Viser treff 21-40 av 495

  • Hva dør man av i EU – og i Norge? : sammenligninger av dødsårsaker i Norge og Europa 

   Pedersen, Anne Gro (Journal article, 2011-05)
   Dødelighet er et mål på hvor stor andel av befolkningen som dør i en gitt periode, vanligvis ett år. Nivået for dødelighet varierer fra land til land i Europa, både når det gjelder alder, kjønn og type dødsårsak. Hjerte- ...
  • 5 prosent har lagt seg under kniven : kosmetisk kirurgi 

   Ramm, Jorun; Soest, Tilmann von (Journal article, 2011)
   Kosmetisk kirurgi er et hyppig omtalt tema i media, men vi vet lite om hvor mange og hvem som blir operert. Tall fra levekårsundersøkelsen om helse i 2008 viser at nærmere 5 prosent i alderen 18-65 år, 7 prosent kvinner ...
  • Stort omfang av deltidsarbeid : stort omfang av deltidsarbeid 

   Køber, Tonje; Vigran, Åsne (Journal article, 2011-05)
   En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere utgjør kvinner om lag 90 prosent av de sysselsatte. ...
  • Mindre kommunal hjemmehjelp til eldre : eldreomsorg 

   Otnes, Berit (Journal article, 2011-05)
   Mange eldre lever med sykdom som påvirker hverdagen. Selv om mye tyder på at eldres helse er blitt bedre med årene, ser det ikke ut til at det er blitt færre som trenger hjelp. Det kommunale tjenestetilbudet når imidlertid ...
  • Mindre del av utgiftene går til eldre : kommunale driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester 

   Kjelvik, Julie (Journal article, 2011)
   Kommunene brukte til sammen nær 75 milliarder kroner på tjenester til pleie- og omsorgstrengende i 2009. Det har skjedd en vridning innenfor pleie og omsorg de siste årene. Hjemmebaserte tjenester har økt kraftig, det har ...
  • Unge menn skader seg oftest på jobb : arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer 

   Gravseth, Hans Magne (Journal article, 2011-05)
   Hvert år skader titusenvis av nordmenn seg på arbeidsplassen. Skaderisikoen er størst hos unge menn, og yrkene med høyest risiko befinner seg i bygge- og anleggsnæringen eller blant primærnæringene. Skiftarbeid og lange ...
  • Helse, kontakt og berøring : utenfor allfarvei 

   Barstad, Anders (Journal article, 2011-05)
  • Vekst i antall leger : leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten 

   Mundal, Anne (Journal article, 2011-05)
   Fra 1990 til 2009 har helsetjenesten blitt tilført omtrent 7 400 flere legeårsverk. Antall legeårsverk ved sykehusene har økt mest, med om lag 4 700 årsverk. Tilsvarende har veksten i årsverk for kommunehelsetjenesten og ...
  • Hvor mange kvinner dør i svangerskap? : mødredødelighet i et internasjonalt perspektiv 

   Jentoft, Susie; Nielsen, Vibeke Oestreich; Roll-Hansen, Dag (Journal article, 2011)
   Mødredødeligheten i den rike del av verden er lav, men i mange utviklingsland er det stor risiko forbundet med svangerskap og fødsel. Arbeidet med å få ned antall dødsfall blant mødre har fått mer oppmerksomhet de siste ...
  • Flere med brukerstyrt personlig assistent : pleie- og omsorgstjenester til personer med nedsatt funksjonsevne 

   Gabrielsen, Bjørn (Journal article, 2011-05)
   Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes. Målsettingen er at brukeren skal få et mest mulig aktivt ...
  • God helse og flere leveår : helse 

   Kjelvik, Julie; Sandnes, Toril (Journal article, 2011-05)
   De fleste av oss sier at helsa er god, og slik har det vært lenge, selv om mange lever med varige sykdommer. Likevel har helsetjenesten blitt tilført flere leger de siste årene, og tallet på innbyggere per lege synker. Vi ...
  • Høyest vekst for ideelle sykehus : private institusjoner i spesialisthelsetjenesten 

   Halle, Bjørn Theodor; Hedum, Andreas (Journal article, 2011-05)
   Ansvaret for spesialisthelsetjenestene er gitt til de regionale helseforetakene, fire i alt. De regionale helseforetakene kan velge å bruke ideelle organisasjoner og privateide foretak til å sørge for spesialisthelsetjenester ...
  • Dårligere helse blant innvandrerne : innvandreres helse 

   Blom, Svein (Journal article, 2011)
   I levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2005/2006 framstår innvandrere som sykere enn befolkningen sett under ett. En lavere andel blant innvandrerne vurderer helsen sin som god eller meget god. En større andel betrakter ...
  • Geografiske forskjeller i tvangsinnleggelser : tvang i psykisk helsevern 

   Hjemås, Geir (Journal article, 2011-05)
   Det er store forskjeller mellom helseforetakene i antall tvangsinnleggelser. Det var et mål i opptrappingsplanen for psykisk helsevern å redusere bruk av tvang, men dette målet har vært vanskelig å nå. Sammenlignet med ...
  • Gårdbrukere flest fornøyd med livet 

   Løwe, Torkil (Journal article, 2004-11)
   Gårdbrukere er som folk flest stort sett godt tilfreds med livet. Misnøyen øker likevel blant den norske bondestanden. Dette gjelder særlig inntekten fra bruket der andelen tilfredse er halvert på få år. Brukets økonomi, ...
  • Hvem er gårdbrukere, og hvorfor er de det? 

   Løwe, Torkil (Journal article, 2004-11)
   Hele ni av ti gårdbrukere er menn. Kvinneandelen er noe høyere blant de yngste, og den øker, men svakt. De fleste gårdbrukere er middelaldrende. Nesten alle har vokst opp på gård. Bare to av fem er heltidsbønder, og like ...
  • Bonden arbeider hardt for føden 

   Løwe, Torkil (Journal article, 2004)
   Gårdbrukeren er sin egen herre, og har et allsidig arbeid i en unik nærkontakt med naturen. Samtidig er landbruksarbeid både ensomt, tungt, farlig og ofte preget av luftforurensninger. Melkebønder har det tøffeste ...
  • Innvandrere prioriterer å sende penger til familien 

   Carling, Jørgen (Journal article, 2004-12)
   Omkring hver tredje ikke-vestlige innvandrer i Norge sender regelmessig penger til familie i opphavslandet. Over 40 prosent av de som sender penger har samtidig hatt problemer med å klare løpende utgifter i Norge. Norges ...
  • Mer likedelt med ulik arbeidstidsordning? : arbeidsdeling hjemme blant foreldrepar 

   Pettersen, Silje Vatne (Journal article, 2004-12)
   På tross av omfattende reformer og en offentlig målsetting om økt likedeling av husholdsarbeid, er det fortsatt slik at mor bruker langt mer tid på både husarbeid og barneomsorg enn far. I denne artikkelen ser vi nærmere ...
  • Internettavisene demper nedgangen i lesing av papiraviser 

   Vaage, Odd Frank (Journal article, 2004-12)
   Det ser ikke ut til at den enkle tilgjengeligheten til aviser via Internett har ført til at flere leser aviser totalt sett, den har heller vært med på å dempe nedgangen blant de leserne som i størst grad har "sviktet" de ...