Viser treff 1-20 av 4109

  • Cox regression with linked data 

   Vo, Thanh Huan; Garès, Valérie; Zhang, Li-Chun; Happe, André; Oger, Emmanuel; Paquelet, Stéphane; Chauvet, Guillaume (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  • Official statistics: Quo vadis? 

   Sæbø, Hans Viggo; Hoel, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The data revolution has resulted in discussions in the statistical community on the future of official statistics. Will official statistics survive as a brand, or will such statistics drown in the flow of data and statistics ...
  • Jobber med lav lønn. En kartlegging av jobbene og lønnstakerne med lav lønn 

   Grini, Knut Håkon; Johnsen, Magnus Berglund; Kvile, Jarle (Rapporter;2023/40, Report, 2023-11-13)
   Vi finner at lønnstakere som skifter næring og/eller yrke hyppigere går ut av jobber med lav lønn. Lønnstakere som forblir i næringer med lavt lønnsnivå er mer utsatte for å forbli i jobber med lavere lønn. Hvis lønnstakerne ...
  • The LOTTE system of tax microsimulation models 

   Jia, Zhiyang; Larsen, Bodil M.; Lian, Bård; Nesbakken, Runa; Nygård, Odd E.; Thoresen, Thor O.; Vattø, Trine E. (Discussion Paper;No. 1009, Working paper, 2023-11)
   Microsimulation models of the LOTTE system are key tools for tax policy-making in Norway and are extensively used in the budget process. The aim of this paper is to give an overview of the different modules in the LOTTE ...
  • Rask solnedgang for norsk olje og gass i en verden der 1,5 ºC-målet nås? 

   Lindholt, Lars (Peer reviewed; Journal article, 2023-11)
   Norge har sluttet seg til Parisavtalen og 1,5 ºC-målet, som innebærer at verden må nå netto null utslipp av CO2 innen midten av dette århundret. Norsk økonomi lener seg fortsatt tungt på olje- og gassinntekter med et ...
  • Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 

   Ramm, Jorun (Statistiske analyser;137, Report, 2013-06)
   I denne publikasjonen har Statistisk sentralbyrå samlet et knippe artikler om eldres bruk av helse- og omsorgstjenester. Bakgrunnen er at det i løpet av de neste 40 årene vil bli om lag dobbelt så mange eldre i Norge som ...
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2010 

   Epland, Jon; Gladhaug, Mona Furustad; Kirkeberg, Mads Ivar; Normann, Tor Morten; Strøm, Frøydis (Rapporter;2011/5, Research report, 2011-02-01)
   Inntekts- og levekårsutviklingen har for de fleste innbyggerne i Norge vært meget god de siste årene. Hovedformålet med denne publikasjonen er derimot å belyse økonomi og levekår for ulike grupper som i større grad faller ...
  • Hvordan overvåke pensjoneringsatferden? : En vurdering av om datagrunnlag i arbeidsmarkedsstatistikken er egnet 

   Nerland, Sølve Mikal; Bø, Tor Petter; Næsheim, Helge Nome (Rapporter;2011/9, Research report, 2011-03-01)
   Formålet med prosjektet har vært å vurdere i hvilken grad arbeidsmarkedsstatistikken er egnet til å belyse hvordan pensjonsreformen fra 1. januar 2011 vil påvirke folks deltakelse i arbeidsmarkedet. Et av målene med reformen ...
  • Holdninger til norsk bistand 2010 

   Wilhelmsen, Marit (Rapporter;2011/13, Research report, 2011-05-01)
   Undersøkelsen viser at oppslutningen om norsk utviklingshjelp er høy og stabil – 87 prosent av befolkningen stiller seg positiv til norsk utviklingshjelp. Undersøkelsen viser at oppslutningen om norsk utviklingshjelp ...
  • Marginalisertes tilknytning til arbeidslivet 

   Rønning, Elisabeth (Rapporter;2011/16, Research report, 2011-05-01)
   De marginaliserte er en relativt liten gruppe, 5 prosent av alle mellom 18 og 66 år. Analysen vår viser at de marginaliserte utgjør en gruppe yrkesaktive som er forholdsvis voksne, gjerne er kvinner, har lavere utdanning ...
  • Hvordan reagerer strømforbruket i alminnelig forsyning på endringer i spotpris? 

   Holstad, Magne; Pettersen, Finn Erik Ljåstad (Rapporter;2011/15, Research report, 2011-05-01)
   Formålet med denne rapporten er å analysere hvordan strømforbruket i alminnelig forsyning vil tilpasse seg endringer i spotpris. Vi benytter månedsdata for perioden 1996-2010 og en økonometrisk feiljusteringsmodell. ...
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2009 

   Olsen, Bjørn (Rapporter;2011/1, Research report, 2011-01-01)
   I denne rapporten beskrives situasjonen på arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge pr. 4. kvartal 2009. Tall for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen som helhet (der flyktninger inngår som undergruppe) ...
  • Byer og miljø : Indikatorer for miljøutviklingen i "Framtidens byer" 

   Haagensen, Trine (Rapporter;2011/12, Research report, 2011-04-01)
   Rapporten inneholder utvalgte indikatorer og statistikk som beskriver miljøstatus og miljøutviklingen i de ti største kommunene samt i to storbyregioner i Norge. Disse i alt 13 kommunene inngår i ”Framtidens byer” som er ...
  • Energibruk i bygninger for tjenesteytende virksomhet 2008 

   Abrahamsen, Anne Sofie; Bergh, Marius (Rapporter;2011/17, Research report, 2011-05-01)
   Populasjon og utvalg til denne undersøkelsen bygger på situasjonsuttak fra Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB) per 1.1.2008. I utgangspunktet var det ca. 130 tusen yrkesbygg innenfor tjenesteytende virksomhet, ...
  • Jenter og realfag i videregående opplæring 

   Bjørkeng, Birgit (Rapporter;2011/3, Research report, 2011-01-01)
   Rapporten består av enkle analyser av elevmassen på de ulike realfagene i videregående opplæring, analyser av deres karakterer, og kartlegging av deres tidligere skoleprestasjoner. Denne rapporten er finansiert av ...
  • Lønnstakere på korttidsopphold og sysselsatte innvandrere. 4. kvartal 2009 : Tilpasning til arbeidsmarkedet og noen offentlige velferdsordninger 

   Berge, Christoffer (Rapporter;2011/19, Research report, 2011-06-01)
   Rapporten beskriver tilpasning til arbeidsmarkedet og en del offentlige velferdsordninger for innvandrere og personer på korttidsopphold. Innvandrere er personer som i følge Det sentrale folkeregistret er bosatt i Norge ...
  • Sysselsatte i kraftnæringen 

   Michaelsen, Espen (Rapporter;2011/6, Research report, 2011-03-01)
   Formålet med rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i bedrifter i andre næringer som har et høyt innslag av personell med det som er kjerneutdanningene og yrkene i kraftnæringen. Hovedvekten ligger på ...
  • Evaluering av strategiske allokeringsbeslutninger: Regionfordelingen i SPU 

   Henriksen, Espen; Tretvoll, Håkon (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Mange investorer velger å delegere forvaltningen av formuen sin til en forvaltningsbedrift. For eksempel har Finansdepartementet delegert gjennomføringen av forvaltningen av SPU («Oljefondet») til Norges Bank. Avkastning ...
  • Ser vi atter slike fjell og dalar? Avveiningen mellom lokaløkonomi og naturkostnader ved hytteutbygging 

   Iversen, Endre Kildal; Grimsrud, Kristine; Handberg, Øyvind Nystad; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  • Tannregulering blant barn og unge 2012-2022. En analyse av behandlingsforløp og sosioøkonomiske forskjeller 

   Texmon, Inger; Ekornrud, Trond (Rapporter;2023/37, Report, 2023-10-25)
   Kjeveortopedisk behandling (tannregulering) er ikke en del av tilbudet som offentlig tannhelsetjeneste tilbyr til barn og unge, og de som trenger dette henvises til spesialiserte tannleger. Om behandlingen starter innen ...