• Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 : dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 

   Texmon, Inger; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2009/9, Research report, 2009)
   I denne rapporten dokumenteres et sett av resultater fra framskrivinger med modellen HELSEMOD der vi ser hvordan tilbud og etterspørsel for i alt 20 grupper av helse- og sosialpersonell vil utvikle seg fram mot 2030. ...
  • Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035 

   Hjemås, Geir; Zhiyang, Jia; Kornstad, Tom; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2019/11, Research report, 2019-05-09)
   Statistisk sentralbyrå har utarbeidet oppdaterte og forbedrede framskrivinger av tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell. Sammenlignet med de forrige framskrivingene som ble publisert i 2012, har vi utnyttet ...
  • Arbeidstilbudet i MODAG: En analyse av utviklingen i yrkesdeltakingen for ulike sosiodemografiske grupper 

   Lindquist, Kjersti-Gro; Sannes, Liv; Stølen, Nils Martin (Rapporter;1990/4, Research report, 1990-02-16)
  • Befolkningsutvikling, tilbud av arbeid og finansiering av det offentliges pensjonsutgifter 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Journal article, 2004)
   En aldring av den norske befolkningen i resten av dette århundret innebærer økte pensjonsutgifter for det offentlige. Slik dagens pensjonssystem er utformet må de yrkesaktive dekke dette. Utviklingen i demografi og tilbud ...
  • Behov for helsepersonell : demografiske og økonomiske rammebetingelser 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit L.; Holm, Inger; Holmøy, Erling; Nielsen, Vibeke Oestreich; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2009/38, Research report, 2009)
   Den sterke økningen i antall eldre de nærmeste tiårene innebærer en betydelig økning i behovene for helse- og omsorgstjenester, selv om mulige forbedringer i helsetilstanden på hvert alderstrinn drar i motsatt retning. ...
  • Demand and supply of labor by education towards 2030. Linking demographic and macroeconomic models for Norway 

   Bjørnstad, Roger; Gjelsvik, Marit Linnea; Godøy, Anna; Holm, Inger; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2010/39, Research report, 2010)
   Because of globalization and technological progress, most OECD-countries have seen a considerable growth in the demand for labor with higher skills and educational levels the past decades. In many countries, supply has ...
  • Education-specific labour force and demand in Norway in times of transition 

   Dapi, Bjorn; Gjefsen, Hege Marie; Sparrman, Victoria; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2016/31, Research report, 2016-11-15)
   This report analyzes the demand for labour in Norway between 2014 and 2035, and whether this demand corresponds to the educational composition of the labour force
  • Effects of demographic development, labour supply and pension reforms on the future pension burden 

   Fredriksen, Dennis; Stølen, Nils Martin (Discussion Papers;No. 418, Working paper, 2005)
   Abstract: A much higher old-age dependency ratio together with more generous pension benefits will lead to a substantial increase in the future pension burden in Norway. The challenges of financing the increasing pension ...
  • Etterspørsel etter arbeidskraft i norske industrinæringer 

   Stølen, Nils Martin (Rapporter;1983/29, Research report, 1983-11-21)
   Statistisk Sentralbyrå har under utvikling en kvartalsmodell for norsk Økonomi. Modellen har fått navnet KVARTS, og hovedformålet med modellprosjektet er å styrke Byråets beredskap for å kunne gjennomføre makro-Økonomiske ...
  • Fiscal effects of the Norwegian pension reform – A micro-macro assessment 

   Fredriksen, Dennis; Holmøy, Erling; Strøm, Birger; Stølen, Nils Martin (Discussion Papers;No. 821 (2015), Working paper, 2015)
   The main goal of the Norwegian pension reform of 2011 is to improve long run fiscal sustainability, not least through stronger labour supply incentives. We assess to what extent the reform is likely to live up to these ...
  • Fiscal effects of the Norwegian pension reform – A micro–macro assessment 

   Fredriksen, Dennis; Holmøy, Erling; Strøm, Birger; Stølen, Nils Martin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The main goal of the Norwegian pension reform of 2011 is to improve long run fiscal sustainability, not least through stronger labour supply incentives. We assess to what extent the reform is likely to live up to these ...
  • Fordelingsvirkninger av pensjonsreformen 

   Nicolajsen, Stian; Stølen, Nils Martin (Journal article; Peer reviewed, 2016-04-28)
   Pensjonsreformen har som mål å redusere den fremtidige veksten i statens utgifter til alderspensjon samtidig som pensjonssystemet fortsatt skal virke omfordelende. Fordelingsvirkningene av reformen er analysert gjennom ...
  • Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035 

   Dapi, Bjorn; Gjefsen, Hege Marie; Sparrman, Victoria; Stølen, Nils Martin; Cappelen, Ådne (Rapporter;2018/36, Research report, 2018-11-06)
   I denne rapporten studerer vi sysselsetting og arbeidsstyrke og hvilke drivkrefter som har betydning for sammensetningen av de to frem i tid. Vi framskriver sysselsetting og arbeidsstyrke i perioden 2016 til 2035 etter fem ...
  • Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040 

   Cappelen, Ådne; Dapi, Bjorn; Gjefsen, Hege Marie; Stølen, Nils Martin (Rapporter;2020/41, Research report, 2020-11-09)
   Rapporten viser framskrivinger av arbeidsstyrken og etterspørselen etter arbeidskraft på nasjonalt nivå for ulike utdanningsgrupper fram til 2040.
  • Godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel for de fleste typer arbeidskraft 

   Stølen, Nils Martin (Journal article, 2002)
   Med noen unntak ser det ut til å bli godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel for de fleste typer arbeidskraft i de nærmeste årene. Hjelpepleiere og ingeniører er to utdanningsgrupper det kan bli mangel på de nærmeste ...
  • Has growth in supply of educated persons been important for the composition of employment? 

   Stølen, Nils Martin; Åvitsland, Turid (Discussion Papers;No. 187, Working paper, 1997)
   In the Norwegian fabricated metal industry there has been a shift in demand from unskilled to skilled workers during the period 1972 to 1990, and relative demand for white collar employees has also increased. The paper ...
  • Helse- og sosialpersonell 2000-2014 : Faktisk utvikling mot tidligere framskrivinger 

   Stølen, Nils Martin; Bråthen, Remy; Hjemås, Geir; Otnes, Berit; Texmon, Inger; Vigran, Åsne (Rapporter;2016/19, Research report, 2016-05-23)
   Sysselsettingen i helse- og sosialtjenestene vokste med nær 100 000 årsverk fra 2000 til 2014. Økningen ble en god del sterkere enn SSB la til grunn ved årtusenskiftet. Uten innvandring hadde helsepersonellmangelen vært større.
  • Importandeler og relative priser: En MODAG-rapport 

   Stølen, Nils Martin (Rapporter;1983/33, Research report, 1983-12-02)
  • Importandeler og relative priser: En MODAG-rapport 

   Stølen, Nils Martin (Rapporter;1983/33, Research report, 1983-12-02)
   I Statistisk Sentralbyrå pågår det arbeid med å videreutvikle den makroøkonomiske modellen MODAG. I den forbindelse har det i lengre tid vært arbeidet med analyser av utviklingen i importandelene. Denne rapporten dokumenterer ...
  • Is there a NAIRU in Norway? 

   Stølen, Nils Martin (Discussion Paper;No. 56, Working paper, 1990-12)
   Unemployment in Norway stayed at a rather low level both in the sixties and the seventies. In the same period Norwegian manufacturing industries lost competitiveness. A lower rate of unemployment than the equilibrium rate, ...