk sentralbyrå har gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier siden 1967. Fra og med 1991 har SSB gjennomført kvartalsvise mediebruksundersøkelser, som har blitt sammenfattet i en årlig rapport. Formålet ...
  • Mediebruksundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport 

   Ottestad, Arne Knut (Notater / Documents;2019/3, Working paper, 2019-01-14)
   I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Mediebruksundersøkelsen 2017. SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB ...
  • Mediebruksundersøkelsen 2018: Dokumentasjonsrapport 

   Lundegaard, Lisa Birgitta (Notater / Documents;2019 / 19, Working paper, 2019-04-11)
   I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Mediebruksundersøkelsen 2018. Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner (SSB) har stått for innsamlingen av dataene i undersøkelsen, ...
  • Menneskerettighetssituasjonen til beboere i sykehjem . Operasjonalisering og tallfesting ved hjelp av SSBs statistikk over kommunale omsorgstjenester 

   Otnes, Berit (Notater / Documents;2018/28, Working paper, 2018-06-28)
   Notatet er en gjennomgang av variabler og indikatorer som inngår i eller ligger til grunn for SSBs helse- og omsorgsstatistikk, og som kan være med å belyse menneskerettighetssituasjonen for eldre i sykehjem. I den ...
  • Metodedokumentasjon om imputering av byggeår til fritidsbygg 

   Li, Lisa; Jentoft, Susie (Notater / Documents;2019/40, Working paper, 2019-11-08)
   Prosjektet startet i 2018 for å utvikle en metode for vurdering av nye fritidsbygg uten byggeår. Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over nye fritidsbygg, spesielt bygg bygd de siste 5 årene. Hvert år registreres ...
  • Miljøøkonomiske virkemidler. Dokumentasjon av statistikken 

   Braathu, Trine Heill (Notater / Documents;2017/10, Working paper, 2017-02-03)
   Statistikk om miljøøkonomiske virkemidler ble første gang publisert i 2014. Denne dokumentasjonen beskriver produksjonsprosessen for statistikken om miljøøkonomiske virkemidler og inneholder blant annet bakgrunnen for ...
  • Mobilitet i arbeidsmarkedet. Om måling av jobbstrømmer 

   Næsheim, Helge (Notater / Documents;2018/14, Working paper, 2018-04-12)
   Formålet med notatet er todelt. Først beskrives ulike typer av strømmer som skjer i arbeidsmarkedet. Deretter går vi grundig inn på en av disse typene som betegnes som jobbstrømmer. For denne presenteres også en del ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2013 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2014/40, Working paper, 2014-11)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen SSB har estimert til å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2014 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2015/7, Working paper, 2015-01)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen SSB har estimert til å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste elleve årene og beregner ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2015 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2016/07, Working paper, 2016-02)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen SSB har estimert til å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2016 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2017/7, Working paper, 2017-01-24)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...
  • Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2017 

   Haglund, Anders (Notater / Documents;2018/03, Working paper, 2018-02-01)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...
  • Modell for beregning av boligformue: Oppdatert med tall for 2018 

   Takle, Mona; Medby, Per (Notater / Documents;2019 / 10, Working paper, 2019-02-14)
   Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige ...
  • Modellering av inn- og utvandring i mikrosimuleringsmodellen MOSART 

   Knudsen, Pål (Notater / Documents;2015/05, Working paper, 2015-01)
   Hensikten med notatet er å vise hvordan modellering av brutto inn- og utvandring har forbedret resultatene som produseres av MOSART. Tidligere versjoner av MOSART benyttet netto inn- og utvandring, noe som begrenset ...
  • Modellering av trafikk på kommunale veier. Beskrivelse av metode 

   Nordbeck, Ola; Langsrud, Øyvind (Notater / Documents;2015/46, Working paper, 2015-12)
   SSB kartlegger og sammenligner støyplager for flere kilder i forbindelse med et nasjonalt miljømål. Veitrafikk er den desidert største kilden til støyplager i Norge og nær halvparten av støyplagene fra veitrafikk var ...
  • MSG-4E : ligningssystem og variabeloversikt 

   Longva, Svein; Lorentsen, Lorents; Olsen, Øystein (Interne notater;nr 81/10, Working paper, 1981)
   Notatet gir en kortfattet oversikt over den formelle struktur i den makroøkonomiske modellen MSG-4E. I framstillingen er det lagt særlig vekt på å gi en komplett oversikt over modellens ligningssystem. Som vedlegg er ...
  • MSG-6 : utslippsmodellenes ligningsstruktur : teknisk dokumentasjon 

   Strøm, Birger (Notater / Documents;2000/22, Working paper, 2000)
   Siden 1986 har Statistisk sentralbyrå med jevne mellomrom presentert framskrivninger av utslipp til luft for en rekke forurensningskomponenter. Beregningene er først og fremst utført ved hjelp av ulike varianter av den ...
  • Muligheter for statistikk om utsendte arbeidstakere 

   Næsheim, Helge (Notater / Documents;2019 / 6, Working paper, 2019-01-31)
   Flere brukere av sysselsettingsstatistikk er interessert i å få tall for utsendte arbeidstakere. Dette er ansatte i utenlandske foretak som kommer til Norge i forbindelse med at foretaket har fått oppdrag. I notatet ...
  • Multinomial logit estimation of transition probabilities for workers in government sector, municipal sector, private sector with and without contractual pensions (AFP) and self-employed 

   Holtsmark, Bjart (Notater / Documents;2017/32, Working paper, 2017-09-21)
   To analyze the population's total work-up of rights and future payments for occupational pensions in public sectors, the current regulations for these schemes are incorporated into the microsimulation model MOSART. But in ...