• Er effekten av kontantstøtten spist opp av redusert barnetrygd? : barn i familier med lavinntekt 

   Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar (Journal article, 2007-09)
   Innføringen av kontantstøtten i 1998 medførte et klart inntektsløft for mange svaktstilte barnefamilier og bidro til å løfte mange barn over lavinntektsgrensen. Imidlertid ble barnetrygden redusert i den samme perioden. ...
  • Et verktøy for å måle utvikling i "fattigdom" : årlig rapport om økonomi og levekår for ulike grupper 

   Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar (Journal article, 2006-05)
   Har det blitt flere med lavinntekt – eller det som i dagligtale kalles "fattige" – de siste årene? Hvilke grupper har størst risiko for å havne under lavinntektsgrensen? Er det de yngre eller eldre som er mest økonomisk ...
  • Går økonomiske levekår i arv? : inntektsmobilitet mellom generasjoner 

   Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar (Journal article, 2010-06)
   Hvilken inntekt man har som voksen, påvirkes av hvilken type husholdning man vokser opp i som barn. Barn som tilhører husholdninger med eneforsørgere, lav inntekt, mottak av sosialhjelp, dårlig yrkestilknytning og lavt ...
  • Hver sjette europeer har lav inntekt : lavinntekt i Europa 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Epland, Jon (Journal article, 2006-05)
   Ikke noe europeisk land har klart å avskaffe lavinntekt, eller det som i dagligtale blir kalt fattigdom. Ifølge Eurostat har 72 millioner EU-borgere en så lav inntekt at de står i fare for å bli definert som fattige. I de ...
  • Hvor bor de? : barn i familier med vedvarende lavinntekt 

   Kirkeberg, Mads Ivar; Epland, Jon (Journal article, 2007-09)
   Det er store geografiske variasjoner i forekomsten av lavinntekt blant barn. Oslo og Drammen skiller seg ut blant byene ved å ha mange barn i familier med lave inntekter. Men også i en del småkommuner finner vi høye andeler ...
  • "Hvor stor var din inntekt i fjor?" : inntekt oppgitt i intervju og på selvangivelsen 

   Epland, Jon; Kirkeberg, Mads Ivar (Journal article, 2002-12)
   hvilken grad klarer folk å oppgi riktig inntekt i intervjuundersøkelser sammenlignet med det de på ære og samvittighet oppgir i selvangivelsen? Denne artikkelen viser at få personer oppgir en helt riktig inntekt når de ...
  • Større inntektsforskjeller : inntekt, lønn og forbruk 

   Epland, Jon; Lunde, Harald; Mørk, Eiliv (Journal article, 2005-09)
   Husholdningsinntektene økte noe mindre i 2003 enn året før, blant annet på grunn av svak lønnsvekst. Samtidig bidro et rekordstort aksjeutbytte til at inntektsulikheten økte. I 2003 hadde den rikeste tidelen av befolkningen ...
  • Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend : studenters inntekter 

   Epland, Jon; Gladhaug, Mona Furustad (Journal article, 2011-02)
   Stipend og lån fra Lånekassen utgjør en stadig mindre andel av norske studenters økonomi. I 2008 utgjorde dette kun 41 prosent av deres inntekt etter skatt. Yrkesinntektene har dermed blitt viktigere. Kun 6 prosent av ...
  • Økte inntekter og høyere forbruk : inntekt og forbruk 

   Epland, Jon; Mørk, Eiliv (Journal article, 2010-12)
   Det var et godt år for økonomien i norske husholdninger i 2008, selv om inntektene økte noe mindre enn året før. Inntektene økte for alle husholdningsgrupper, men mest blant de eldste. Den mest synlige konsekvensen av ...