Now showing items 1-20 of 495

  • 1 av 5 nyfødte har foreldre som har innvandret : fruktbarhet blant innvandrerkvinner 

   Foss, Aslaug Hurlen (Journal article, 2006)
   I dag har 20 prosent av alle nyfødte en eller to foreldre som er født i utlandet. Selv om dette tallet er høyt, ville samlet fruktbarhetstall uten innvandrerne i Norge vært 1,76 og ikke som nå 1,83 barn per kvinner (2004). ...
  • 100 år med redusert spedbarnsdødelighet 

   Pedersen, Anne Gro (Journal article, 2003)
   I 2000 døde 226 barn før fylte ett år. I løpet av 1900-tallet har det vært en dramatisk nedgang i slike dødsfall. De 226 barna tilsvarer 3,8 barn per 1 000 levendefødte. På 1950-tallet døde 35 barn per 1 000 levendefødte ...
  • 23 eller 38 prosent single? : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2008)
   I Aftenposten kunne vi 16. januar 2001 lese at en forsker kritiserte Statistisk sentralbyrå for å over­drive antallet og andelen «single husstander». Påstanden var at dette var «uredelig og ubrukelig statistikk», som bidro ...
  • 25 år med selvbestemt abort i Norge 

   Vigran, Åsne; Lappegård, Trude (Journal article, 2003)
   Lov om selvbestemt abort ble vedtatt 30. mai 1978 og trådte i kraft året etter. Motstanderne av loven fryktet økte aborttall. 25 år etter at loven ble vedtatt, er aborttallene nedadgående. Dette gjelder spesielt blant ...
  • 5 prosent har lagt seg under kniven : kosmetisk kirurgi 

   Ramm, Jorun; Soest, Tilmann von (Journal article, 2011)
   Kosmetisk kirurgi er et hyppig omtalt tema i media, men vi vet lite om hvor mange og hvem som blir operert. Tall fra levekårsundersøkelsen om helse i 2008 viser at nærmere 5 prosent i alderen 18-65 år, 7 prosent kvinner ...
  • Absolutte og relative tall : tall kan temmes! 

   Kristiansen, Jan Erik (Journal article, 2008)
  • Aldri har så mange skiftet parti 

   Aardal, Bernt; Valen, Henry; Karlsen, Rune (Journal article, 2002)
   Nesten fire av ti velgere (37 prosent) skiftet fra ett parti til et annet mellom 1997 og 2001. Arbeiderpartiet hadde rekordlav lojalitet: Bare drøyt halvparten (56 prosent) av Ap-velgerne i 1997 holdt fast på partiet i ...
  • Alt du tenker, er feil : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2011)
   «Alt du tenker, er feil», kunne New Scientist melde tidligere i år (14. mai). En liten overdrivelse, kanskje, men forskning har gjentatte ganger vist hvor sterkt vårt virkelighetsbilde er preget av illusjoner og feiloppfatninger.
  • Alvor og moro med navn : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2008)
   Blir vår livsskjebne formet av navnet vi blir tildelt? Er det mer sannsynlig at en Tandstad velger å bli tannlege enn en Brandstad? Kan navn som inneholder positivt ladede symboler, legge år til livet? De fleste lesere vil ...
  • Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge : sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 

   Aukrust, Inge; Gystad, Stein Olav (Journal article, 2003)
   Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. Oslo har den laveste andelen i offentlig forvaltning sett under ett, men den høyeste andelen i statlig forvaltning.
  • Arbeid 

   Lohne, Ylva; Rønning, Elisabeth (Journal article, 2004)
   Arbeidsmarkedet har vært preget av skiftende konjunkturer de siste tiårene. Svingningene har medført store endringer – særlig i arbeidsledighet, men også for sysselsetting, arbeidstid og uførepensjonering. Mer stabile ...
  • Avislesing ikke lenger for alle : aviser - opplag, lesing, abonnement 

   Høst, Sigurd; Vaage, Odd Frank (Journal article, 2010)
   Vi kjøper og leser aviser i mindre grad nå enn før. Samlet opplag går ned, og færre leser aviser regelmessig. Siden slutten av 1990-tallet har nedgangen vært størst blant de unge og de med lavest utdanning. Siden midten ...
  • - Bak apotekdisken, ikke foran tavla : studievalg i innvandrerbefolkningen 

   Henriksen, Kristin (Journal article, 2006-10)
   Ikke-vestlige innvandrere finner i stadig større grad veien til forelesningssalene og bibliotekene ved landets høgskoler og universiteter. Særlig er etterkommerne, eller de som er født i Norge med to utenlandsfødte foreldre, ...
  • Bare halvveis i satsingen på barns psykiske helse : helsestasjons- og skolehelsetjeneste 

   Kjelvik, Julie (Journal article, 2007)
   I opptrappingsplanen for psykisk helse er målsettingen 800 flere årsverk til psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i løpet av tiårsperioden 1999-2008. Kommunene ser ikke ut til å nå målet innen 2008. ...
  • Barn av høyt utdannede får mest støtte : levekårsundersøkelsen for studenter 2005 

   Løwe, Torkil (Journal article, 2007)
   Foreldrene er økonomiske støttespillere for om lag halvparten av studentene, viser Levekårsundersøkelsen for studenter 2005. Yngre, enslige, heltidsstudenter og studenter med lav arbeidsinntekt får oftere støtte enn andre. ...
  • Barn bor med far når far bor med mor 

   Jensen, An-Magritt (Journal article, 2001)
   Barns familier har gjennomgått store endringer de siste tiårene. Færre barn har gifte foreldre og færre lever i kjernefamilier overhodet, mens flere bor med enslige foreldre og med steforeldre. Bildet av barns familier, ...
  • Barn som bor med far bor også med mor 

   Jensen, An-Magritt (Journal article, 2005)
   Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden med mor. Fordelingen av omsorgen har vært sterkt avhengig ...
  • Barna ser minst til fedre med lav inntekt 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article, 2007)
   Samvær med barn man ikke bor sammen med til daglig, innebærer ofte en del utgifter. I de nye reglene for beregning av barnebidrag som ble innført i 2003, gis samværsforeldre et fradrag for samvær med barna for å dekke ...
  • Barnefamilier ivrigst på internett 

   Hendriks, Coen (Journal article, 2002)
   Familier med små og større barn var de som oftest leverte skjemaene til Folke- og boligtellingen 2001 (FoB2001) på Internett. Menn var ivrigere enn kvinner. Men Internett-brukere skiller seg ikke ut med spesielt høy eller ...
  • Barns levekår før og nå 

   Rønning, Elisabeth (Journal article, 2001)
   Hvordan har barn det i dag? Mye har skjedd siden min generasjons barndom på 1970-tallet til barndommen i dag. Blant annet har barns familier forandret seg mye. Færre barn har gifte foreldre, og flere barn opplever samlivsbrudd. ...