Now showing items 41-60 of 426

  • A note on post-stratification when analyzing binary survey data subject to nonresponse 

   Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 1999)
   In this article we presents some results regarding the effect of post-stratification when analyzing binary survey data to nonresponse. Assuming that nonresponse depends on the variable of interest which is missing for ...
  • Gratis utslippskvoter versus differensierte karbonskatter 

   Bye, Brita; Nyborg, Karine (Journal article; Peer reviewed, 2000)
   Valget mellom omsettelige kvoter og avgifter i klimapolitikken har vært mye diskutert i den senere tid, både i Norge og internasjonalt. I praksis kan det se ut til at auksjonerte kvoter og uniforme karbonavgifter er ...
  • Skattereformen betraktet som et naturlig eksperiment 

   Thoresen, Thor Olav; Aarbu, Karl Ove (Journal article; Peer reviewed, 2000)
   I de siste årene har det vært en livlig diskusjon i USA omkring resultatene fra analyser som behandler skattereformer som "naturlige eksperiment". Etter Feldsteins (1995) påvisning av store effekter på skattbar inntekt av ...
  • Labor supply responses and welfare effects from replacing current tax rules by a flat tax: Empirical evidence from Italy, Norway and Sweden 

   Aaberge, Rolf; Colombino, Ugo; Strøm, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2000)
   This paper employs a microeconometric framework to examine the labor supply responses and the welfare effects from replacing current tax systems in Italy, Norway and Sweden by a flat tax on total income. The flat tax rates ...
  • A behavioral two-sex marriage model 

   Dagsvik, John K.; Brunborg, Helge; Flaatten, Ane S. (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   In this paper we propose a particular marriage model, i.e., a model for the number of marriages for each age combination as a function of the vectors of the number of single men and women in each age group. The model is ...
  • Et verdiskapende Norge : "pop internationalism" på norsk? 

   Holmøy, Erling (Journal article, 2001)
   Boken «Et verdiskapende Norge» argumenterer for en aktiv og selektiv næringspolitikk, og synes å ha fått godt gjennomslag for sine anbefalinger hos politikerne. I denne kommentaren reises en rekke innvendinger mot bokens ...
  • Axiomatic characterization of the Gini coefficient and Lorenz curve orderings 

   Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   This paper is concerned with distributions of income and the ordering of related Lorenz curves. By introducing appropriate preference relations on the set of Lorenz curves, two alternative axiomatic characterizations of ...
  • Rasjonalitet i jerntriangelet : rapport fra et tallspill 

   Nyborg, Karine; Støstad, Jan-Erik; Svendsen, Ingvild (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Vi har spilt et uhøytidelig tallspill i tre sentrale norske økonom-miljøer: Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. Bare 16 prosent av deltakerne avga et svar som var konsistent med spillets Nash-likevekt. ...
  • Er etikk god butikk 

   Aslaksen, Iulie; Synnestvedt, Terje (Journal article, 2001)
   Etiske retningslinjer er et aktuelt tema i debatten om forvaltning av oljefondet. I denne artikkelen drøfter vi om det er grunn til å tro at innføring av etiske retningslinjer i investeringsbeslutninger vil gi lavere ...
  • Du må være trenet i å samtale : Intervju med professor Arne Næss 

   Aslaksen, Iulie; Nyborg, Karine (Others, 2001)
   Arne Næss fyller 90 år 27. januar 2002. I dette intervjuet forteller han om sitt syn på økonomenes rolle i samfunns- og fagdebatt, om forskere som spesialister og generalister, og om forholdet mellom menneske og natur. – ...
  • The pattern of household savings during a hyperinflation: the case of urban China in the late 1980s 

   Aaberge, Rolf; Zhu, Yu (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   This paper presents evidence on household savings in urban regions of the Chinese provinces Sichuan and Liaoning based on data from the State Statistical Bureau's Urban Household Survey for the late 1980s. In this period ...
  • Skatteendringer siden 1992 - fakta og systembetraktninger 

   Scheel, Hans Henrik (Journal article, 2001)
   I forbindelse med skattereformen gikk Norge lenger enn de fleste andre OECD-landene med hensyn til å bygge bedrifts- og kapitalbeskatningen på enkelte gjennomgående prinsipper. Selv om det var bred politisk enig- het ...
  • Kyotoavtale uten USA - liten effekt for miljøet 

   Hagem, Cathrine; Holtsmark, Bjart (Journal article, 2001)
   USAs president George W. Bush har erklært at han ikke vil be Senatet ratifisere Kyotoprotokollen. I denne kommentaren presenteres derfor noen anslag på virkningene av å gjennomføre Kyotoprotokollen uten deltagelse fra ...
  • The Effects of Using Administrative Registers in Economic Short Term Statistics: The Norwegian Labour Force Survey as a Case Study 

   Thomsen, Ib; Zhang, Li-Chun (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   ABSTRACT: In the case of a single survey at one point in time, it is well known that combining administrative registers with survey data often substantially improves the quality of estimation. However, in short term ...
  • Noen prinsipielle kommentarer til Nasjonalbudsjettet 

   Holmøy, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Disposisjonen av de følgende kommentarene følger stort sett listen over hovedformålene med budsjettpolitikken. Disse slås fast på s. 60: 1. Hovedformålet er å styre bruken av fellesskapets midler til offentlig ...
  • Er det noen grunn til å skattlegge overføringer mellom generasjoner? 

   Thoresen, Thor Olav (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Arvens problematiske sider er velkjente og ikke minst utførlig beskrevet i kriminal-litteraturen. Her skal det imidlertid fokuseres på et potensielt gunstig aspekt ved arv - den kan underlegges beskatning til fordel ...
  • To pionerer i utviklingen av mikroøkonometri : James Heckman og Daniel McFadden 

   Dagsvik, John K. (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Begrepet mikroøkonometri benyttes ofte til å betegne kombinasjonen av mikroøkonomisk modellering, tilhørende metoder for statistisk inferens, samt empiriske anvendelser basert på mikrodata. James Heckman og Daniel ...
  • Konflikt mellom handel og miljø - eller burde miljøbevegelsen omfavne fri handel? 

   Greaker, Mads (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Mange frykter at liberalisering av handel og kapitalbevegelser vil lede til dårligere kår for miljøvernet. Siden miljøreguleringer påfører bedriftene kostnader til rensing, vil eksportbedrifter enten flytte fra strenge ...
  • Subsidiering av gasskraft - fornuftig politikk? 

   Kverndokk, Snorre; Rosendahl, Knut Einar (Journal article; Peer reviewed, 2002)
   Regjeringen har nylig lovet betydelig støtte til investeringer i CO2-frie gasskraftverk. I denne artikkelen vurderer vi om dette er fornuftig politikk eller ei. Ifølge økonomisk teori, er avgifter generelt det beste ...
  • En svakt begrunnet omlegging av norsk klimapolitikk 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2002)
   Tilleggsmeldingen om norsk klimapolitikk skal utgjøre deler av beslutningsgrunnlaget når Stortinget skal forholde seg til ratifikasjonsproposisjonen om Kyotoprotokollen og den varslede omleggingen fra CO2-avgifter til ...