Viser treff 1-20 av 3705

  • Kapitalkostnader i kommunene 

   Langørgen, Audun; Rønningen, Dag (Rapporter;2002/34, Research report, 2003-01-07)
   Formålet med denne rapporten er å analysere variasjoner i kommunenes avskrivninger slik de er rapportert inn i KOSTRA for 2001. Det blir påpekt at målemetoden i KOSTRA kan gi opphav til feilkilder fordi det ikke blir ...
  • Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpsektoren. 2001 

   Smith, Tone; Stave, Svein Erik; Undelstvedt, Jørn Kristian (Rapporter;2002/35, Research report, 2003-01-17)
   Denne rapporten sammenfatter de viktigste resultatene knyttet til økonomien i kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra kommunale kloakkrenseanlegg i 2001. Den gir en oversikt over beregnede kostnader, investeringer ...
  • Fritidshusområder 2002 

   Bloch, Vilni Verner Holst; Steinnes, Margrete (Rapporter;2003/1, Research report, 2003-01-20)
   En ikke ubetydelig del av det bebygde arealet i Norge blir brukt til fritidshusbebyggelse. Siden utbyggingsmønsteret for fritidshus vil ha betydning blant annet i arealkonflikter, er det ikke likegyldig om utbyggingen skjer ...
  • Redusert matmoms : En analyse av prisutviklingen i kiosker og bensinstasjoner 

   Johansen, Ingvild (Rapporter;2003/2, Research report, 2003-01-24)
   Denne rapporten inneholder en analyse av prisutviklingen på en rekke matvarer og alkoholfrie drikkevarer som omsettes både i dagligvareforretninger og i kiosker og bensinstasjoner. Formålet er å se i hvor stor grad kiosker ...
  • Dagens skattesystem i kraftsektoren - finnes det bedre alternativer? 

   Bye, Torstein; Fjærli, Erik (Rapporter;2003/3, Research report, 2003-02-18)
   Dagens kraftskattesystem ble innført i 1996. Dette var en periode med store endringer i det norske kraftsystemet. Kraftsektoren ble deregulert i 1991. Dette medførte til dels betydelige endringer i markedsforholdene som ...
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet : Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2002 

   Bø, Tor Petter (Rapporter;2003/4, Research report, 2003-04-03)
   I 2. kvartal 2002 ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse til arbeidskraftundersøkelsen (AKU) om funksjonshemmedes situasjon på arbeidsmarkedet. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge om det er systematiske ...
  • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2001 

   Gundersen, Geir Inge; Rognstad, Ole; Solheim, Leiv (Rapporter;2002/32, Research report, 2002-12-04)
   Målsetninger om redusert helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler er nedfelt i Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 1998-2002 (Landbruksdepartementet) og i Landbruksdepartementets ...
  • Tilpasning på arbeidsmarkedet for personer som går ut av status som yrkeshemmet i SOFA-søker-registeret. 2000 og 2001 

   Pedersen, Trond (Rapporter;2002/30, Research report, 2002-11-20)
   I denne rapporten foretas en beskrivende analyse av tilpasningen på arbeidsmarkedet for personer som har vært registrert som yrkeshemmede i Aetats register over personer som søker arbeid ved arbeidskontorene. Undersøkelsen ...
  • Produksjonsindeks for bygg og anlegg : Ny beregningsmetode basert på timeverk 

   Gillund, Astri; Thomassen, Arild (Rapporter;2002/32, Research report, 2002-08-12)
   Produksjonsindeksen er en volumindeks som skal måle utviklingen av bearbeidingsverdien i bygge- og anleggsnæringen i faste priser. Denne rapporten beskriver Statistisk sentralbyrå sin nye metode for å beregne indeksen. ...
  • Tilpasning på arbeidsmarkedet for deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak i årene 1996-2001 

   Pedersen, Trond (Rapporter;2002/31, Research report, 2002-11-20)
   Statistisk sentralbyrå har siden 1997 foretatt effektanalyser av ordinære arbeidsmarkedstiltak. Effekten av tiltak på sannsynligheten for å komme ut i arbeid, som viste seg å være signifikant positiv i alle undersøkelsene, ...
  • Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus 

   Steinkellner, Alice (Rapporter;2015/11, Research report, 2015-03)
   Denne rapporten presenterer statistikk og analyser som inkluderer opplysninger som er fremkommet i spørreundersøkelsene om utdanning fullført i utlandet. Før undersøkelsene hadde nesten en av to innvandrere ukjent utdanning ...
  • Tilbud og etterspørsel for ulike typer lærere mot 2040: Framskrivinger basert på LÆRERMOD 

   Gunnes, Trude; Knudsen, Pål (Rapporter;2015/41, Research report, 2015-10)
   Utdanner vi nok lærere? Ved å sammenstille tall for lærerstanden i dag med antall framtidige brukere av undervisningstjenester fram mot 2040, er hovedbildet:  Et underskudd av grunnskolelærere  Legger man til grunn ...
  • Mountains of trouble: Accounting for environmental costs in local benefit-driven tourism development 

   Iversen, Endre Kildal; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle (Discussion Paper;No. 990, Working paper, 2022-09)
   Tourism and recreational home developments generate much of the economic activity at mountain destinations in Norway. At the same time, resulting land use changes pose a severe threat to ecosystem services. Cost-benefit ...
  • Directed technical change and the resource curse 

   Greaker, Mads; Heggedal, Tom-Reiel; Rosendahl, Knut Einar (Discussion Paper;No. 991, Working paper, 2022-09)
   The "resource curse" is a potential threat to all countries relying on export income from abundant natural resources such as fossil fuels. The early literature hypothesized that easily accessible natural resources would ...
  • Innovasjon i norsk næringsliv 2010-2012 

   Wilhelmsen, Lars; Berrios, Claudia (Rapporter;2015/6, Research report, 2015-02)
   Det totale bildet av innovasjonsaktiviteter viser relativt små endringer i perioden 2010-2012 sammenlignet med den forrige innovasjonsundersøkelsen for 2008- 2010. Andel foretak som introduserte produkt- og/eller ...
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2013. Eksklusive EØS-/EU-innvandrere 

   Olsen, Bjørn (Rapporter;2015/7, Research report, 2015-02)
   Rapporten belyser hvordan andelen som er i arbeid eller utdanning blant personer i alderen 16 til 34 år varierer med innvandrerbakgrunn. Det er tre grupper som sammenliknes: 1) De som har kommet til Norge som innvandrere ...
  • Levetid og verdifall på varige driftsmidler 

   Barth, Nini; Cappelen, Ådne; Skjerpen, Terje; Todsen, Steinar; Åbyholm, Thom (Rapporter;2015/9, Research report, 2015-02)
   Det å ha inngående empirisk kunnskap om økonomisk depresiering er relevant av flere grunner, blant annet i tilknytning til nasjonalregnskapsberegninger og utforming av avskrivningsregler i samband med selskapsbeskatningen. ...
  • Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal: prognoser basert på Konjunkturtendensene fra desember 2014 

   Eika, Torbjørn; Hungnes, Håvard; Stambøl, Lasse Sigbjørn (Rapporter;2015/10, Research report, 2015-02)
   Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene i status og kortsiktige perspektiver for norsk økonomi på nasjonalt nivå, og noe mer detaljert oversikt over status og kortsiktige perspektiver for befolkning og økonomisk ...
  • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi 

   Prestmo, Joakim Blix; Strøm, Birger; Midsem, Hilde Karoline (Rapporter;2015/8, Research report, 2015-02)
   Denne rapporten studerer hvordan aktiviteten i ulike næringer i norsk økonomi påvirkes direkte av etterspørselen fra petroleumsnæringen gjennom næringenes leveranser av varer og tjenester. Det er to typer av leveranser ...
  • Levekår i Longyearbyen : En sammenligning mellom Svalbard og fastlandet 

   Kleven, Øyvin (Rapporter;2002/17, Research report, 2002-08-07)
   Statistisk sentralbyrå (SSB) foretok vinteren 2000 en levekårsundersøkelse i Longyearbyen blant alle Norske statsborgere over 16 år. Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra Svalbard Samfunnsdrift, som på vegne av ...