Recent Submissions

 • Nasjonalregnskapets historie i Norge. Fra fri forskning til lovregulert statistikk 

  Halvorsen, Tore; Simpson, Liv Hobbelstad; Skoglund, Tor (Sosiale og økonomiske studier;112, Book, 2011)
  Abstract The Norwegian System of National Accounts has a long tradition compared with most other countries. In Norway the first phase of the history of national accounts was characterised by studies aiming at estimating ...
 • Inntektsulikhet og inntektsmobilitet i Norge 1986-1990 

  Aaberge, Rolf; Wennemo, Tom (Sosiale og økonomiske studier;nr 82, Book, 1993)
  I empiriske analyser av inntektsulikhet er det vanlig å fokusere på de relative forskjellene i årsinntekt mellom personer og mellom hushold og drøfte hvordan ulikheten i årsinntekt endrer seg over tid. Relative forskjeller ...
 • Døgnet rundt. Tidsbruk og tidsorganisering 1970-90 : tidsnyttingsundersøkelsene 

  Haraldsen, Gustav; Kitterød, Ragni Hege (Sosiale og økonomiske studier;nr 76, Book, 1992)
  I denne publikasjonen legger Statistisk sentralbyrå fram noen hovedresultater fra Tidsnyttingsundersøkelsen 1990-91 og sammenlikner resultatene med de tidligere tidsnyttingsundersøkelsene fra 1971-72 og 1980-81. ...
 • Vekst og fall blant norske industribedrifter Om nyetablering, nedlegging og omstilling 

  Klette, Tor Jakob; Mathiassen, Astrid (Sosiale og økonomiske studier;95, Book, 1996)
  Denne studien presenterer en omfattende analyse av vekstmonstre blant norske industribedrifter. Studien er delt i tre hoveddeler: Den første delen ser på betydningen av nyetablerte og nedlagte bedrifter for produksjon ...
 • MSG-EE : an applied general equilibrium model for energy and environmental analyses. 

  Alfsen, Knut H.; Bye, Torstein; Holmøy, Erling (Sosiale og økonomiske studier;96, Book, 1996)
  The economic research activity of Statistics Norway has been directed to a considerable extent towards the development of operational tools for policy analysis and planning. Given the importance of various environmental ...
 • Mikrosimulering i praksis Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier 

  Thoresen, Thor Olav (Sosiale og økonomiske studier;98, Book, 1998)
  De offentlige overføringene til barnefamiliene ble vurdert av et offentlig utvalg som avga sin innstilling i juni 1996 i NOU 1996:13 (Barne-og familiedepartementet 1996). Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå ble ...
 • Enslige forsørgere: Forsørgelse og levekår før og etter overgang til en ny livsfase 

  Kjeldstad, Randi (Sosiale og økonomiske studier;100, Book, 1998)
  Til grunn for denne rapporten ligger forskningsprosjektet Arbeids- og forsørgelsesmønster i eneforsørgerfasen, som har vært samfinansiert av Barne- og familiedepartementet, daværende Administrasjonsdepartementet, daværende ...
 • Projections of population, education, labour supply and public pension benefits. Analyses with the dynamic microsimulation model MOSART 

  Fredriksen, Dennis (Sosiale og økonomiske studier;101, Book, 1998)
  Norway, like most developed countries, is facing an ageing population from the beginning of the 21st century, and this may have large impacts on public pension expenditures. These relations are analysed with a dynamic ...
 • Et effektivt kraftmarked – konsekvenser for kraftkrevende næringer og regioner 

  Bye, Torstein; Hoel, Michael; Strøm, Steinar (Sosiale og økonomiske studier;102, Book, 1999)
  Store deler av den kraftkrevende industrien og treforedlingsindustrien har kraftpriskontrakter der prisene har vært fastsatt gjennom politiske prosesser, noe som har gitt denne industrien lavere kraftpriser enn andre ...
 • Social Costs of Air Pollution and Fossil Fuel Use – A Macroeconomic Approach 

  Rosendahl, Knut Einar (Sosiale og økonomiske studier;99, Book, 1998)
  Economic activity and environmental conditions are related to each other in several ways. Production and consumption may pollute the environment, and at the same time the state of the environment may affect the production ...
 • Norway's Uncertain Demographic Future 

  Keilman, Nico; Pham, Dinh Quang; Hetland, Arve (Sosiale og økonomiske studier;105, Book, 2001)
  The demographic future of any population is uncertain, but some of the many possible trajectories are more probable than others. Therefore, an exploration of the demographic future should include two elements: a range ...
 • Livsløp i støpeskjeen : utvalgte arbeider av Kari Skrede 

  Kitterød, Ragni Hege; Kjeldstad, Randi; Noack, Turid; Østby, Lars (Sosiale og økonomiske studier;106, Book, 2002)
  Den 21. februar 1942 ble det født 70 pikebarn i Norge, mens jentekullet fra hele dette året kom opp i 25 808 nyfødte. I 1961 tok 11 prosent av disse jentene artium. Til sammenlikning var det 15 prosent av de jevngamle ...
 • Jobb- og arbeidskraftsstrømmer i Norge og OECD En komparativ analyse av jobb- og 

  Dale-Olsen, Harald; Rønningen, Dag (Sosiale og økonomiske studier;104, Book, 2000)
  Denne studien består av tre deler. Studien ser først på betydningen ulike dataavgrensninger får for jobb- og arbeidskraftsstrømmene i Norge i perioden 4. kvartal 1996 til 4. kvartal 1997. Vi finner at både ved å definere ...
 • Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo 

  Blom, Svein (Sosiale og økonomiske studier;107, Book, 2002)
  Innvandrere sørger for befolkningsvekst i hovedstaden Ikke-vestlige innvandrere sto for over 83 prosent av befolkningsøkningen i Oslo fra 1988 til 2001. Tradisjonelt har innvandrerne vært sterkest representert i Oslo indre ...
 • Urban and regional labour market mobility in Norway 

  Stambøl, Lasse Sigbjørn (Sosiale og økonomiske studier;110, Book, 2005-03)
  Across Europe the competitiveness of urban and regional labour markets becomes an increasingly important task for regional and sector policies. Efficient matching of local demand and supply of labour at different qualification ...
 • Folketellinger gjennom 200 år 

  Soltvedt, Kjartan (Sosiale og økonomiske studier;109, Book, 2004)
  Folketellingene har vært en fast institusjon i norsk forvaltning og statistikk gjennom to århundrer. Denne publikasjonen tar for seg utvalgte emner fra folketellingenes historie, som koloniseringen av Bardu og Målselv, ...
 • MODAG –en makroøkonomisk modell for norsk økonomi 

  Boug, Pål; Dyvi, Yngvar; Johansen, Per Richard; Naug, Bjørn E. (Sosiale og økonomiske studier;108, Book, 2002)
  MODAG er en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, utviklet i Statistisk sentralbyrå. Den benyttes særlig som analyseverktøy av Finansdepartementet, men brukes også av Statistisk sentralbyrå til egne analyser og til ...
 • MODAG - en makroøkonomisk modell for norsk økonomi 

  Boug, Pål; Dyvi, Yngvar (Sosiale og økonomiske studier;Nr. 111, Book, 2008)
  MODAG er en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, utviklet i Statistisk sentralbyrå. Den benyttes særlig som analyseverktøy av Finansdepartementet, men brukes også av Statistisk sentralbyrå til egne analyser og til ...
 • Kunnskapens krav : om opprettelsen av Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå 

  Bjerkholt, Olav (Sosiale og økonomiske studier;Nr. 103, Book, 2000)
  I boken Kunnskapens krav portretteres fremtredende sosialøkonomer og politikere i Norge i tiden etter krigen. Boken er historien om opprettelsen av Forskningsavdelingen i 1950 og etableringen av nasjonalregnskapet i ...